KNAW

Onderzoek

100% biologische input - mestbenutting

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel 100% biologische input - mestbenutting
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343653

Samenvatting


Gras-klaver is een biologische stikstofbinder, en kan zo stikstof uit chemisch geproduceerde kunstmest vervangen. Als na gras-klaver een ander gewas verbouwd wordt, meestal snijmais, moet het grasland gescheurd worden. Hierbij komt een aanzienlijke hoeveelheid N vrij, die lang niet altijd door de snijmais kan worden benut. Verliezen naar grond- en oppervlaktewater en de naar lucht zijn het gevolg. Hoe ouder het grasland, hoe meer N verloren kan gaan. Gras-klaver wordt meestal enkele jaren achtereen geteeld. Een vraag uit de praktijk is bij welke teeltduur de gebonden N optimaal wordt benut in de vruchtwisseling. Deze optimale benutting is niet alleen afhankelijk van de teeltduur van de gras-klaver, maar ook van de teeltduur van de snijmais als volggewas, en van de verdeling van de bedrijfseigen drijfmest over de gewassen in de vruchtwisseling. Bij het optimalisering van de N-benutting is het van wezenlijk belang dat de gewasopbrengsten en de bodemvruchtbaarheid op peil blijven.

Doelstelling project
Het beantwoorden van de vraag bij welke teeltduur van gras-klaver en snijmais in vruchtwisseling, en bij welke verdeling van de bedrijfseigen drijfmest over gras-klaver en snijmais, er sprake is van een optimale N-benutting. Randvoorwaarde daarbij is dat gewasopbrengsten en bodemvruchtbaarheid op peil blijven. Indicatoren voor de N-benutting zijn o.a. de N-opname door de gewassen en N-overschotten in bodem aan het einde van het groeiseizoen.

Resultaten
Verwacht wordt dat melkveehouders met de resultaten van deze rapportage beter in staat zullen zijn om te sturen op een optimale N-benutting van hun vruchtwisseling, en een optimale N-benutting van hun bedrijfseigen drijfmest in die vruchtwisseling

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
How can animal manure efficiently be used in a crop rotation of grass clover with maize and triticale, and what is the optimal length of the grass clover period (2, 3 or 4 years) in terms of yield and nitrogen utilization. Also, what is the effect of different crop rotations and animal manure applications on long term soil quality, and how much mineral nitrogen will be available for nitrate leaching at the end of a crop rotation.

Research objectives:

. Efficient use of animal manure in a crop rotation and long-term grass clover
. Efficient use of nitrogen (from clover, manure) in crop rotations, determination of optimal length of grass clover period in crop rotation

Results and products:
The project results in advice for farmers, which will mainly be published in farmers magazines. In 2013-2014 a final report on the grass clover trial will be published

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. H.C. de Boer

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie