KNAW

Onderzoek

Internationale workshop Systeeminnovaties in de agrosector

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Internationale workshop Systeeminnovaties in de agrosector
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340646

Samenvatting

Doel
Organisatie van een internationale workshop over systeeminnovaties in de agrosector met twee focuspunten: (1) verdiepen inzicht in systeem­innovatieprocessen in de agrosector; en (2) verbeteren van moge­lijkheden om via projecten bij te dragen aan systeeminnovaties. I.v.m. punt 2 ook deelname van een aantal beleidsmedewerkers.

Werkwijze
Om het internationale karakter van de workshop te benadrukken zal een internationale wetenschappelijke commissie beslissingen nemen over centrale kwesties als het programma en de deelnemers. De selectie van deelnemers gebeurt op basis van ingediende abstracts.

De workshop bestaat uit twee type sessies, t.w. (1) kennis van systeeminnovaties in de agrosectoren en (2) het uitlokken en stimuleren van SysteemInnovatie in de sector (governance). Vanwege het tweede thema zullen ook een aantal beleidsmakers worden uitgenodigd.

De workshop heeft een drieledig doel:

1. Het inzicht in systeeminnovatieprocessen in de agrosectoren verdiepen
2. Mogelijkheden voor het uitlokken en stimuleren van innovaties naar een duurzame agrosector ontwikkelen
3. Een netwerk van onderzoekers creëren om internationale samenwerking te bevordern, bijv. via EU-projecten.

Juni 2010: Uitvoering workshop

Resultaten
Na de workshop zal de wetenschappelijke commissie het verloop evalueren en, als er voldoende bijdragen van hoge kwaliteit zijn, streven naar publicatie daarvan in een geredigeerde bundel of een speciale uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift. Verder zal er een beleidsgerichte rapportage worden opgesteld met relevante bevindingen voor beleidsmakers. Als er voldoende belangstelling voor is zal als follow-up ook nog een Nederlandse workshop voor beleidsmakers worden georganiseerd.

Het project zal de volgende output produceren:

1. Workshop rapport: verzameling papers en commentaren daarop
2. Beleidsgericht rapport
3. Beleidsworkshop (bij voldoende interesse)

Geredigeerde bundel of speciale uitgave van een tijdschrift (indien er voldoende papers van hoge kwaliteit zijn).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
We will orgnanise an international workshop under the title System Innovations, Knowledge Regimes, and Design Practices towards Sustainable Agriculture . To emphasize the international character an international scientific committee will be decide upon critical aspects like the program and selected participants. There are two main types of sessions, viz. (1) understanding system innovations in agriculture and (2) inducing and stimulating System Innovations in the sector (governance). Because of the second theme, a number of policy makers will also be invited.

After the workshop the scientific committee will evaluate the proceedings and, if there are sufficient paper of quality, aim to publish these in an edited volume or a special issue of a scientific journal. Furthermore, it will produce a policy report with the most important findings relevant to policy makers. If there is sufficient interest among Dutch policy makers the organisers will also organise a Dutch policy workshop.

Research objectives:
The workshop has a threefold objective:

1. To deepen insight in system innovation processes in the agricultural sector
2. Improve possibilities for governance towards sustainable agriculture (via generic policies as well as projects)
3. Building a network of researchers to facilitate international co-operation, e.g. via EU projects.

Results and products:
The project will produce the following output:

1. Workshop report: Collection of papers and comments by peers
2. Policy report
3. Policy workshop (if there is sufficient interest).

Edited volume or special issue of journal (if there are sufficient papers of quality).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. A.P. Bos
Projectleider Dr.ir. B. Elzen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie