KNAW

Research

BO-12.02 Preservation Livestock farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-12.02 Preservation Livestock farming
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1343143

Abstract (NL)

Doel
De doelstelling van het thema Verduurzaming veehouderijketen (inclusief dierenwelzijn), BO-12.02, is de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij met een breed draagvlak in de samenleving.
Deze doelstelling is gebaseerd op de EL&I beleidsnota s "Dierenwelzijn" en "Toekomstvisie Veehouderij". In 2009 heeft EL&I nader invulling gegeven aan de uitwerking van de beleidsnota s in o.a. de zogenaamde Uitvoeringsagenda. Deze intentieverklaring is een belangrijke basis voor de realisatie van de beleidsdoelen. De invulling van concrete projecten door de verschillende ondertekenaars van de intentieverklaring zal in overleg met EL&I bepalen waar interactie met het BO-onderzoek wenselijk is en wordt georganiseerd. In de intentieverklaring staan de volgende zes speerpunten geformuleerd:

1. systeeminnovaties
2. welzijn en gezondheid van dieren
3. maatschappelijke inpassing
4. energie en milieu
5. markt en ondernemerschap
6. verantwoord consumeren

De eerste 4 speerpunten komen als kern van de onderzoekvraag terug binnen het thema Verduurzaming veehouderijketen (inclusief dierenwelzijn).

Werkwijze
In het thema Verduurzaming veehouderijketen (inclusief dierenwelzijn) krijgt het onderzoek vorm in acht deelthema's:

1. Integraal duurzame stal- en houderijsystemen
2. Dierenwelzijn
3. Emissiearme systemen (o.a. ammoniak)
4. Fijn stof
5. Diervoeders en duurzaamheid
6. Mest van bedreiging naar kans
7. Megastallen
8. Koepel Verduurzaming veehouderijketen

De deelthema s kenmerken zich door hun zelfstandige invulling waarbij de onderlinge samenhang op themaniveau, Koepel Verduurzaming veehouderijketen, georganiseerd wordt.

Integraal duurzame stal- en houderijsystemen is bij uitstek het deelthema waar de integratie plaatsvindt. Dit thema richt zich vooral op het ontwerpen waarbij kennis benut wordt uit andere deelthema s en elders beschikbaar binnen Wageningen UR. Naast de technische integratie is de interactie tussen stakeholders van bedrijfsleven, overheden, onderzoekers en maatschappelijke organisaties van toenemend groot belang. Een voorbeeld betreft het deelthema Megastallen waarbij in het programma van Eisen nog stond opgenomen dat ook (gemeenten) en vergunning verlening een onderdeel van de vraag van EL&I vormde, en waarbij deelthema Megastallen zich nu volledig richt op de risico s volksgezondheid en in Integraal duurzame stal- en houderijsystemen de relatie met gemeenten terug komt, gericht op blokkades en mogelijkheden voor versnelling van innovaties en de bouw van nieuwe stalsystemen.

De kennisbehoefte voor de megastallen betreft met name de risico s voor de volksgezondheid en de mate waarin ziektekiemen gehecht aan fijn stof verspreid kunnen worden. Hier wordt de kennis van het onderzoek uit het deelthema Fijn stof benut en specifiek uitgewerkt voor de vraagstelling bij megastallen (en de onderzoekvraag vanuit o.a. het Ministerie van VWS). Deelthema Emissiearme systemen bestaat uit doorlopend onderzoek gericht op het verminderen van emissies vanuit de veehouderij. Van belang is dat de kennis een goede benutting krijgt in de praktijk.

Het deelthema Diervoeders en duurzaamheid is een nieuw thema dat twee onderdelen kent. Enerzijds de lange termijn gericht op de voer-eiwit kringlopen. Het onderzoek zal via scenariostudies inzicht moeten geven in de mogelijkheden van sluiten van kringlopen en de mate waarin dat het best regionaal, in ketens of internationaal kan worden georganiseerd. Anderzijds richt het zich op het perspectief om via diervoeders emissies in de veehouderij te verminderen.

Het deelthema Dierenwelzijn en het deelthema Mest; van bedreiging naar kans kenmerken zich door hun politiek/maatschappelijke aandacht. Dierenwelzijn is een omvangrijk deelthema waar voor de uitvoering in belangrijke mate prioritering moest plaatsvinden gericht op uit te voeren onderzoek. Het deelthema kenmerkt zich ook door het jaar heen om flexibiliteit om te kunnen inspelen op actualiteiten zoals vanuit de Tweede Kamer. Het deelthema Mest; van bedreiging naar kans, is gericht op het realiseren van de basis om het mestprobleem op te lossen. DIt punt staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda.

Voor onderdelen die (ook) in andere thema s van Agroketens en visserij terugkomen bestaat afstemmingsoverleg op thema niveau en wordt op onderdelen waar dat gewenst is op deelthema of projectniveau samenwerking opgezet. Voorts wordt afstemming en samenwerking georganiseerd met vooral enkele domeinoverstijgende thema s (mn duurzaam consumeren produceren) en relevante duurzaamheidsaspecten binnen de thema s BO-08 Voedsel, dier en consument en BO-10 Internationale samenwerking.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Related research (lower level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation