KNAW

Onderzoek

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het medisch beoordelingstraject bij letselschade
Looptijd 07 / 2008 - 06 / 2012
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1343000
Leverancier gegevens Website Ius Commune

Samenvatting

Het medisch beoordelingstraject in letselschadezaken zal door velen in de eerste plaats worden geassocieerd met medische kunstfouten. De beoordeling van aansprakelijkheid in dergelijke zaken vindt over het algemeen plaats in een medisch traject. Ook in andere letselschadezaken dan medische aansprakelijkheidszaken, spelen medische aspecten echter nagenoeg altijd een rol. Zowel voor de beoordeling van het causale verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het letsel, als voor de bepaling van de omvang van de door een benadeelde als gevolg van een ongeval geleden schade, is vaak medische informatie nodig. Om de omvang van de schade vast te kunnen stellen, moet een vergelijking gemaakt worden tussen de (toekomstige) situatie van de benadeelde met ongeval en de hypothetische situatie van de benadeelde zonder ongeval. Bij het in kaart brengen van beide situaties, is inzicht nodig in de medische toestand van de benadeelde van voor en na het ongeval. Het verkrijgen van dit inzicht vindt eveneens plaats in een medisch traject. Het onderhavige onderzoek richt zich met name op dit laatste medisch traject, ter beoordeling van de omvang van de schade als gevolg van een ongeval. In dit medisch traject doen zich tal van knelpunten voor, die met name samenhangen met de problematiek rondom de uitwisseling van medische informatie en het wantrouwen en de onduidelijkheid rondom de rol en de positie van de medisch adviseur van de aansprakelijk gestelde partij. Het doel van het onderhavige onderzoek is om, mede op basis van bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van het medisch beoordelingstraject, oplossingsrichtingen te formuleren voor een soepeler verloop van het medisch beoordelingstrject in letselschadezaken.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.mr. A.J. Akkermans
Promovendus Mr. A. Wilken

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie