KNAW

Research

KB-01-015 Soil and structures

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-01-015 Soil and structures
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1340300

Abstract (NL)

Doel

De integratie van bodem- en water in de ondergrond met het ruimtelijk beleid vraagt om een nieuwe kijk op de ondergrond, met accent op dynamiek en herstelvermogen, ruimtelijke heterogeniteit en ecosysteemdiensten.

- Water en bodem in wisselwerking met elkaar, als sturende factor voor processen in de (ondiepe) ondergrond, en daarmee bepalend voor de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling. Ontwikkelen en onderbouwen van de lagenbenadering (Nota Ruimte).
- Mogelijkheden en consequenties van functie-volgt-bodem/water voor de inrichting van Nederland, en meer specifiek voor groen/blauwe functies.
- Rol van bodembiodiversiteit in ecosysteemdiensten, in relatie met bodembeheer, ruimtegebruik en natuurherstel.
- Welke veranderingen in het bodembeheer bieden kansen voor het verhogen van het watervasthoudend vermogen en andere ecosysteemdiensten? Wat betekent het voor bodembiodiversiteit?
- Herstelvermogen van bodemfysica, bodemchemie en bodembiodiversiteit na stress, ook in relatie tot weersextremen ten gevolge van klimaatverandering (verdroging, overstromingen).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A. Smit

Related research (upper level)

Classification

D15100 Geochemistry, geophysics
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation