KNAW

Onderzoek

Specifieke kwaliteiten biologische landbouw voor verbinding met de maatschappij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Specifieke kwaliteiten biologische landbouw voor verbinding met de maatschappij
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343656

Samenvatting

Doel
Doel van dit project is te onderzoeken wat de meerwaarde is of wat de specifieke kwaliteiten zijn van de biologische landbouw waardoor deze vaker extra takken op het bedrijf heeft dan de gangbare landbouw en een sterkere vorm van verbinding met de maatschappij ondervindt. Deze kwaliteiten worden vertaald naar praktische handvatten voor ondernemers en voor de biologische sector voor het vermarkten van biologische bedrijven en multifunctionele activiteiten.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector

. Literatuuronderzoek
Verkenning van de literatuur (ook internationaal) op het gebied van de meerwaarde en karakteristieken van de biologische landbouw, de wensen die burgers hebben ten aanzien van (multifunctionele) bedrijven en de mate waarin burgers zich verbinden aan bedrijven. Dit schept het kader voor onderzoek. De literatuurstudie bouwt voort op het werk van Goddijn.
. Expert Inbreng
In gesprekken met experts wordt een eerste lijst van kwaliteiten en aspecten van de bedrijfsvoering samengesteld die biologische bedrijven geschikt maken voor multifunctionele activiteiten en de verbinding met de burger daarbij. Basis van het gesprek is bovenstaand literatuuronderzoek.
. Klankbord / workshop met ondernemers
Naar aanleiding van deze eerste groslijst samengesteld door experts, zal in gesprek met (biologische) ondernemers deze lijst worden gespiegeld en aangevuld.
. Vaststellen groslijst van belangrijke kwaliteiten / activiteiten / karakteristieken
Bovenstaande inbreng van experts en workshop met ondernemers leidt tot een groslijst van meest veelbelovende karakteristieken. Eventueel wordt ook de prioritering van welke kwaliteiten en karakteristieken verder worden onderbouwd duidelijk gemaakt.
. Verdiepen middels interviews
Vervolgens wordt deze lijst verder uitgediept door middel van diepte-interviews met een aantal biologische multifunctionele ondernemers. Er zal worden ingegaan op de besproken kwaliteiten en de vraag in hoeverre die aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan het slagen van de multifunctionele activiteit. Ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre en op welke manier die activiteiten tot verbinding leiden (en welke vorm van verbinding).
Ook worden diepte-interviews met experts gehouden om de karakteristieken verder te verdiepen. Er wordt een link gelegd met de literatuur en daaraan wordt ook getoetst. Ook zal de lijst worden gekoppeld aan de schijf van zes (in deze lijst zijn geen vermaatschappelijkingcriteria opgenomen, terwijl die de biologische landbouw nu juist een meerwaarde verlenen).
Indien nog voldoende ruimte in het budget is, is een optie om ook de visie van biologische bedrijven die geen multifunctionele activiteiten hebben ontwikkeld mee te nemen, om op die manier de lijst verder aan te scherpen.
. Praktijktoets door studenten
Er wordt geprobeerd samen met het groene onderwijs een project te ontwikkelen om studenten veldwerk op dit thema te laten doen. De studenten zal worden gevraagd de gevonden karakteristieken te checken op een aantal biologische bedrijven. In hoeverre treffen zij de kwaliteiten aan? Of dit onderdeel daadwerkelijk zal worden uitgevoerd is afhankelijk de mogelijkheid van samenwerking met het groene onderwijs.
. Afronden studie met eindrapport
De resultaten zullen worden verwerkt in een eindrapport. Afhankelijk van het verloop van het onderzoek is dit een brochure voor ondernemers of een meer verdiepende eindrapportage. Ook zal een Biokennis bericht worden gepubliceerd.

Resultaten

. Inzicht in de specifieke kwaliteiten van biologische bedrijven en hun ondernemers die hen geschikt maken voor het aangaan van de verbinding met de maatschappij.
. Handvatten bieden voor boeren om die kwaliteiten in te zetten voor het vermarkten van hun biologische bedrijf en hun andere activiteiten.
. Handvatten bieden voor de biologische sector om zich te profileren in de markt als een sector die de verbinding met de burger legt.
. De uitkomsten worden gepubliceerd middels een Biokennis bericht gericht op zowel ondernemers als anderen in de sector.
. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt een brochure uitgebracht.
. Klankbord meeting.
. Betrokkenheid van studenten, praktijktoets.
. Een aanvulling voor de schijf van zes, waarmee de biologische landbouw zich beter kan profileren.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In the Netherlands, more organic than non-organic farms have successfully started multifunctional activities on their farms. As multifunctional farms attract groups of people, they generally have more connection to society than common farms have as well. Moreover, research by Goddijn et al. (2007) shows that organic farms generally have a stronger connection than non-organic farms, meaning that people experience interest and attraction on common farms, but true involvement on organic farms. Therefore, it is expected that organic farms and farmers have specific qualities or characteristics that make them specifically suitable for starting multifunctional activities and maintaining the connection with society. It is unclear why this is, however. But it is important to know what these characteristics or qualities are, as these can be useful to organic farmers to make their multifunctional activities work and find that connection to society. It is also useful to the organic sector as a whole as it can be used to distinguish organic farms in the market. Also for common farms it is useful, as they can learn from these characteristics and use them for finding connection to society.

Important questions:

. What are the specific qualities / characteristics / activities of organic farns that make them suitable for multifunctional activities and finding connection to society?
. How can these be used by the farmer and the sector to market (multifunctional) organic farms and reach for connection with society?

Research objectives:
Objective is to research what the specific qualities of organic agriculture are because of which this sector sports more extra activities and has a stronger connection to society than non-organic farms. The qualities are transformed into practical tools for farms and the sector for marketing organic farms and multifunctional activities.

Results and products:

. Understanding of the specific qualities of organic farms and their farmers that make them suitable for connecting with society
Designing tools for farmers to use those qualities for marketing their (organic) farms and multifunctional activities
. Designing tools for the organic sector to use those qualities for marketing it as a sector that finds connection to society
. The outcomes will be published as a Biokennis bericht aimed for farmers and others in the sector
. Depending on the results a brochure will be published
. Discussion meeting
. Involvement of students, practical test
. Addition to the six recommendations , with which the organic sector aims to market itself

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider E.J. Veen (MSc)

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie