KNAW

Research

Possibilities for eI&R on organic pig farms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Possibilities for eI&R on organic pig farms
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343639

Abstract

Description:
Organic pig farmers have the feeling that it might be beneficial to concentrate more on individual animal level and to adapt their processes to it and to exchange this information in the production chain. This will increase the learning capacity in the sector. A prerequisite for this is that individual animals should be identified in on the farm as well as in the slaughterhouse. To combine these things and to be able to increase the use of management tools coming form ICT it might be the best solution to go directly to electronic identification of the organic pigs.

Research objectives:
The objective is to realize a learning environment for the organic pig chain in which they can experiment and experience how to implement, to work and enjoy the benefits of working with eI&R for individual pigs. After starting in the first year with a small group the objective for the upcoming years will be to enlarge the group of interested farmers and to increase the modules that benefit the eI&R. In the first year the modules pig growth and medication will be prioritised.

Results and products:
The main results will be a successful learning environment in which organic farmers and industry work together on the possibilities of eI&R. Practical implementation on some farms and the slaughterhouse De Groene Weg will also be a result of the project.

Abstract (NL)

Doel
Het doel van het project is om voor de biologische varkensketen een leeromgeving op te zetten waarin processen en activiteiten effectief en praktisch voordeel kunnen hebben als je in staat bent om de individuele varkens (zeugen, vleesvarkens) te managen. Voor herkenning en effectieve bewerking van de individuele varkensgegevens is dan een koppeling met een elektronisch dierherkenning een uitgangspunt. De leerervaring heeft tevens tot doel om de biologische varkensketen nog flexibeler en dynamischer te maken door effectieve gegevens en kennisuitwisseling.

Werkwijze
In 2010 wordt een leeromgeving opgezet waarin in eerste instantie de korte keten tussen de slachterij De Groene Weg en een aantal (maximaal 5 in eerste jaar, daarna opschalen) biologische varkenshouders een elektronische uitwisseling opgezet wordt die gebruik gaat maken van elektronische I&R van de varkens. Nagegaan wordt of VarkensNet hierbij behulpzaam kan zijn.

In onderling overleg worden de eerste basismodules nader geanalyseerd. De processen op het varkensbedrijf en de gang naar de slachterij worden verkend op verbetermogelijkheden bij gebruik van elektronische dierherkenning en aandacht voor individuele varkens. Per bedrijf wordt een implementatieplan gemaakt en de haalbaarheid daarvan wordt onderzocht. Voor de hand ligt om te beginnen met groeigegevens en medicijngebruik.

Op basis van realistische implementatieplannen wordt dit in samenwerking met toeleverende, en mogelijk participerende bedrijven, geïmplementeerd en eerste ervaringen mee opgedaan. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande componenten die verkrijgbaar zijn.

Ter inspiratie worden ontwikkelingen buiten de biologische sector rond diverse projecten en programma s (bijvoorbeeld ingrepenbesluit varkens, Q-Porc, Smart Farming, Varkansen, ..) met de deelnemers besproken.

Met betrokkenen en bedrijfskundige experts wordt vervolgens een meerjarenplan en opschalingsplan opgezet om te gaan werken aan verbreding en verdieping van de mogelijkheden van eI&R in de biologische varkensketen.

Start in januari 2010. In 2010 wordt voor de zomer gewerkt aan nadere analyse en opzet van de leeromgeving. Na de zomer worden ervaringen uitgewisseld en een go/nog go moment ingelast om een plan voor nadere verbreding en verdieping op te zetten. Het karakter van de eerste fase is het opzetten van een leeromgeving. Daarna kan het karakter gaan verschuiven naar een lerend netwerk.

Resultaten

. De resultaten worden regelmatig besproken met betrokkenen en waar mogelijk worden er presentaties en publicaties over gemaakt.
. Belangrijk is de interactie met betrokkenen. Deze worden gedurende de uitvoering in gespreksverslagen vastgelegd.
. Voor de uitstraling van het initiatief wordt jaarlijks minimaal een studiemiddag georganiseerd voor geïnteresseerd varkenshouders en ketenbetrokkenen.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.B. Fels

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation