KNAW

Onderzoek

Evaluatieonderzoek gemeentelijke en provinciale rekenkamers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Evaluatieonderzoek gemeentelijke en provinciale rekenkamers
Looptijd 11 / 2010 - 04 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1341868
Leverancier gegevens Berenschot

Samenvatting

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: In welke mate worden de in Wet en de Memorie van Toelichting genoemde doelen bij de instelling van provinciale en lokale Rekenkamers gerealiseerd? Welke factoren zijn van invloed op de effectiviteit van de Rekenkamers? In hoeverre zijn deze beïnvloedbaar door het Rijk, provincies, gemeenten en/of Rekenkamers zelf? Welke aanbevelingen vloeien daar uit voort? Wanneer het College of Gedeputeerde Staten de aanbevelingen (deels) overnemen en deze implementeren, is er ? in Bestuurskundige termen ? sprake van doorwerking. De Rekenkamer(commissie) is er dan in geslaagd om bij te dragen aan een versterking van de controlerende en kaderstellende taak van de Raad /Provinciale Staten; het uiteindelijke doel van de Rekenkamer(commissie). In het onderzoek wordt de nadruk gelegd op de doorwerking van Rekenkamers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in instrumentele doorwerking en conceptuele doorwerking. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. In het kwantitatieve onderzoeksdeel worden twee online-enquêtes uitgezet, één onder Rekenkamers en één enquête onder burgemeesters, om een actueel inzicht te krijgen in de verschillende Rekenkamers en hun functioneren (samenstelling, werkwijze, organisatievorm, budgetten, onderwerpen etc.). Daarnaast worden interviews afgenomen met Commissarissen der Koningin. Het kwalitatieve onderzoeksdeel bestaat uit een verdiepende casestudie van twaalf gemeentelijke Rekenkamers en drie provinciale Rekenkamers. Onderdeel van de casestudie is documentstudie en interviews, met onder andere raads/Statenleden, Rekenkamerleden, burgemeesters en gemeente/provinciesecretarissen. Op basis van analyse van de onderzoeksgegevens wordt de centrale vraagstelling beantwoord en worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de toekomstige werkwijze van Rekenkamers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider A. de Jonge
Projectleider Drs. R.C. van der Mark

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie