KNAW

Onderzoek

KB-01-018: SP6 Gebiedsontwikkeling

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-01-018: SP6 Gebiedsontwikkeling
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340343

Samenvatting

Doel
Er ontwikkelt zich een nieuwe kijk op landschap: van esthetische legitimatie naar nutsfuncties, van traditie naar een vernieuwing, van behoud naar duurzame ontwikkeling, van voedselproductie naar meervoudige functies, met bijzondere aandacht voor regulerende functies, in het bijzonder in het beheer van watersystemen bij klimaatverandering. Landschap wordt daarmee een systeemconcept voor gebiedsontwikkeling.

- Het landschap als fysiek ruimtelijk systeem, als productiemiddel voor landschapsdiensten. Welke omstandigheden (oppervlakte, configuratie, milieuvoorwaarden) zijn nodig om groene functies op het gewenste niveau te krijgen en op langere termijn veilig te stellen? Hoe maak je zichtbaar waar in een gebied in landschapsontwikkeling met rendement kan worden geïnvesteerd?
- Speciale aandacht voor de leidende rol van het watersysteem in gebiedsontwikkeling. Als het watersysteem bij klimaatverandering meer ruimte nodig heeft, of ruimte op andere plaatsen, wat betekent dat voor de huidige en toekomstige ruimtegebruiksfuncties (aanpassing, functiecombinaties, functiewijziging) en voor natuur en landschap (herschikking van plannen voor natuurontwikkeling, groenblauwe dooradering)? Wat zijn verwachte kosten en baten van robuuste watersystemen? Hoe organiseer je de benodigde ruimtelijke transities en het daarvoor benodigde maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak?
Daarnaast geldt ook de omgekeerde vraag: hoe kan het landschap bijdragen, bijvoorbeeld door waterretentie- en waterbergingsfuncties te versterken, aan het opvangen van de waterpieken en droogtedalen? In deze vraag wordt waterbeheer een vragende partij naar blauwe landschapsdiensten. In het verlengde hiervan is behoefte aan een ontwerpende multifunctionele benadering waarbij het watersysteem wordt verbonden met het terrestrische systeem.
- Hoe kan groenblauwe dooradering de drager zijn voor publieke groene functies die landbouwbedrijven kunnen ontwikkelen? Hoe beïnvloedt deze dooradering het watersysteem, de regulerende werking van agrobiodiversiteit, de beleving en de identiteit? Welke kansen liggen er voor bio-energieproductie? Ruimtelijk afstemmen van private en publieke functies, de belangen (kosten, baten) die daarmee gepaard gaan en nieuwe vormen van sturing die daarbij passen en ontwikkeling van ruimtelijke informatiesystemen daarvoor.
- Daarbij aandacht voor instituties (organisatievormen) die gebiedsmanagement mogelijk maken (verhandelbare ontwikkelingsrechten, landschapscoöperaties, rechten en plichten, quota). Subsidiariteit: wat doen we op welke bestuurslaag? Hoe kunnen Europese GLB-gelden via boeren en anderen worden ingezet om gebiedsdoelen te bereiken?
- Bijzondere aandacht voor juridische aspecten van ruimtegebruik en ruimtelijke aanpassing. Waar werken wet- en regelgeving contraproductief, omdat ze creatieve oplossingen afsluiten, en welke oplossingen zijn mogelijk?
- Ontwikkelen van ruimtelijke planning- en ontwerpmethoden bij verschillende planningsculturen voor regionale en lokale planning. GIS-hulpmiddelen voor communicatie en keuzeprocessen, Nederland, Europees, internationaal.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. M. Stuiver

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie