KNAW

Research

BO-12.10-007.02 Keeping animals

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-12.10-007.02 Keeping animals
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1343635

Abstract (NL)

Doel
Houden van dieren is een label waaronder die aspecten vallen die nodig zijn om concurrentiekrachtige integraal duurzame houderijsystemen in de brede betekenis voor alle diersoorten te ontwikkelen. Hieronder vallen:

. Sectorontwikkeling voor alle diersoorten: economische duurzame bedrijfsvoering, duurzame ketenafspraken, voldoende ontwikkeling van de sector om de ontwikkelingen van de consumentenvragen te beantwoorden.
. Ambities m.b.t. voeding (100% biologisch, regionale kringlopen, kwaliteit en beschikbaarheid),
. Houderijmanagement (reduceren uitval van dieren, reduceren emissies, optimaliseren leefomgeving),
. Verduurzamen van de ketens door bijvoorbeeld het transport van dieren te minimaliseren, enz.

Op zich vormen deze deelaspecten met elkaar al een stevige ambitie om te realiseren. Deze ambitie wordt versterkt door de houderijsystemen te herontwerpen en zoveel mogelijk afwentelingen uit de systemen bij het herontwerpen eruit te halen. Te denken valt aan afwentelingen vanuit het ene duurzaamheidsdomein op een ander, afwentelingen in de tijd, afwentelingen van het ene geografisch gebied op het andere (regionaal , landelijk, mondiaal). Hiermee kan de biologische veehouderij nog beter voldoen aan de uitgangspunten (en doelstellingen) van de biologische landbouw. Een deel van deze inspanning is mogelijk met voorlopers in de gangbare veehouderij te realiseren, bijvoorbeeld met het project Kracht van Koeien als inspiratiebron.

Ambitieniveau

. Alle sectoren zijn economisch duurzaam, zowel op bedrijfsniveau als ketenniveau.
. Voor alle diersoorten is tenminste 1 inspirerend ontwerp voor een integraal duurzaam houderijsysteem ontwikkeld. Dit zijn geen blauwdrukken maar ook geen luchtkastelen. Ze zijn derhalve beschikbaar en bruikbaar voor de praktijk om de houderij te verduurzamen.
. De sectoren zijn in staat om de ontwikkeling van de consumentenvragen adequaat te beantwoorden.
. Kennis is ontwikkeld, beschikbaar en toegepast op de deelaspecten voeding, emissiebeperkingen, dagelijks en strategisch management teneinde een steeds meer geïntegreerde duurzame houderij te realiseren.
. Het dierenwelzijn en de diergezondheid in alle sectoren zijn goed. Dat wil zeggen dat de uitval op een acceptabel niveau is en dat de dieren geen gezondheidsproblemen, gedragsproblemen of beschadigingen vertonen ten gevolge van suboptimale huisvesting of management.

Werkwijze
Onder het label Houden van dieren vallen innovatie-opgaven die te maken hebben met het (letterlijk) houden van dieren (huisvesting en innovatieve houderijsystemen) maar ook opgaven die meer aan één aspect werken: het economisch versterken (gezond houden) van de biologische dierlijke bedrijven, ketens en sectoren, voeding, invloed van huisvesting op dieren, relaties met de omgeving, enz. In de komende jaren wordt zoveel mogelijk getracht om geïntegreerde onderzoeksvoorstellen op te stellen. Het door de pwg zuivel met stip op 1 geprioriteerde systeemonderzoek 2010 is daar een voorbeeld van en is dan ook een belangrijk onderdeel van dit label. Waarbij dit onderzoek recente kennis integreert vanuit de aspectenonderzoeken, vanuit de praktijk (o.a. de bedrijfsnetwerken) en vanuit de scenariostudies 2020 die in opdracht van de producentenvereniging Natuurweide worden ontwikkeld.

Het biologische melkveehouderijsysteem kent anno 2009 een voerrantsoen met onderdelen vanuit andere continenten. Dit wordt als niet wenselijk gezien, maar het is niet duidelijk of het haalbaar is (vanuit meerdere perspectieven) om alle grondstoffen vanuit de EU te betrekken. Daarom start in 2010 een onderzoeksproject hiernaar.
In de varkenshouderij valt ook huisvestingsonderzoek onder dit label. Op het gebied van voeding van varkens vindt onderzoek plaats aan mengkuilen. Dit project is ook vanwege het feit dat ruwvoer eten door varkens natuurlijk gedrag is - voor een deel gelabeld aan het Label Natuurlijk gedrag. Het I&R project levert kennis op voor een meer duurzame keten.

In de pluimveehouderij wordt in het houderijsysteem onderzoek gedaan naar de effecten van omgevingstemperatuur, bevedering en mate van activiteit op energie- en eiwitverbruik van leghennen. Ook wordt onderzoek gedaan waarin wordt vastgesteld wat de energie- en eiwitbehoefte van biologische leghennen is. In de schapenhouderij is het deel van het onderzoek dat betrekking heeft op krachtvoervervanger en de gezondheidswaarde melkcomponenten ondergebracht bij het label Houden van Dieren. De rest van dit onderzoek dat zich richt op mineralen en kruiden valt onder het label Blijvend Gezond.

2010 is het jaar van de geit. In het kader daarvan heeft de pwg zuivel 10 k beschikbaar gesteld als cofinanciering voor het initiëren en borgen van de verbinding van de consument met de houderij via adopteer een geit. Gezien de actualiteit is er voldoende noodzaak voor deze verbinding, tegelijkertijd is het belangrijk om de Q-koorts ontwikkelingen nadrukkelijk te betrekken bij de invulling van dit project. De update van de kostprijs wordt deels vanuit dit label gefinancierd omdat volledige financiering vanuit het label markt & ketens niet gerealiseerd kon worden. Dit project volgt (in de tijd gezien en dit geldt ook voor de kostprijsberekeningen in de andere dierlijke sectoren) op een project dat de methodiek voor de kostprijsberekening voor de sectoren ontwikkelt. Onduidelijk is wat dit laatstgenoemde project precies gaat doen, de inhoud van het voorstel is niet bekend. Dit vraagt om nadere coördinatie, temeer omdat in de zuivelsector in 2008 een bewezen methodiek is ontwikkeld, die volgens betrokkenen in 2009 e.v. prima toegepast kan blijven worden. En omdat in de geitensector weerstand is gerezen tegen de inhoud en uitvoering van het gezamenlijke project. Onderdeel van de aanpak moet derhalve een nadere coördinatie zijn tussen deze labels en projecten. Hiervoor was in de periode van het maken van de labelwerkplannen onvoldoende gelegenheid.

Tenslotte is het project Het project Echt Overijssel! onder dit label ondergebracht. In 2009 is dit project echt op stoom gekomen en wordt in 2010 verder uitgevoerd. Voornamelijk gefinancierd door de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en vanuit het label Sluiten van kringlopen. Het ontwikkelen van regionale kringlopen (voor het verbouwen van gewassen, het produceren en consumeren van voedsel) is het hoofddoel van Echt Overijssel!. Diverse netwerken met actoren zijn hiervoor sinds 2009 actief.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. G. Migchels

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation