KNAW

Research

New concepts, chains and markets for sustainable livestock products: where...

Pagina-navigatie:


Update content


Title New concepts, chains and markets for sustainable livestock products: where and how the government can facilitate?
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343175

Abstract

Description:
The ministry of Agriculture asks for an overview of the obstacles of businesspartners meet realizing a marketsegment for products with quality demands in between regular and organic, in the field of animal welfare. Also the question is relevant whether the Ministry can support.

Research objectives:
The aim of this project is to give an overview of policy approaches and instruments for the enhancement of the segment for products with quality demands in between regular and organic. Policy approaches and instruments will be focused on the most important challenges faced by trade and industry while realizing a (growing) segment for these products. The challenges may be technical, economical or legal (e.g. with respect to licensing). The research approach is interactive with both the Ministry of Agriculture and the business partners. As a result the project will contribute to realize the facilitating role of the government with regard to the development of this product segment.

Results and products:

. Interviewreports
. Report on the analysis of interviews, learning points from (international) literature and consequences for the active role of the Ministry of Agriculture.
. Possibly a workshop

Abstract (NL)

Doel
Het project brengt in kaart wat de problemen zijn waar het bedrijfsleven tegen aanloopt bij het ontwikkelen en het vergroten van het aandeel tussensegment en waar LNV welke beleidsinstrumenten op in zou kunnen zetten. Het resultaat helpt LNV bij het vervullen van haar rol bij het convenant tussensegment met expliciet aandacht voor de technische, economische en juridische kant en de knelpunten in de praktijk.

Werkwijze
Bij de uitvoering van het project zijn het convenant, de convenantpartners en hun achterban leidend. Kern van de aanpak is gericht op interactie: het makelen, handelen, analyseren en beweging creëren. De volgende stappen worden onderscheiden:

1. Startpunt: convenantpartners en instellen begeleidingsgroep uit deze kring Omdat het convenant nog maar recent is ondertekend en de partners nog maar net gestart zijn met de uitwerking ervan, wordt een zorgvuldig proces opgezet gericht op vragen en behoeften. In de begeleidingsgroep wordt de intentie van het project toegelicht en worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. De huidige opzet wordt aan de begeleidingsgroep voorgelegd met de inventarisatie van de voortgang van de initiatieven van het tussensegment en eventueel barrières waar ketenpartijen tegenaan lopen. Per productgroep wordt een plan uitgewerkt, omdat de problematiek per product (diergroep) kan verschillen. Afhankelijk van de besluitvorming van de begeleidingsgroep is de opzet van het vervolg traject:
2. Interviews/ enquête convenantpartners
Bij de achterban van de convenantpartners de voortgang van het tussensegment nader in kaart brengen zo mogelijk aangevuld met de vragen, wensen of problemen waar ketenpartijen tegenaan lopen. De keten start nadrukkelijk bij de primaire sector. Vanuit de wens van LNV wordt waar mogelijk onderscheid gemaakt tussen technische, commerciële/economische en juridische barrières (inclusief vergunningverlening), maar ook de houding en competenties van ketenpartijen zullen aan bod komen. Het gaat er hierbij nadrukkelijk niet om, om de eerste ontwikkelingen dood te analyseren, maar om ketenpartijen de kans te geven om in een vroegtijdig stadium signalen af te geven over de vorderingen. Indien tijdens de interviews belemmeringen worden geconstateerd, wordt ingezoomd op de rol van de overheid en de effectiviteit van bestaand instrumentarium, of het toereikend is en waar, aanvullend, mogelijkheden zouden kunnen liggen. Omdat bij het vergroten van het aandeel tussensegment commerciële belangen een grote rol spelen, zou gekozen kunnen worden voor bilaterale interviews om toch individuele problemen boven tafel te krijgen. Op dit onderdeel zal samenwerking worden opgezet met Biologica waarbij de ketenmanager eveneens de vragen uit de praktijk inventariseert.
3. Analyse interviews en terugkoppeling begeleidingsgroep.
Een belangrijke meerwaarde voor de begeleidingscommissie en zo mogelijk de convenantpartners is leren van elkaars ervaringen. De verwerkte interviews brengen positieve ervaringen en knelpunten in beeld. De interviews / enquêtes worden uitgewerkt en daarbij zal aandacht besteed aan worden generieke en niet-generieke vraagstukken en de technische, economische en juridische kant. Hierbij wordt extra zorgvuldigheid betracht bij de commerciële belangen die spelen bij de ervaringen is de verschillende tussensegmenten. Aangestuurd vanuit de begeleidingscommissie wordt een vervolgtraject voorbereid. Mogelijk vervolg:
4. Deskstudie instrumentarium
Voor de identificeerde belemmeringen zullen op basis van bestaande sectorkennis, ervaringen uit andere sectoren (o.a. de biologische sector, bijvoorbeeld Monitoringsplan voor de beleidsevaluatie van het convenant biologisch dat in ontwikkeling is), en beschikbare (internationale) kennis middels literatuur,opties worden uitgewerkt gericht op rollen die LNV kan vervullen.
5. Workshop
Afhankelijk van de analyse, opties voor beleidsinstrumentarium, wensen van de begeleidingscommissie en de keuzes van LNV wordt een workshop georganiseerd. In deze workshop met convenantpartners, LNV onderzoekers en evt. deskundigen van buiten Wageningen UR worden de bevindingen omtrent de generieke problemen getoetst, te samen met de uitwerking van het beleidsinstrumentarium om tot een afgeronde aanbeveling te komen.

Resultaten . Interviewverslagen
. Rapport met analyse interviews / enquête , leerpunten uit (internationale) literatuur en consequenties voor rol LNV
. Eventueel workshop oid (dit afhankelijk van gekozen optie LNV)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. G.F.V. van der Peet

Related research (upper level)

Program BO-12.09-001

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation