KNAW

Onderzoek

Kennisoverdracht Ingrepen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kennisoverdracht Ingrepen
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1342648

Samenvatting

Achtergrond en doel van het onderzoek
De verschillende onderzoeken in het kader van het Plan van Aanpak Ingrepen leveren veel kennis op. Deze wordt per project via artikelen in bijvoorbeeld de Pluimveehouderij aan de sector gepresenteerd. Een integratie van al deze kennis is alleen voorzien in de update van de literatuurstudie Ingrepen bij Pluimvee. Een literatuurstudie is echter niet het meest toegankelijke middel voor kennisoverdracht naar de sector.

In het kader van het project Inventarisatie en vertaling biokennis naar regulier zijn bezoeken gebracht aan studieclubs. Tijdens deze bezoeken bleek dat het komende verbod op ingrepen door de pluimveehouders niet als het meest urgente probleem wordt gezien. Er werd hiervoor een aantal redenen genoemd:

1. het verbod is nog ver weg en op dit moment zijn er andere, urgentere problemen
2. momenteel worden ingrepen nog toegepast, waardoor schade door (veren)pikkerij beperkt is en het probleem daardoor dus verborgen is
3. het lijkt erop dat pluimveehouders vaak verwachten dat wederom uitstel zal worden verleend op het Ingrepenverbod, omdat nog geen goede oplossingen voorhanden zijn.

Deze factoren belemmeren niet alleen de overdracht van kennis naar de praktijk, maar ook het daadwerkelijk met die kennis aan de gang gaan (zoals het uitproberen van managementmaatregelen om verenpikken te voorkomen). Om te zorgen dat de ontwikkelde kennis niet op de plank blijft liggen maar door de praktijk wordt opgepakt, is een aantal stappen nodig. Globaal zullen dat zijn

- bewustwording van het probleem
- eigenaarschap van het probleem (en dus gevoel van verantwoordelijkheid)
- actieve aanpak van het probleem

Deze stappen zullen niet met alle pluimveehouders moeten worden ondernomen, maar met een groep voorlopers die een voorbeeld voor anderen kan zijn.

In diverse projecten van WUR en Wageningen UR Livestock Research zijn veel ervaringen opgedaan met diverse middelen en methodieken van kennisoverdracht en het mobiliseren van de doelgroep. Een aantal daarvan bleek zeer succesvol. Ze leidden er niet alleen toe dat de kennis daadwerkelijk de sector bereikte, maar in een aantal gevallen is het thema zelfs door de sector opgepakt en één van hun speerpunten geworden.

Ook in de Pluimveegezondheidszorg speelt het probleem van kennisoverdracht en ook daar is ervaring opgedaan met diverse methodieken.

Doel van het project is tweeledig:

1. Bestaande en gegenereerde kennis op een zodanige manier naar de praktijk brengen, dat deze ook daadwerkelijk benut wordt
2. De sector mobiliseren, zodat deze zelf actief aan de gang gaat met kennisoverdracht en zelf de beste methodiek kiest en uitwerkt tot benutting van de kennis in de praktijk. Het onderzoek heeft daarbij een ondersteunende, maar geen leidende rol.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. M.W.P. Bestman
Onderzoeker Dr.ir. J. ten Napel
Onderzoeker Dr.ir. M.A.W. Ruis
Projectleider Dr.ir. I.C. de Jong
Projectleider Ir. T.G.C.M. Niekerk

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie