KNAW

Onderzoek

Resource scarcity and distribution in a changing world

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Resource scarcity and distribution in a changing world
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343471

Samenvatting

Doel
Het doel van het project in 2010 is:

1. Kwantificeren van de inputs die nodig zijn voor een drastische toename van de landbouwproductiviteit (dat wil zeggen land, water, stikstof, fosfor en een aantal socio-economische inputs) op regionaal niveau .
2. Kwantificeren van de bijdragen van eco-efficiënte productiesystemen waarmee de vraag naar inputs verminderd kan worden bij hogere productieniveaus.

Sub-Saharan Afrika (SSA) wordt gebruikt als case studie gebied omdat de huidige productiviteit in Afrika sterk beperkt wordt door inputschaarste en bijdraagt aan de wijd-verspreide armoede en honger. Bovendien wordt beweerd dat Afrika een groot potentieel heeft om agrarische producten te produceren (bijv. bio-energie gewassen) voor andere delen van de wereld.

In overleg met het Ministerie van LNV zal besloten worden welke richting het onderzoek opgaat na 2010.

Werkwijze
Het onderzoek zal starten met een analyse van de huidige situatie met betrekking tot inputgebruik en productieniveaus op basis van statistische informatie van de FAO en productie-ecologische inzichten. Stroomgebieden zullen worden geïdentificeerd en de inputs en outputs van water gekwantificeerd. Tegelijkertijd zullen socio-economische condities onderzocht worden door indicatoren te berekenen die de huidige landbouwontwikkeling beschrijven/verklaren. De analyse zal gebruik maken van een framework van ruimtelijk expliciete gegevens (kaarten met een pixel resolutie van 9x9 km) waarmee verschillende soorten gegevens aan elkaar gekoppeld en geaggregeerd kunnen worden naar grotere ruimtelijke eenheden (bijvoorbeeld landen of stroomgebieden).

Agrarische productie onder potentiële en regenafhankelijke omstandigheden en bijbehorend inputgebruik zullen worden gekwantificeerd. Input van land en water volgt direct uit de berekeningen. Consequenties van toegenomen watergebruik als gevolg van hogere productieniveaus zullen worden bepaald door de waterbalans per stroomgebied uit te rekenen. Gerelateerde stikstof en fosfor benodigdheden zullen worden gekwantificeerd waarbij rekening gehouden wordt met lokale neerslag en bodemkarakteristieken. De behoefte voor socio-economische inputs/condities om de hogere productieniveaus te bereiken/handhaven zal worden bepaald. Resultaten zullen worden opgesomd voor stroomgebieden, landen en heel SSA.

Verschillende scenario s zullen worden onderzocht met betrekking tot eco-efficiënte productiesystemen. In deze scenario s worden de inputbehoeften vergeleken met het huidige gebruik aan inputs en met de regionale beschikbaarheid van inputs. Behoefte aan landbouwgrond van de verschillende scenario s wordt vergeleken met het huidige gebruik aan landbouwgrond in Afrika en de behoefte aan natuurlijke gebieden (bossen en savannes, et cetera). De koppeling van de socio-ecnomische karakterisering met de biofysische mogelijkheden maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen kansrijke en kansarme gebieden voor ontwikkeling en de verschillende beleidsinterventies daarop af te stemmen.

Resultaten

. Beleidsnotitie over totale inputbehoeften ten behoeve van hogere productiviteitniveaus van de Afrikaanse landbouw.
. In overleg met LNV: beleidsnotities met betrekking tot specifieke inputs, zoals fosfor of water.
. In overleg met LNV: lunchbijeenkomsten met presentaties over de plannen/resultaten van het project.
. In overleg met LNV: bijdragen aan internationale bijeenkomsten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The growing demand for food and biomass in the future will increase the pressure on resources and ecosystems and may jeopardize the realization of MDG1 (reduction of poverty and hunger) and MDG7 (environmental sustainability). There is wide agreement that the productivity and eco-efficiency of agricultural systems should increase to meet future global demands. However, quantitative information is lacking on where and how to realize such systems. Therefore, the availability and distribution of biophysical and socio-economic resources should be made explicit at regional and global levels and the potentials of eco-efficient systems should be ex-ante assessed. This will provide evidence-based policy options and supports the identification of various domains for rural/agricultural development.

Research objectives:
The aim of the project in 2010 is:

1. To quantify the resource inputs needed for increasing agricultural productivity (that is land, water, nitrogen, phosphor and a number of socio-economic inputs) at regional level.
2. To quantify the contribution of eco-efficient production systems to reducing resource needs at higher productivity.

We will use Sub-Saharan Africa (SSA) as a case study area, as resource scarcity is strongly limiting current productivity in African agriculture and contributes to the widespread poverty and hunger. Moreover, it is claimed that Africa has a large potential for producing agricultural commodities (bio-energy crops, for example) for other parts of the world.

After consultation with the ministry of LNV it can be decided at the end of 2010 which direction the reseach will take in 2011 and thereafter.

Results and products:

. Policy brief on total input requirements for higher productivity levels of African agriculture.
. In consultation with LNV, policy briefs can be prepared focusing on specific resources (for example, phosphorus or water).
. In consultation with LNV, different lunch meetings can be held presenting plans and results of the project.
. In consultation with LNV, contributions can be made to international fora/agendas/conferences, such as Stockholm Water Week, CSD, World Food Day, FAO meetings, and others.
. Report describing the methodology.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. S. van Berkum
Onderzoeker Dr.ir. H. Hengsdijk
Onderzoeker Ir. H.C. Jansen
Onderzoeker Ir. G.W. Meijerink
Onderzoeker Dr. E.P. Querner
Projectleider Ir. J.G. Conijn

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie