KNAW

Research

BO-12.03-009 Soilless cropping

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-12.03-009 Soilless cropping
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1343424

Abstract

The research program Soilless cropping is focused on developing and implementing new cropping systems for horticultural field crops with low emissions to ground and surface water. Besides reduction of emissions, the program should contribute to an overall increase in sustainability of open field horticulture by improving labor conditions and labor efficiency, reduction of pesticide residues on products, higher production of better quality and cropping systems that are better adapted to climate change. In the program the research approach of the system innovation programs is used. The program is placed between current practice and the desired future. On one hand promising innovations of pioneers are supported and on the other hand new systems are developed which fulfill future demands.
In the program, there is close cooperation between researchers, farmers, suppliers, retail organizations and other relevant stakeholders to realize the development and implementation of the new cropping systems. Substantial finance of the agricultural community is expected in the program next to the finance of the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. The program contains the following activities:

- Knowledge development (explorations, feasibility studies, interdisciplinary systems design)
- Development and testing on practical scale of cropping systems, as well on research locations as on farms.
- Knowledge transfer to farmers, suppliers and on farm implementation.
- Project management as part of the co_innovation program water of the Ministry of Agriculture and the Horticultural product board.

In 2009, explorations and designs were made for 9 crops. In 2010 the experimental development of these systems is started. This experimental development will be continued in 2011. For some crops like leek and other leaf crops, the step to implementation on farms will be started. In the winter period 2010_2011, feasibility studies for these crops will be made. The coordinating activities will be continued in 2011. These activities include support of project leaders in the management of the development process and stakeholder management, monitoring and evaluation of the progress, social explorations to e.g. acceptance of the new cropping systems, monitoring sustainability of the developed systems, communication and program management.

Abstract (NL)

Het programma Teelt de grond uit richt zich op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe teeltsystemen in de open tuinbouwsectoren, waarbij geen of nagenoeg geen emissies meer optreden naar het grond_ en/of oppervlaktewater. Naast het aanpakken en oplossen van de kernvraag zal het programma ook een flinke stap voorwaarts betekenen voor de verdere, ook in economisch opzicht, verduurzaming van de sectoren. In de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen wordt tegelijkertijd ook een bijdrage geleverd aan betere arbeidsomstandigheden, hoogwaardiger arbeid, minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen, een klimaatrobuuster teeltsysteem en efficiƫnter ruimtegebruik. Voor de aanpak van het programma Teelt de grond uit wordt aangesloten op de aanpak zoals die is ontwikkeld in de systeeminnovatieprogramma s. De essentie daarvan is dat het programma zich midden tussen de praktijk en toekomst bevindt waarbij backcasting vanuit streefbeelden samenkomt bij de ontwikkeling van perspectiefvolle innovaties door pioniers. In het programma Teelt de grond uit wordt nauw samengewerkt met tuinders, toeleveranciers, afzetorganisaties en relevante stakeholders om de ontwikkeling en implementatie van de teeltsystemen vorm te geven. Vanuit het bedrijfsleven wordt ook een substantiƫle co_financiering verwacht. Het programma bevat de volgende hoofdactiviteiten:

- kennisontwikkeling (verkenningen, haalbaarheidstudies en interdisciplinaire systeemontwerpen),
- ontwikkelen en testen op praktijkschaal, zowel op onderzoeklocaties als via experimenten met en in de praktijk,
- kennisverspreiding bij telers en leveranciers en implementatie op bedrijfsniveau, projectleiding, organisatie en aansturing. In 2009 is gestart met de verkenningen en ontwerpen voor de teeltsystemen in 9 gewasgroepen. In 2010 is de experimentele ontwikkeling van systemen ingezet. Deze wordt in 2011 voortgezet waarbij voor sommige gewasgroepen (prei, bladgewassen) de stap naar praktijkimplementatie nadrukkelijk wordt gezet. Hierbij wordt in het najaar van 2010 met perspectievenstudies gestart die in voorjaar 2011 worden afgerond. De overkoepelende activiteiten worden in 2011 voortgezet. Hierbij gaat het om ondersteuning van projectleiders in het management van het ontwikkelproces en stakeholdermanagement, monitoring en evaluatie van de voortgang van het programma, sociaal-maatschappelijke verkenningen, vaststellen van de duurzaamheid van de systemen en communicatie en programmaleiding.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.J. de Haan

Related research (upper level)

Theme BO-12.03

Related research (lower level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation