KNAW

Onderzoek

BO-12.02-001 Integraal duurzame stal- en houderijsystemen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.02-001 Integraal duurzame stal- en houderijsystemen
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343216

Samenvatting

Doel
In 2011 moet 5% van de stallen integraal duurzaam zijn uitgevoerd, met een perspectief voor grootschalige toepassing in de jaren erna.

De nadruk ligt op het stimuleren van innovaties en investeringen in duurzame, diervriendelijke systemen. Uitgangspunt daarbij is een integrale aanpak waarbij alle relevante aspecten op het gebied van People, Planet en Profit voldoende aandacht krijgen. Naast het verbeteren van dierenwelzijn ten opzichte van de wettelijke normen, wordt tegelijkertijd rekening gehouden met een verdere vermindering van de milieu emissies (ammoniak, fijn stof, broeikasgassen), diergezondheid, arbeidsomstandigheden, landschappelijke inpassing en economie.

Werkwijze
De aanpak in de projecten van dit subthema is gebaseerd op transitiemanagement en systeeminnovatie..
Meer specifiek wordt de aanpak van Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) gevolgd. In dit proces van maatschappelijk ontwerpen wordt kennis over dierenwelzijn en milieu ( actoren die niet voor zich zelf kunnen spreken ) gecombineerd met behoeften en belangen van stakeholders (zoals boeren, consument, burger) om tot optimalisatie te komen van deze belangen in een voorbeeldontwerp. In het ontwerptraject worden ook ontwerpregels van de cradle to cradle benadering voor met name het milieu ingepast. Omdat de resulterende voorbeeldontwerpen vaak radicaal zijn in vergelijking tot de huidige systemen en weerstand ontmoeten bij introductie in de praktijk is veel aandacht nodig voor verankering zorgen dat activiteiten doorgaan als het project gestopt is . Dit wordt vooral vorm gegeven via initiatieven van ondernemers die (delen van) een belofte voor integraal duurzame veehouderij willen realiseren (niche experimenten).

Resultaten
· Afronding van herontwerp traject voor de varkenshouderij (Varkansen) Het ontwikkelen van herontwerpen en concepten van duurzame houderij- en stalsystemen voor de legpluimveehouderij die voor de industrie produceert, vleeskuikenhouderij en het opstarten van herontwerptrajecten voor de vleeskalverhouderij en voor de konijnen-,eenden- en kalkoenhouderij.
· Het verankeren en toetsen van nieuwe concepten van duurzame houderij in de praktijk (pilotprojecten met prototypes, netwerken van voorloperbedrijven, onderzoek en doorontwikkeling, netwerkbegeleiding). In 2010 ligt het accent op de follow up en verankering van Kracht van Koeien (melkveehouderij) en Varkansen (varkenshouderij).
· Stal- en bedrijfsconcepten waarmee de doelstelling voor een jaarlijkse energiebesparing uit Schoon en Zuinig van 2% kan worden gerealiseerd
· Faciliteren van de Regeling praktijknetwerken: faciliteren van kennisontwikkeling door kennisuitwisseling ten behoeve van een meer duurzame veehouderij. Doel is het stimuleren van kennis co-creatie en het vergroten van de impact van de verschillende netwerken.
· Het ontwikkelen van een module voor fijn stof en landschappelijke inpassing voor de Maatlat duurzame veehouderij (MDV).
· Het ontwikkelen van een MDV voor konijnen, eenden en kalkoenen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. G.F.V. van der Peet

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie