KNAW

Research

Damage by summer visitors

Pagina-navigatie:


Update content


Title Damage by summer visitors
Period 04 / 2007 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/163149
URL http://edepot.wur.nl/163150
Research number OND1339611
Data Supplier Productschap zuivel

Abstract (NL)

Ganzen die s zomers op het grasland van melkveebedrijven verblijven, vreten gras weg dat voor melkvee bestemd was. Deze opbrengstschade wordt door het Faunafonds vergoed. Naast wegvreten van gras, mesten de ganzen op het grasland. Door deze besmeuring ervaren melkveehouders dat hun vee het gras niet meer smakelijk vindt en het daardoor niet wil opnemen. Daarnaast kan onder nattere omstandigheden de vertrapping van de zode ook zorgen voor een verslechtering van de bodemstructuur. Financiële vergoedingen door het Faunafonds worden als ontoereikend ervaren omdat de werkelijke bedrijfsschade groter is dan alleen grasgroeiderving. Het Faunafonds, LNV en melkveehouders willen graag duidelijkheid over de invloed van overzomerende ganzen voor de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf. Genoemde partijen willen weten in welke mate ganzen de smakelijkheid van het gras beïnvloeden, hoe de ganzen het beweidings- en voederwinningsmanagement beïnvloeden en wat de financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn.

Het onderzoek is een combinatie van praktijkwaarnemingen (testen op smakelijkheid, voeropname, beweiding) en bureaustudie (vergelijken van bedrijfsvoeringen mèt en zonder invloed van zomerganzen). Wageningen UR Livestock Research zal gebruik maken van de drie pijlers Expertise, Netwerk en Proces. Via het netwerk met veehouders worden bedrijfssituaties gezocht die te maken hebben met overzomerende ganzen. In overleg met een begeleidingsgroep wordt het proces bepaald om tot de juiste resultaten te komen. Wageningen UR Livestock Research gebruikt haar kennis van onderdelen van het bedrijf en het complete bedrijfssysteem om een vergelijking te maken tussen situaties mèt en zonder overzomerende ganzen.

Related organisations

Related people

Project leader Ing. J. Zijlstra

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation