KNAW

Research

Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System; eSOTER

Pagina-navigatie:


Update content


Title Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System; eSOTER
Period 09 / 2008 - 02 / 2012
Status Completed
Research number OND1340312

Abstract

Description:
Soil and land information is needed for a wide range of applications but available data are often inaccesible, incomplete or out of date. The current SOTER methodology offers solutions but these solutions are cumbersome, cannot be automated and do not provide a quantification of the associated accuracy.

Research objectives:
The e-SOTER project addresses the need for a global soil and terrain database. It will improve the current SOTER methodology and combine ground truth observations with remote sensing imagery to create digital maps of terrain and soil for Europe and other parts of the world. The Alterra contribution to e-SOTER focuses on accuracy assessment of e-SOTER products and use of e-SOTER maps in land degradation models to quantify and delineate soil threats.

Results and products:
The validation exercise quantifies the accuracy of e-SOTER maps by various measures such as map purity, mean error and mean squared error. Uncertainty propagation analysis reveals the main sources of error in the e-SOTER methodology, which is crucially important to decide where future efforts to improve accuracy should be directed. Application of e-SOTER maps to soil threats modelling reveals the gravity of soil degradation in the pilot areas and yields spatial patterns of soil degradation within the pilot areas. Results will be reported in scientific articles, conference proceedings and in EU deliverables. A manuscript entitled 'Sampling for validation of digital soil maps' is currently under review with the European Journal of Soil Science.

Abstract (NL)

Doel
Doelstelling van het project is de ontwikkeling en toepassing van een digitaal systeem waarmee nauwkeurige informatie over bodem en terreinvormen direct en volledig beschikbaar is voor geheel Europa en andere delen van de wereld. Hierbij wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van remote sensing gegevens. Bijdrage van Alterra betreft met name de validatie en foutenanalyse van de resulterende bodem- en terreinkaarten en de toepassing van het systeem op het in kaart brengen van bodembedreigingen (met name landdegradatie). Een dergelijk systeem is onmisbaar als informatiebron voor de effectieve aanpak van tal van milieu-, natuur- en landschappelijke problemen op de Europese (en mondiale) schaal.

Werkwijze
Validatie vindt plaats door vergelijking van de eSOTER kaarten met onafhankelijke 'legacy' data in twee pilot areas in Duitsland/Tsjechiƫ en Zuid-Engeland. Daarnaast wordt in een pilot area in Hongarije naar verwachting met een kanssteekproef een nieuwe onafhankelijke validatieset verzameld. In alle gevallen wordt met de validatieset de zuiverheid van de e-SOTER kaarten geschat. Foutenanalyse gebeurt met de Monte Carlo methode, waarbij met behulp van een random number generator trekkingen uit de kansverdelingen van de (onzekere) invoer van het e-SOTER instrumentarium worden gedaan en de bijbehorende e-SOTER uitvoer wordt berekend. Aldus wordt geanalyseerd hoe onzekerheid in invoer zich voortplant naar de uitvoer van het e-SOTER instrumentarium.

De e-SOTER bodem- en terreinkaarten dienen als invoer van fysische modellen die bodembedreigingen berekenen, met name landdegradatie in de vorm van erosie. Hiervoor zetten we het LISEM instrumentarium in. Toepassingsgebieden liggen buiten Nederland, in West- en Centraal-Europa, Marokko en China.

Resultaten
Resultaten betreffen de kwantificering van de nauwkeurigheid van de e-SOTER kaarten met diverse maten als zuiverheid, gemiddelde fout en gemiddelde gekwadrateerde fout. De foutenvoortplantingsanalyse brengt de belangrijkste foutenbronnen in de e-SOTER methodologie aan het licht, hetgeen nuttig is voor toekomstige verbeteringen. Toepassing van e-SOTER kaarten op bodembedreigingen laat voor pilot areas zien hoe ernstig de bodembedreiging er is en hoe deze ruimtelijk is verdeeld.

Resultaten worden opgeleverd in de vorm van wetenschappelijke artikelen, congresbijdragen en EU deliverables. Inmiddels is het manuscript 'Sampling for validation of digital soil maps' ter beoordeling aangeboden aan European Journal of Soil Science.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. D.J. Brus
Researcher Dr. R. Hessel
Researcher Dr. B. Kempen
Researcher Prof.dr. C.J. Ritsema
Researcher Dr. S.J.E. Verzandvoort
Project leader Dr.ir. G.B.M. Heuvelink

Related research (upper level)

Classification

D15700 Geodesy, physical geography
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation