KNAW

Research

Social and economic aspects of soilless open horticulture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Social and economic aspects of soilless open horticulture
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343426

Abstract

Description:
The development of new horticultural production systems that separate production system and soil ( soilless ) promises to be a way of reducing emissions of nutrients and pesticides to land and water. The development of such new production systems involves a lot of questions by different stakeholders. It is difficult to design and implement radical new systems without involving these stakeholders and without knowing the influences and limiting conditions of legislation, environmental planning, biodiversity, markets, consumer interests and so on. This project focuses on these influences. A stakeholder analysis is a tool to explore who might need to be involved in the development and implementation and to identify their interests, power and influence.

Results and products:
The results of the project are a Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)-analysis of new soil-independent or soilless horticultural production systems for crops that are traditionally grown in soil and a stakeholder analysis, including a strategy for building participation and commitment. Results will be communicated to the designers of the new systems.

Abstract (NL)

Doel
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de omgevingsfactoren, inclusief stakeholders, die van invloed zijn op de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe teeltsysteem de grond uit . Op basis van dit inzicht, zal worden aangegeven op welke wijze in dit project rekening moet worden gehouden met deze (positieve of negatieve) invloeden met als doel het ontwikkelen van een positieve omgeving .

Werkwijze
Via een omgevingsscan wordt verkend welke omgevingsfactoren van invloed zijn op de nieuwe teeltsystemen en andersom welke aspecten van de systemen van belang zijn voor de omgeving. In een Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT)-matrix worden de systeemeisen als sterkten en zwakten tegenover de kansen en bedreigingen van de omgevingsanalyse worden gezet, waardoor inzicht ontstaat in de belangrijkste voordelen maar ook nadelen (en dus aandachtspunten) van de nieuw te ontwikkelen teeltsystemen. De stakeholderanalyse bevat een inventarisatie en categorisatie van de stakeholders. Op basis van een macht/belang matrix, zullen met de stakeholders interviews gehouden worden, zodat duidelijk wordt wat de belanghebbende partijen vinden van teelt uit de grond systemen en op welke wijze zij bij het project betrokken moeten worden.

Resultaten
Het resultaat bevat een omgevingsscan met een SWOT-analyse en een stakeh/b>ranalyse bestaande uit een macht-belangmatrix en een strategie voor omgang met stakeholders.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. M.A. van Galen
Project leader Ir. R.B. Slobbe

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation