KNAW

Onderzoek

BO-12.03-004 Functionele biodiversiteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.03-004 Functionele biodiversiteit
Looptijd ? - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343381

Samenvatting

Doel
Onderzoek dat binnen dit programma wordt uitgevoerd is gericht op een betere benutting van agrobiodiversiteit, met als doel de productiemethoden in de landbouw nog duurzamer te maken dan ze al zijn. Functionele agrobiodiversiteit (fab) speelt hierin een sleutelrol. Hieronder verstaan we alle biodiversiteit op en rondom een bedrijf die direct of indirect een rol speelt bij de ondersteuning van teelten. Het is de verwachting dat we door deze biodiversiteit gericht te stimuleren de natuurlijke weerbaarheid van het productiesysteem kunnen verbeteren, waardoor we minder last zullen hebben van ziekten en plagen en het milieu minder wordt belast. Ook draagt fab bij aan de natuurlijke bodemvruchtbaarheid door regulatie van opbouw en afbraak van organische stof en het bevorderen van een goede structuur en waterhuishouding.

Het onderzoek binnen dit programma is primair gericht op de ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis voor boeren en landschapbeheerders. Hierbij staan het handelingsperspectief van de boer en beheerder centraal. De vraag is hoe zij met specifieke maatregelen de gunstige soorten kunnen stimuleren en de nadelige soorten kunnen remmen.

Werkwijze
Om op de in het programma van eisen gestelde vragen een antwoord te kunnen geven zijn onderzoeksprojecten geformuleerd. Hierbij wordt zowel nieuw experimenteel en beschrijvend onderzoek in het veld uitgevoerd, als ook analyse van bestaande databestanden en vak- dan wel wetenschappelijke literatuur.

Ook het LTO-project Functionele AgroBiodiversiteit 2 (FAB2) is in dit programma ondergebracht waardoor de link met de landbouwpraktijk gewaarborgd is. Inhoudelijk sluiten de projecten binnen FAB2 en dit programma op elkaar aan. Er is in totaal 10% van het totale budget vrijgehouden om te kunnen anticiperen en reageren op o.a. de beleidsevaluatie, eindrapportage van de beleidsevaluatie Agrobiodiversiteit, de in 2008 uitgevoerde meta- en bobidatabase-analyses, SPADE en onderzoeksvragen uit de praktijk.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research within this program is focused on a further improvement the sustainability of agriculture. Functional agrobiodiversity is seen as the key factor. It is defined as all biodiversity on and around a the farm that direct or indirectly supports crop production. It is anticipated that a targeted stimulation of functional biodiversity will improve the resilience of the production system, resulting in less problems with pests and diseases as well as a smaller burden on the environment. Also, measures that stimulate soil life will enhance soil structure and fertility. The objective is to compare the effectiveness of some relevant measures, and to come to advisory conclusions that are applicable in daily farming practice and management of green-blue veining. Research projects have been formulated to address the questions formulated by the Ministry of agriculture. These include not only experimental research in the field but also analysis of databases and literature. The research carried out in this program is closely linked to the LTO project on functional agrobiodiversity and through this project there is a direct link to farmers in the Netherlands. Communication is a very important aspect of this functional agrobiodiversity program. Many stakeholders (ministries of agriculture and VROM, provinces, LTO, etc.) are involved. Good
communication, also to groups dealing with education is important to ensure that future farmers will start considering functional agrobiodiversity as a powerful tool in their production process.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. B. Vosman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie