KNAW

Onderzoek

BO-12.10-008 Gesloten kringlopen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.10-008 Gesloten kringlopen
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343672

Samenvatting

Doel
Van de Nederlandse biologische landbouw wordt als voortrekker van duurzaamheid verwacht dat zij werkt aan het beter sluiten van de kringloop. Dit past bij het streefbeeld van de biologische landbouw, zoals verwoord in de principes van IFOAM en sluit aan bij de C2C gedachte. Echter meststoffen, veevoer en stro zijn deels nog gangbaar en/of worden vanuit het buitenland geïmporteerd. Aan import kleven bezwaren omdat het gaat om eindige bronnen of omdat er niet gecompenseerd wordt door een retourstroom uit de samenleving of met mest van de gebruikers van voer en stro. Import kan daarmee leiden tot bodemuitputting elders. Ook is er risico van insleep van ongewenste stoffen zoals genetisch gemanipuleerd materiaal.

De biologische sector zet stappen naar een volledige biologische herkomst van grondstoffen mest en voer. Vanwege kortere transportafstanden hebben grondstoffen op regionaal (niet noodzakelijkerwijs bepaald door de landsgrenzen) of bedrijfsniveau de voorkeur. Dit biedt tegelijkertijd de kans om te werken naar meer gesloten kringlopen voor nutriënten of organische stof. Het regionaal betrekken van grondstoffen leidt (wellicht) tot kostprijsverhoging, terwijl het nog niet duidelijk is of deze inspanning terugverdiend kan worden. Het meer regionaal produceren en gebruiken van mest en veevoer / stro kan ook grote invloed hebben op het gebruik van fossiele energie, transportkilometers, broeikasgasemissies en bodem. Bij het sluiten van kringlopen en meer specifiek de biologischer herkomst van de grondstoffen staan de plantaardige en dierlijke sectoren elk voor eigen uitdagingen.

Het biedt ook kansen voor de gangbare landbouw om de afhankelijkheid van eindige meststoffen en import van veevoergrondstoffen zoals soja te verkleinen.
De ontwikkeling van aanvaardbare retourstromen vanuit de maatschappij is en blijft belangrijk. Te denken valt aan de inzet van reststromen van verwerkers, retail of horeca, gebruik van natuurgronden of grondstoffen uit natuurgebieden, en afvalstromen voor mestverbranding / vergisting, maar ook nieuwe retourstromen van consumentenhuishoudens.

Ambitieniveau

. In 2020 gebruiken biologische bedrijven 100% (streven) biologische meststoffen en 100% biologische grondstoffen voor voer.
. In 2020 zijn nieuwe biologische bemestingsconcepten en biologische voerstrategieën ontwikkeld en daarvoor zijn er kwalitatief goede biologische meststoffen en veevoergrondstoffen beschikbaar.
. In 2020 zijn knelpunten in de plantaardige en dierlijke bedrijfsvoering die optreden als gevolg van de verhoging naar 100% biologische meststoffen en veevoergrondstoffen opgelost (wat betreft knelpunten voeding voor dieren zie daarvoor het label houden van dieren bij het thema concurrentiekrachtige innovatieve sector).
. In 2020 is het gebruik van veevoergrondstoffen uit eigen regio of van het eigen bedrijf toegenomen met 50 %.
. In 2020 zijn er retourstromen gerealiseerd vanuit de maatschappij.
. In 2020 zijn er marktinitiatieven gerealiseerd om het sluiten van kringlopen terug te verdienen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. F.G. Wijnands

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie