KNAW

Research

Tagetes teared grassland fore fruit lilly

Pagina-navigatie:


Update content


Title Tagetes teared grassland fore fruit lilly
Period 05 / 2009 - 04 / 2011
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/151269
Research number OND1338617
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In dit project wordt onderzocht of Tagetesteelt na het scheuren van grasland in juni een toepasbaar alternatief is voor chemische grondontsmetting. Dit teeltsysteem wordt vergeleken met twee andere systemen waarbij grasland in augustus wordt gescheurd, en waarbij wel of geen chemische grondontsmetting wordt toegepast.

Resultaten:
Doel van het onderzoek was om de stikstof (N)-balans en de kosten van verschillende strategie├źn voor het bestrijden van wortellesieaaltjes na het scheuren van grasland voorafgaande aan de lelieteelt met elkaar te vergelijken.

Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies:
Scheuren van grasland in juni, direct gevolgd door een afrikaantjesteelt leidt tot een vergelijkbaar N verlies als scheuren van gras in juni of augustus gevolgd door chemische grondontsmetting en Japanse haver.
Bij het scheuren van gras in augustus, is afrikaantjes niet geschikt als groenbemester, omdat dit leidt tot veel N uitspoeling in de winter
Voor telers die alleen het wortellesieaaltje dienen te bestrijden is het telen van afrikaantjes na scheuren van grasland de goedkoopste strategie. Voorwaarde daarbij is dat de afrikaantjes voor 15 juli gezaaid worden en het grasland in juni gescheurd is na het oogsten van de eerste twee snedes gras.
Japanse haver en afrikaantjes nemen meer dan 120 kg N op en zijn dus N behoeftige gewassen. Voor afrikaantjes geldt daarbij wel dat deze voor half juli gezaaid moeten worden.

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. P. Belder
Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation