KNAW

Research

Medical aspects in personal injury cases

Pagina-navigatie:


Update content


Title Medical aspects in personal injury cases
Period 07 / 2008 - 06 / 2012
Status Current
Dissertation Yes
Research number OND1343000
Data Supplier Website Ius Commune

Abstract (NL)

Het medisch beoordelingstraject in letselschadezaken zal door velen in de eerste plaats worden geassocieerd met medische kunstfouten. De beoordeling van aansprakelijkheid in dergelijke zaken vindt over het algemeen plaats in een medisch traject. Ook in andere letselschadezaken dan medische aansprakelijkheidszaken, spelen medische aspecten echter nagenoeg altijd een rol. Zowel voor de beoordeling van het causale verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het letsel, als voor de bepaling van de omvang van de door een benadeelde als gevolg van een ongeval geleden schade, is vaak medische informatie nodig. Om de omvang van de schade vast te kunnen stellen, moet een vergelijking gemaakt worden tussen de (toekomstige) situatie van de benadeelde met ongeval en de hypothetische situatie van de benadeelde zonder ongeval. Bij het in kaart brengen van beide situaties, is inzicht nodig in de medische toestand van de benadeelde van voor en na het ongeval. Het verkrijgen van dit inzicht vindt eveneens plaats in een medisch traject. Het onderhavige onderzoek richt zich met name op dit laatste medisch traject, ter beoordeling van de omvang van de schade als gevolg van een ongeval. In dit medisch traject doen zich tal van knelpunten voor, die met name samenhangen met de problematiek rondom de uitwisseling van medische informatie en het wantrouwen en de onduidelijkheid rondom de rol en de positie van de medisch adviseur van de aansprakelijk gestelde partij. Het doel van het onderhavige onderzoek is om, mede op basis van bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van het medisch beoordelingstraject, oplossingsrichtingen te formuleren voor een soepeler verloop van het medisch beoordelingstrject in letselschadezaken.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. A.J. Akkermans
Doctoral/PhD student Mr. A. Wilken

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation