KNAW

Research

Extension of the farm model MEBOT with treenursery and fruit crops

Pagina-navigatie:


Update content


Title Extension of the farm model MEBOT with treenursery and fruit crops
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343318

Abstract

Description:
Policymakers feel the need the develop an instrument to quantify the environmental and econimical effects of farm measures and strategies. For that purpose recently the farm model MEBOT has been developed for arable, vegetable and flowe bulbs farms. This project aims to make it suitable for tree nursery and fruit crops.

With the farm model MEBOT economical and environmental effects of crop and farm management strategies can be evaluated on a farm level. Important economical parameters are gross margin and labor. With refer to environmental aspects the model provides nutrient surpluses, nitrate concentrations in the upper groundwater and environmental parameters concerning the use of pesticides (MBP, BRI, MIP).

Research objectives:
The project aims to extend the farm model MEBOT with tree nursery and fruit crops.

Results and products:
Results
The result of the project will be that the farm model MEBOT is extended with tree nursery and fruit crops. The extended model makes it possible to a evaluate different crop and farm strategies (fertilization, crop protection) also for tree nursery and fruit farms.

Products
Extension of the farm model MEBOT with treenursery and fruit crops.

Abstract (NL)

Doel
Doel van het project is het uitbreiden van het bedrijfsmodel MEBOT met de belangrijkste boomkwekerij- en fruitteeltgewassen.

Met het bedrijfsmodel MEBOT kunnen de economische en milieutechnische effecten van teelt- en bedrijfsstrategiën op bedrijfsniveau worden geëvalueerd voor open teeltbedrijven. Economische kengetallen zijn o.a. netto-bedrijfsresultaat en arbeidsfilm. Bij milieukengetallen gaat het vooral om nutriëntenoverschotten, nitraatuitspoeling en milieueffecten van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (MBP, BRI, MIP). Het model kan tot dit moment worden gebruikt voor de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten en bloembollen.

Werkwijze
Om deze gewassen te kunnen opnemen in MEBOT is in 2009 eerst nagegaan in hoeverre de modelsystematiek dient te worden aangepast. Tevens zijn voor een eerste boomkwekerijgewas (laanbomen-opzetters) de benodigde gegevens verzameld en ingevoerd in de database en is een eerste test uitgevoerd. In 2010 zullen van het fruitteeltgewas appel (Elstar) en van een tweetal andere boomkwekerijgewassen de gegevens worden verzameld en ingevoerd.

Resultaten
MEBOT is uitgebreid met boomkwekerijteelten en met fruitteelt (appel) Dit betekent dat de computerapplicatie MEBOT naast akkerbouw, volllegronds groente en bloembollen ook geschikt is om te gebruiken voor boomkwekerij en fruitteelt. Door deze teelten aan MEBOT toe te voegen kunnen voor deze teelten en bedrijven diverse maatregelen en strategieën worden geëvalueerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. P. van Asperen
Researcher Ing. P.F.M.M. Roelofs
Researcher Ing. B.J. van der Sluis
Project leader Ir. W. van Dijk

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation