KNAW

Onderzoek

Wageningen UR-brede microbiologie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Wageningen UR-brede microbiologie
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340616

Samenvatting

Doel
Zoals beschreven in het visiedocument van KB thema 6 blijkt - op basis van de Kennisdag LNV, beleidsdocumenten en bilaterale discussie met stake­holders - dat microbiologische risico s nog steeds veel aandacht verdienen. Er is behoefte aan snelle diagnostiek ten aanzien van bekende en emerging zoönosen (zoals STEC) en meer expertise van pre- en post harvest interventiemogelijkheden in het kader van risicobeheersing. Daarnaast is meer inzicht gewenst in welke factoren en genen een rol spelen bij virulentie en antibioticaresistentie, en welke factoren bepalen of een besmetting of ziekte al dan niet effectief bestreden kan worden. Tevens is er behoefte aan ketenmodellering en de ontwikkeling van een toolbox voor voedselveiligheid en kwaliteit in ketenperspectief.

Het algemene doel van dit project is integratie en bundeling van binnen Wageningen UR bestaande microbiologische kennis, data en modellen m.b.t. microbiologische voedselveiligheid en - kwaliteit om verfijndere risicoanalyses mogelijk te maken.

De onderliggende doelstellingen zijn:

1. Integratie en bundeling van bestaande microbiologische kennis, data en modellen m.b.t. dierlijke en plantaardige productieketens binnen Wageningen UR
2. Koppeling van modellen en databestanden t.b.v. de ontwikkeling van een microbiologische risicoanalyse in ketenperspectief.
3. Gezamenlijk uitwerken enkele cases, resulterende in wetenschappelijke publicaties.
4. Het opstellen van een nieuw projectvoorstel buiten KB.

Werkwijze
Dit project beoogt microbiële veiligheid binnen de productieketen van verse groenten ketenbreed te benaderen. De focus ligt op Shiga-toxine producerende E. coli (STEC) en Salmonella in de productieketen van verse groenten waarbinnen diverse schakels worden onderzocht. Hierbij zal ook de impact van doorlooptijden (logistiek) in de gesneden groente keten onderzocht worden. De resultaten moeten uiteindelijk leiden tot betrouwbaardere voorspellende modellen ten aanzien van aanwezigheid van humane pathogenen op verse groenten.

Hierbij worden de volgende factoren onderzocht:

- De rol van bodem micro-organismen op overleving en overdracht van humane pathogenen naar planten
- Het effect van logistieke interventies op de voedselveiligheid
- Teneinde vroegtijdig voedselveiligheidproblemen te herkennen wordt gewerkt aan het opzetten van een ERDSS-systeem dat door gebruikmaken van diverse (kwalitatieve) informatiebronnen vroegtijdige waarschuwing kan geven m.b.t. microbiële risico s.
- Onderzoek naar genetische eigenschappen die relevant zouden kunnen zijn voor overleven van bepaalde ketencondities en tevens is kennis ontwikkeld waarmee deze genetische eigenschappen beter meetbaar gemaakt kunnen worden.
- Onderzoek naar de mogelijkheid om koude plasma, een relatief nieuwe technologie die toepasbaar is om kwetsbare oppervlakken zoals plantaardig materiaal te ontsmetten- te gebruiken om pathogenen af te doden.

Resultaten
Voor 2010 staat de volgende projectoutput gepland:

1. Uitvoer experimenten/modelleerwerk met betrekking tot de gemeenschappelijke focus:
0 STEC transmissie experiment (CVI) gekoppeld (gebruik zelfde stammen) aan overlevingsstudies STEC in bodem, plant en maagpassage (RIKILT/RIVM) om de rol van virulentiefactoren in de overleving van voedselproductieketen te bestuderen. Output is een wetenschappelijke paper.
0 Binnen het Wageningen UR breed microbiologieproject wordt de hypothese getoetst of er onder invloed van stress in de productieketen selectie kan ontstaan voor verhoogde stressresistentie en/of virulentie. De data van de koude plasma-experimenten tonen aan dat er veel diversiteit binnen Salmonella bestaat m.b.t. overleving. In 2010 zal gekeken worden of goede overlevers van plasma behandeling ook resistenter zijn tegen andere stresscondities zoals bijv. zuurresistentie.
0 Risico-effecten van teeltmaatregelen op invasie STEC in landbouwgewassen met sla als model (PRI). Experimenten uitgevoerd in interactie met KB5 Probiotica uit Planten.
0 Kwantitatief microbiologisch risicomodel om het effect van logistieke scenario s en interventiestrategieën op voedselveiligheid te bestuderen (RIKILT/RIVM - AFSG). Output is een wetenschappelijke paper.
2. Doorontwikkelen van het Emerging Risk Detection System (ERDS) voor STEC/Salmonella (AFSG). Er wordt meer kennis aan het systeem toegevoegd, er zal een inhoudelijke ontologie worden ontwikkeld en er komt een overzicht van de informatiebronnen voor STEC/Salmonella. Ten slotte zal er een wetenschappelijke publicatie komen van de STEC/Salmonella ERDSS.
3. Workshop met stand van zaken van voor dit koepel relevante onderzoeksresultaten. In het kader van deze workshop zal ook afstemming plaatsvinden met beleidsmakers en industrie.
4. Gezamenlijk projectvoorstel voor externe financiering. In het eerste kwartaal zal overeenstemming bereikt moeten worden betreffende de invulling. Het voorstel moet aan het eind van het jaar concreet zijn.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The knowledge and expertise on microbial food safety within different Wageningen UR departments is diverse and isolated. Conjugation and collaboration will result in more efficient and effective use of knowledge and expertise in order to fill knowledge gaps and react to actual problems.

Research objectives:
The participants of the project reach consensus with respect to a joint focus: the refinement of microbial risk assessment. The focus is on Shiga-toxin producing E. coli (STEC) en Salmonella in production chain of vegetables, which includes the cattle farm (manure origin), manure, soil, processing, packaging, distribution, preparation and human consumption. In addition, the impact of food chain logistics on microbial risk will be investigated.The different activities of the participants are supplementary to each other. The holistic ERDSS system uses diverse qualitative information sources in order to recognize potential food safety issues. The signals delivered by ERDSS can be a reason to start a risk assessment, which in turn needs data from monitoring / surveillance and experiments. This will lead to an estimation of the exposure. Eventually, using dose-response models this will give an estimation on the public health risk associated with the specific hazard.

The experiments and modelling that will be conducted with this project will be aiming at refinement of microbial risk assessment by means of generating more knowledge on the effect of food chain logistics on food safety, de role of pathogen virulence profile on survival through the food chain, effects of stress-resistance on human pathogenicity and strain heterogenity.

Results and products:
The results of this project will provide support to policymakers by means of more insight into microbial food risks and the effect of possible intervention strategies. The industry may use the models in order to study the effect of changes in the logistic planning. There is a clear interest from the industry in new mild decontamination techniques and associated risk assessments. More insight in the behavior of human pathogens and associated risks can be valuable for several industries and agricultural boards

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. M.N. Nierop Groot

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie