KNAW

Research

Integrated thrips control in field production of leek, onion and strawberry

Pagina-navigatie:


Update content


Title Integrated thrips control in field production of leek, onion and strawberry
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343328

Abstract

Description:
Thrips is a major pest problem in field production of leek, onion and strawberry. Growers are spraying chemicals as soon as the first thrips is monitored. Handles for a more integrated attack of this pest are lacking. The aim of this project is to realise a strong reduction in the use of insecticides by integration of measures for limitating thrips attack.

Research objectives:
Improvement of the apprehension in population dynamics of harmful thrips species is required to limit the number of sprayings and to determine a damage threshold. Insight in the influence of landscape factors (vegetation) and field borders (flora and fauna) on population dynamics can lead to more insight in the strong fluctuations in thrips populations over different field plots. In this respect attracting and stimulating of the presence of predators is important. Improvement of a decision support system, taking into account the harmful thrips species and the influence of environmental factors, can predict thrips pressure more adequate. Application of the attractant Lurem-TR can increase the effectivity of the insecticidal sprayings (with chemical or biological agents). These aspects will be inventoried during the successive project years, performed and tested in fieldexperiments on different locations.

Results and products:
This research project enhance the knowledge about the following aspects:
1. The harmfulness and population dynamics of different thrips species in strawberry, onion and leek.
2. Insight in the part of environmental factors on population dynamics is increased and by an adapted decision support system, thrips pressure is predicted more adequately.
3. Application of the attractant Lurem-TR can possibly increase the effectiveness of the insecticidal sprayings.
4. Together with stimulating of the presence of predators, by flora in field borders or application of compost containing soil-dwelling predatory mites, a combination of measures will lead to a strong improved integrated thrips management.
5. Application of the system of integrated thrips control in combination with a damage threshold will lead to a significant reduction of the use of insecticides.
6. Directives for the best practises will be communicated to the involved groups of growers

Abstract (NL)

Doel
Trips in prei, ui en aardbei is een groot knelpunt in de gewasbescherming. Zolang de telers geen goede handvatten worden aangereikt om te komen tot een meer geïntegreerde aanpak, wordt bij het aantreffen van de eerste trips in het gewas direct gespoten. Het doel van dit project is om een sterke reductie van de inzet van chemische middelen te realiseren door integratie van maatregelen voor beperking van tripsaantasting. Toepassing van geïntegreerde bestrijding zal voor de teler duidelijk en inzichtelijk moeten zijn.

Werkwijze
Om te komen tot een nieuw pakket aan maatregelen voor een effectievere, geïntegreerde bestrijding van trips in aarbei, prei en ui worden de volgende factoren onderzocht.

. Verbetering van het inzicht in de populatieopbouw van schadelijke tripssoorten is noodzakelijk om het aantal bespuitingen te kunnen beperken en een schadedrempel vast te stellen.
. Meer inzicht in de invloed van landschappelijke aspecten en van akkerranden op de populatieopbouw leidt tot meer inzicht in de sterke fluctuaties van de tripsdruk die per gebied in de gewassen optreden.
. Het lokken en stimuleren van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden is hierbij van belang. Een verbeterd beslissing ondersteunend systeem dat rekening houdt met de verschillende tripssoorten en waarbij omgevingsfactoren worden betrokken kan de tripsdruk meer adequaat voorspellen. Toepassing van de lokstof Lurem-TR kan de effectiviteit van chemische bespuitingen verhogen. Al deze genoemde deelaspecten worden in de opeenvolgende jaren geïnventariseerd, uitgewerkt en op verschillende locaties in veldexperimenten getoetst.

Resultaten
Het onderzoek levert de volgende resultaten op:

1. Kennis over de schadelijkheid en populatieopbouw van verschillende tripssoorten in aardbei, ui en prei.
2. Verbetering van het inzicht in de rol van omgevingsfactoren op de populatie opbouw.
3. Met een aangepast beslissingsondersteunend systeem (BOS) wordt de tripsdruk beter voorspeld.
4. Met de lokstof Lurem-TR kan mogelijk de effectiviteit van bespuitingen met chemische of biologische middelen worden vergroot.
5. Samen met het stimuleren van natuurlijke vijanden, via akkerrranden of compost zal een combinatie van maatregelen leiden tot een sterk verbeterde geïntegreerde bestrijding van trips.
6. Door toepassing van geïntegreerde bestrijding in combinatie met een schadedrempel kan de inzet van chemische middelen aanzienlijk worden gereduceerd.
7. Richtlijnen over de beste methodes zullen aan betreffende telersgroepen worden gecommuniceerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. H.F. Huiting
Researcher Dr. W.J. de Kogel
Researcher Dr.ir. R.W.H.M. van Tol
Project leader Ir. G. van Kruistum

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation