KNAW

Onderzoek

De Lokale Educatieve Agenda

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De Lokale Educatieve Agenda
Looptijd 11 / 2009 - 06 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1338701
Leverancier gegevens NWO

Samenvatting

De kerngedachte in dit onderzoek is dat een hoge mate van correspondentie in visie-doelen en te hanteren beleidsinstrumentarium tussen gemeente-schoolbesturen-scholen (verticale- fit ) toegespitst op de brede school en het integratie/segregatiebeleid tot positieve resultaten zal leiden. Bij gemeenten/schoolbesturen speelt tevens de samenhang in de beleidsaanpak op de twee thema s (horizontale- fit ) een belangrijke rol. Tenslotte speelt de contingentie-fit een rol: de mate waarin betrokken actoren rekening houden met/anticiperen op omgevingsfactoren, zoals urbanisatiegraad, verhoudingen allochtoon/autochtoon, of de mate waarin op veranderingen in bijvoorbeeld nationaal beleid wordt ingespeeld. In het onderzoek wordt allereerst het beleid/aanpak van betrokken actoren op de drie genoemde thema s in kaart gebracht met gebruikmaking van bestaand datamateriaal (LEA-monitor, Oberon, Onderwijsinspectie, SCO-Kohnstamm) maar centraal zal staan een bevraging op deze gebieden van gemeente-schoolbestuur-school (zie bestuursmonitor, algemeen deel). De eerste beschrijvende onderzoeksvragen luiden: welke beleidsdoelen zijn door betrokken actoren geformuleerd en hoe worden deze in praktijk gebracht. Deelvragen zijn: Staan de genoemde thema s op de agenda, hoe hoog, wie heeft ze geïnitieerd, tot welke concrete beslissingen/activiteiten heeft de discussie geleid, wie heeft invloed uitgeoefend, in welke mate is besluitvorming gebaseerd op (evaluatieve) kennis en beschikbare data? De tweede op verklaring gerichte (onderzoeks)vraag is dan in welke mate tot afstemming/coherentie wordt gekomen? Het gaat om: a) de mate van afstemming tussen de drie (beleids)niveaus (verticale-fit) b) de samenhang op de afzonderlijke niveaus in de beleidsaanpak op de drie thema s (horizontale-fit) c) mate waarin rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren (contingentie-fit) De derde onderzoeksvraag luidt: welke factoren zijn bepalend in de mate waarin een al dan niet succesvolle verticale-horizontale dan wel contingentie-fit tot stand komt?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. J. de Boom

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie