KNAW

Onderzoek

Cultuurhistorie: Het waddengebied als cultuurlandschap

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cultuurhistorie: Het waddengebied als cultuurlandschap
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1339393
Leverancier gegevens Website Waddenacademie

Samenvatting

Al meer dan drieduizend jaar wonen en werken grote aantallen mensen rond de Wadden. Daarnaast is in het waddengebied sprake van een intensief en gevarieerd gebruik door bezoekers. Het politiek-maatschappelijke debat over de zorg voor het waddengebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de vraag waar het menselijk gebruik van het gebied strijdig is met het behoud van de Wadden als natuurgebied. Voor de beantwoording van deze vraag is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de wijze waarop bewoners van het gebied hun leven en hun levensonderhoud vormgeven en in de wijze waarop bezoekers het gebied zien en ervan gebruik maken. Het (cultuur)historische en sociaalwetenschappelijke onderzoek voor het waddengebied is weinig omvangrijk en bovendien versnipperd. Het betreft een veld van onderzoek dat binnen het waddengebied tot op heden weinig aandacht heeft gekregen. In het algemeen kent het ook geen oriƫntatie op de kennisvragen die leven bij de verschillende betrokken groepen: een intern wetenschappelijke agenda is dominant. Geestes- en sociaalwetenschappelijke invloed op beleidsvorming is vrijwel afwezig en is ook niet iets dat door wetenschappers expliciet wordt gezocht. Het veld van onderzoek dient zich daarom te emanciperen ten opzichte van gevestigde onderzoeksbelangen met betrekking tot klimaat, geologie en bodem, ecologie en economie. Met een programmatische sturing is veel winst te boeken. De vraag naar "wat werkt" in de opbouw van een duurzame toekomst voor de Wadden kan en mag niet alleen in technisch-instrumentele zin worden beantwoord. Het betreft hier uitdrukkelijk ook een sociaal-culturele kwestie. Er worden vier onderzoeksthema's onderscheiden: * de wijze waarop de mens door de tijd heen vorm gaf aan zijn bestaanswijze en hoe hij/zij gebruik maakte van de natuurlijke hulpbronnen die het gebied bood; * de aard en wisselwerking van de 'wilde herinnering' en de gedisciplineerde geschiedenis in het waddengebied; * de historische ontwikkeling van de verbeelding en waardering van het waddengebied; * de sociale en politieke organisatie van een rechtvaardige en duurzame toekomst van het waddengebied.

Samenvatting (EN)

For over three thousand years, large numbers of people have been living and working in the Wadden Sea Region. In addition, this region has been used intensively and in various ways by visitors.The socio-political debate on how to care for the Wadden Sea Region is to a large extent dominated by questions about compatibility of human use of the region with preservation of the Wadden Sea Area as a nature reserve. In order to resolve these problems, more insight is needed into the perspective of residents and visitors. The cultural historical and social science research for the Wadden Sea Region is sparse and moreover fragmented. This is a field of research which until today has received little attention within the Wadden Sea Region. In general, it is not oriented towards the knowledge demands that exist among the various groups involved: an internal scientific agenda predominates. The influence of the humanities and social sciences on policy-making is almost non-existent. These research areas have to be emancipated because the question as to 'what works' in establishing a sustainable future for the Wadden Sea Area cannot and should not be answered solely in terms of technical tools. This is definitely also a socio-cultural issue. Knowledge gaps and research needs are related to: * the way in which people developed their way of life over time and how they used the natural resources that the region offered; * the nature and interaction of 'wild memory' and disciplined history in the Wadden Sea Region; * the historical development of the way in which the Wadden Sea Region is represented and valued; and * the social and political organisation of a just and sustainable future for the Wadden Sea Region.

Betrokken organisaties

Penvoerder Waddenacademie

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie