KNAW

Research

Haalbaarheidstudie koppeling ecologische kwetsbaarheidsanalyse aan...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Haalbaarheidstudie koppeling ecologische kwetsbaarheidsanalyse aan bestaande methodieken (NL)
Period 12 / 2008 - 10 / 2009
Status Completed
Research number OND1343124

Abstract (NL)

Doel
Analyse van de mogelijkheid om de bestaande ecologische kwetsbaarheidsanalyse te koppelen aan methodieken die gebruik maken van bodemvochtconcentraties zoals: PAF doelsoorten (RIVM), BONANZA (Alterra), doorvergiftigingsmodellen Alterra, en Interspecies Correlation Estimates (ICE) model (VS). Zodat de rangorde van kwetsbare soorten gerelateerd kan worden aan concentraties bodemverontreiniging.

Achtergrond
Natuurontwikkeling in Nederland vindt vaak plaats op voormalige landbouwgronden of in uiterwaarden langs de grote rivieren, met meestal een bepaalde mate van bodemverontreiniging. Om te bepalen of deze â grauwsluierâ van verontreiniging beperkingen oplegt aan de geplande natuurontwikkeling, is een ecologische risicoanalyse nodig van de doelsoorten die beoogd worden voor het nieuwe natuurgebied. Gangbare methodieken zijn daar onvoldoende toe in staat, vanwege het ontbreken van gegevens over ecotoxicologische gevoeligheid van doelsoorten. Van de meeste doelsoorten is wel ecologische kennis beschikbaar, bijv. over voedselkeuze, reproductie en dispersie. Deze kennis wordt gebruikt in de ecologische kwetsbaarheidsanalyse, die bij Alterra is ontwikkeld in aanvulling op bestaande methoden van ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging. Met â kwetsbaarheidâ wordt bedoeld de resultante van blootstelling aan een stof, gevoeligheid voor die stof, en herstelmogelijkheden van de populatie. De kwetsbaarheidsanalyse geeft een rangschikking van doelsoorten van niet kwetsbaar tot zeer kwetsbaar, maar geeft geen directe relatie met de bodemconcentratie.

Het koppelen van ecologische kwetsbaarheid aan bodemconcentraties zou bij het plannen van natuurontwikkeling een bruikbaar hulpmiddel zijn om te bepalen welke soorten zich zouden kunnen vestigen bij een bepaalde bodemconcentratie. Het inbrengen van effect bij bepaalde bodemconcentratie zou kunnen door de kwetsbaarheidsanalyse te koppelen aan andere methodieken die wel gebruik maken van bodemconcentratie. In deze studie zijn verschillende methodieken hiervoor onderzocht: PAF doelsoorten (RIVM), BONANZA (Alterra), doorvergiftigingsmodellen Alterra, en Interspecies Correlation Estimates (ICE) model (VS).

Resultaten
Uit dit onderzoek bleek dat de meeste kansen liggen voor het invullen van het aspect toxicologische gevoeligheid met het PAF doelsoorten model van RIVM. Voor het bepalen van risico door het koppelen van effect aan lokale bodemconcentratie zijn meerdere opties beschikbaar. Om er voor te zorgen dat de ontwikkelde kennis gebruikt gaat worden, is het gewenst dat in de vervolgstappen contact wordt gezocht met de toekomstige doelgroepen/gebruikers. Om dit onderzoek een vervolg te geven, ligt inbedding in het Beleidsondersteunend onderzoek van EL&I voor de hand

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H.J. de Lange

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation