KNAW

Research

The local educative agenda

Pagina-navigatie:


Update content


Title The local educative agenda
Period 11 / 2009 - 06 / 2012
Status Completed
Research number OND1338701
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

De kerngedachte in dit onderzoek is dat een hoge mate van correspondentie in visie-doelen en te hanteren beleidsinstrumentarium tussen gemeente-schoolbesturen-scholen (verticale- fit ) toegespitst op de brede school en het integratie/segregatiebeleid tot positieve resultaten zal leiden. Bij gemeenten/schoolbesturen speelt tevens de samenhang in de beleidsaanpak op de twee thema s (horizontale- fit ) een belangrijke rol. Tenslotte speelt de contingentie-fit een rol: de mate waarin betrokken actoren rekening houden met/anticiperen op omgevingsfactoren, zoals urbanisatiegraad, verhoudingen allochtoon/autochtoon, of de mate waarin op veranderingen in bijvoorbeeld nationaal beleid wordt ingespeeld. In het onderzoek wordt allereerst het beleid/aanpak van betrokken actoren op de drie genoemde thema s in kaart gebracht met gebruikmaking van bestaand datamateriaal (LEA-monitor, Oberon, Onderwijsinspectie, SCO-Kohnstamm) maar centraal zal staan een bevraging op deze gebieden van gemeente-schoolbestuur-school (zie bestuursmonitor, algemeen deel). De eerste beschrijvende onderzoeksvragen luiden: welke beleidsdoelen zijn door betrokken actoren geformuleerd en hoe worden deze in praktijk gebracht. Deelvragen zijn: Staan de genoemde thema s op de agenda, hoe hoog, wie heeft ze geïnitieerd, tot welke concrete beslissingen/activiteiten heeft de discussie geleid, wie heeft invloed uitgeoefend, in welke mate is besluitvorming gebaseerd op (evaluatieve) kennis en beschikbare data? De tweede op verklaring gerichte (onderzoeks)vraag is dan in welke mate tot afstemming/coherentie wordt gekomen? Het gaat om: a) de mate van afstemming tussen de drie (beleids)niveaus (verticale-fit) b) de samenhang op de afzonderlijke niveaus in de beleidsaanpak op de drie thema s (horizontale-fit) c) mate waarin rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren (contingentie-fit) De derde onderzoeksvraag luidt: welke factoren zijn bepalend in de mate waarin een al dan niet succesvolle verticale-horizontale dan wel contingentie-fit tot stand komt?

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J. de Boom

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation