KNAW

Onderzoek

Competing Claims

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Competing Claims
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343474

Samenvatting

Doel
De afgelopen decennia is door de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart een sterke toename van de vraag naar voedsel, energie en grondstoffen ontstaan. Hierdoor is de concurrentie om de productiefactoren arbeid, kapitaal en met name grond ten behoeve van de productie van voedsel, veevoer en biobrandstof sterk toegenomen. Daarnaast treedt er ook in toenemende mate competitie op tussen landbouwproductie en andere diensten die ecosystemen leveren. De nadelige gevolgen van verhoogde claims op land en water zijn bodemdegradatie, watertekort en verlies van biodiversiteit. De groeiende vraag naar voedsel en alternatieven voor de fossiele brandstoffen maakt de vraag naar de potenties van de agrarische productie in de wereld zeer actueel.

Tegelijkertijd maakt de internationale gemeenschap zich steeds meer zorgen over het verantwoord beheer van deze natuurlijke hulpbronnen. Afwegingen tussen economische rationaliteit (wat waar produceren tegen de laagste productiekosten) en waardering voor natuur, biodiversiteit, landschap en het milieu, pakken steeds vaker uit in het voordeel van het laatste. Als uitvloeisel hiervan worden in toenemende mate afspraken gemaakt tussen bedrijfsleven en overheden over duurzame(re) productie en handel (bv. via rondetafelbijeenkomsten over palmolie en soja) en om ecologisch kwetsbare gebieden in de wereld te ontzien.

Werkwijze
Het beantwoorden van deze vragen vereist een aanpak over verschillende schaalniveaus: globaal, regionaal/nationaal en lokaal. De vraagstukken op globale en nationale schaal lenen zich voor een modelmatige aanpak, waarbij wordt gekeken hoe groot de vraag naar voedsel en biobrandstoffen kan zijn zonder de huidige situatie met betrekking tot biodiversiteit, water, natuur en milieu te verslechteren.

Daarnaast zal worden uitgegaan van een lokatie-specifieke aanpak, waarin zal worden gekeken hoe er op lokaal niveau keuzen worden gemaakt t.a.v. grondgebruik, en hoe de besluitvorming m.b.t. planet-people-profit op lokaal niveau tot stand komt.

Inzichten verworven uit de case studies zullen worden teruggekoppeld naar de (uitkomsten van de) modellen, met als doel om de modeluitkomsten te nuanceren, aggregeren en zo mogelijk te verfijnen. Door de interactie van case studies (lokaal) en modellen (globaal/nationaal) is het ook mogelijk om de consequenties van beleidskeuzes (als oplossingsrichtingen voor de knelpunten) toegespitst op de diverse niveaus met elkaar te verbinden.

Voor het onderzoek naar de drijvende factoren achter competing claims op verschillende schaalniveaus en de koppeling tussen de verschillende schaalniveaus hebben zal een conceptueel raamwerk worden opgesteld en bestaande modellen bij Alterra, PRI, LEI en PBL waar nodig worden gekoppeld en aangepast. De basis hiervoor is een inventariserende review die in 2009 wordt uitgevoerd. Daarnaast zullen beleidrelevante vragen behandeld worden in een aantal beleid-assessments waarbij de eerder vergaarde inzichten en ontwikkelde modellen zullen worden toegepast.

Resultaten
Een belangrijk onderdeel van het project is om kennis in dialoog met beleidmakers te genereren en over te dragen. Daarom zal de output van het project niet alleen uit technische rapporten bestaan, maar ook uit brainstorm sessies, workshops en seminars met betrokken beleidsmedewerkers.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The central question for this research project is how current and future generations can be sustainably be provided with sufficient food, energy, fibres and ecosystem services (e.g. fertile soils, clean (drinking) water, clean air, carbon storage, and biodiversity), given the limited area of available land and natural resources.

Together with policy makers of the ministry of LNV, the following questions were identified:

1. Further definition and understanding of the concept competing claims.
. What do we mean with competing claims within the context of this project?
. Further quantification of the scale and location of competing claims: where do they occur and what is their effect?
. In what way are competing claims researched and what are the results of this research?
. What additional research is needed and how can we position such additional research in relation to ongoing studies?
2. What will be the consequences of various policy targets for food, energy and fibre availability for land and water use, both on global and local scales?
. Are models available that include variables to model the different claims on natural resources?
. Is it possible to translate the results of global, more general models to specific local situations of regions, or products in relation to land and water use and competing claims?
3. What are the specific policy an institutional processes in developing countries that are governing land and water use, leading to, or preventing competing claims at local scales?
4. What would be the most sustainable and cost-efficient policy options to address the problems identified above?
. Will certification schemes be able to guarantee sustainability and reduction of competing claims?
. To what extent are existing policy frameworks for integrated rural development and sustainable development suited to include these new policy options? Or do we need new policy frameworks?
5. How can lessons learned be used to support local, national and international structures and institutions to solve problems with competing claims.
. What are options to establish a dialogue with partner organisations?
. What could be the role of international institutional networks? Are there such networks that could be supported?

Research objectives:
The aim of the project is to increase the understanding of processes governing competitive land use, to elaborate the factors that play a determining role, and to asses options for sustainable use of natural resources in different contexts. The project will assess the costs and benefits of various land uses within the framework of a sustainable balance of people-planet-profit. Additionally alternative policy choices and possibilities for action will be assessed.

Results and products:
An important element of the research will be creation of understanding and dialogue with policy makers. As a result, the output will not only exist of a research report, but also includes brainstorm sessions, workshops and seminars.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. J. van den Berg
Onderzoeker Dr. S. van Berkum
Onderzoeker Dr.ir. P.S. Bindraban
Onderzoeker Dr.ir. R.E.E. Jongschaap
Projectleider Dr. E.J.M.M. Arets

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie