KNAW

Research

KB-01-016: SP4 Ecosystem networks and biodiversity

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-01-016: SP4 Ecosystem networks and biodiversity
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1340318

Abstract (NL)

Doel

Ecosysteemnetwerken en biodiversiteit: klimaatadaptatie over een reeks van ruimtelijke schalen

Het EU-beleid op het gebied van de biodiversiteit haalt de doelen niet. Er worden nieuwe wegen gezocht om het Natura 2000 netwerk te verbinden met het omringende cultuurlandschap, mede in verband met de hervorming van het landbouwbeleid.

Conceptueel, functioneel en ruimtelijk verbinden van netwerken van beschermde natuurgebieden met multifunctionele landschappen, over een reeks van schalen, inclusief Europa. Hoe kan daarbij rekening worden gehouden met verschillende governance systemen en sturingsmodellen?

Hoe en waar kan het multifunctionele landschap worden ontwikkeld zodat het bijdraagt aan een ruimtelijk samenhangend Natura 2000 netwerk? Waar en onder welke condities kan het landschap tevens bijdragen aan aanpassingen van het watersysteem aan klimaatverandering.

Onderbouwen ecologische condities voor duurzame biodiversiteit (zie speerpunt 3) bij weersextremen en verschillende snelheden van opwarming, onderbouwen criteria voor ruimtelijke samenhang en connectiviteit bij ruimtelijke dynamiek in ecosysteemnetwerken. Implicaties voor genetische variatie en aanpassingsvermogen van populaties.

Op lokaal-regionale schaal: ecologisch-functionele onderbouwing van het concept klimaatmantel, waarbij groenblauwe dooradering wordt ingezet voor klimaatbestendige EHS. In hoeverre kan de hervorming van het landbouwbeleid hieraan bijdragen? In hoeverre vragen verschillen in Europa wat betreft landgebruik, regelgeving natuur en ruimtelijke ordening en inzet van landbouwsubsidies om andere oplossingen en beslissingsondersteunend instrumentarium bij de implementatie in gebiedsprocessen?

In dit speerpunt gaat het vooral om het identificeren van mogelijkheden, kansen, niet om het realiseren daarvan in een gebiedsontwikkelingsproces. Dit speerpunt wordt gestart in 2010, in afstemming op KB-02.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C.C. Vos

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation