KNAW

Onderzoek

Food Security

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Food Security
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343472

Samenvatting

Doel
Doel van het project BOCI Voedselzekerheid is enerzijds de discussie en kennisuitwisseling (in Nederland) mbt voedsel- en voedingszekerheid in internationale samenwerking te bevorderen, en anderzijds de samenwerking met FAO op het gebied van het monitoren van de impact mbt voedselzekerheid (bijdrage leveren aan de doelstelling van MDG1) voort te zetten.

Het project zal zich met name richten op de dimensies 'toegang tot voedsel' en 'voedselkwaliteit/gebruik van voedsel'. De andere dimensie van voedselzekerheid (zoals gespecificeerd in de definitie van de World Food Summit/), voedselbeschikbaarheid, vaak vertaald als voedselproductie, zal in dit project minder aandacht krijgen. Andere BOCI projecten (onder het thema Robuuste systemen en onder Schaarste en verdeling) zullen zich meer richten op deze dimensie.

Werkwijze
Wageningen International is mede-oprichter/lid van de recent opgerichtte Netherlands Working Group on Nutrition (NWGN). Deze werkgroep bestaat uit ICCO, Plan, Save the Children Nederland, Unicef Nederland, Unilever R&D, Wageningen University (Division of Human Nutrition, Wageningen International, en Wemos), en heeft als doel belangstelling voor en discussie over de plaats van voedsel- en voedingszekerheid in itnernationale ontwikkeling te bevorderen. De Werkgroep wil dit bereiken door samenwerking tussen de leden en uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen. De NWGN is nog in het stadium van oprichten en andere organisaties in Nederland die actief zijn op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid in de internationale context zullen worden benaderd zich aan te sluiten. Wageningen International heeft de ambitie een trekkersrol te spelen in deze werkgroep.

Voedselzekerheid is een thema dat recentelijk weer sterk in de belangstelling staat. Het project beoogt in te spelen op vragen die uit een aantal internationale vergaderingen (najaar 2009) naar voren zulen komen en LNV op die manier te ondersteunen. Desk reviews, met als resultaat policy briefs en lunchseminars zijn voorzien als manier om kennis te delen. Wageningen International zal samen met LNV thema's voor dergelijke desk reviews identificeren, maar ze ook actief suggereren. Thema's waaraan Wageningen itnernational op dit moment denkt zijn :

. Landbouw- en rurale ontwikkeling en voedingsverbetering: wat zijn de verbanden?
. Indicatoren voor het meten van voortgang op MDG1
. Biodiversiteit en voedingsverbetering

Onder het project zal daarnaast een professioneel seminar worden georganiseerd met als thema: "From Agricultural development to improved nutrition'.

De samenwerking met FAO is sinds ongeveer 3 jaar opgebouwd rond het thema 'Monitoring impact of large scale food security programmes (meer specifiek: de FAO National Programmes on Food Security). In 2009 heeft Wageningen International een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een Distance Learning module 'Impact assessment of Large Scale Food Security programmes, bedoeld voor beleidsmakers, programma managers, M&E staf, programma ontwerpers en programma evaluatoren. Voorzien is dat de introductie van deze cursus vergezeld zal gaan van de ontwikkeling van 'Field training notes' en een aantal capacity development activiteiten. Wageningen International is gevraagd hierin een rol te spelen. De rol van Wageningen international in de ontwikkeling van de cursus, haar expertise op het gebied van training en capaciteitsopbouw en haar kennis van voedselzekerheid en de doorvertaling naar voedingszekerheid/reductie van honger maakt Wageningen International een goede partner om ook hierin een rol te spelen.

Resultaten 1. De Netherlands Working Group on Nutrition (NWGN) is gevormd en uitgebouwd, en heeft zich een positie verworven in Nederland voor wat betreft de discussie 'voedselzekerheid en voedingsverbetering' in de internationale context.
2. Beleidsadvies op deelonderwerpen van voedselzekerheid middels desk studies, policy briefs en lunch seminars, met als mogelijke onderwerpen:
. Landbouw, plattelandsontwikkeling en voedsel- en voedingsveiligheid: onderzoek naar de verbanden
. Indicatoren voor het meten van voortgang tav MDG1
. Verbetering van biodiversiteit en voeding
3. Een seminar voor professionals: 'From agricultural development to nutrition improvement'
4. Voortgezette samenwerking met FAO op het gebied van voedselzekerheid (National Pogrammes on Food Security), resulterend in aanvullende field training notes en capacity development activiteiten, ondersteunend aan de Distance learning cursus 'Impact Assessment of Large Scale Food Security programmes'

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. O. Hospes
Projectleider Ir. M. van Dorp

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie