KNAW

Onderzoek

Cmm verspreiding in planten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cmm verspreiding in planten
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343706

Samenvatting

Doel
'Clavibacter michiganensis' subspecies 'michiganensis (Cmm)' is een zaadoverdraagbaar pathogeen van tomaat met een quarantaine status. Het pathogeen kan grote economische schade veroorzaken. Er is weinig bekend over de verdeling van Cmm in latent geïnfecteerd plantmateriaal. In dit onderzoek wordt kennis ontwikkeld over de kleinschalige distributie van Cmm in (latent)-geïnfecteerd plantmateriaal, dat opgekweekt is vanuit besmet zaad. Tevens wordt de verspreiding van Cmm binnen een tomatengewas bepaald. Dit onderzoek zal bijdragen aan de ontwikkeling van een bemonsteringsprotocol.

Werkwijze
In 2009 zal een kasexperiment worden uitgevoerd waarbij plantmateriaal dat opgekweekt is vanuit besmet zaad tijdens het twee-blad stadium, vlak voor het verspenen en tijdens de bloei wordt bemonsterd. Hele planten of plantendelen zullen worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Cmm om zo de kleinschalige besmetting te bepalen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van uitplaattechnieken, gevolgd door kolonie-PCR (Polymerase Chain Reaction) en door middel van TaqMan PCR. In 2009 zal ook Cmm-geïnfecteerd zaad worden geproduceerd waarmee in 2010 de horizontale verspreiding van Cmm in het gewas zal worden bepaald in kasexperimenten.

In 2010 zal in 3 kascompartimenten de verspreiding van Cmm worden bepaald vanuit tomatenplanten, die door transmissie van de bacterie vanuit besmet zaad, geïnfecteerd zijn geraakt. Het gewas zal de normale teeltmaatregelen ondergaan. Na 30 dagen zal bladmateriaal en na 90 dagen ook stengelmateriaal worden gecontroleerd op aanwezigheid van Cmm door middel van uitplaten en TaqMan PCR

Resultaten
Dit project zal leiden tot kennis over de kleinschalige distributie en verspreiding van Cmm in latent-geïnfecteerde tomatenplanten. Deze kennis zal worden gebruikt voor het ontwikkelen van een betrouwbaar bemonsteringsprotocol. Informatie zal worden verspreid naar de doelgroep via vergaderingen en publicaties in vakbladen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
'Clavibacter michiganensis' subspecies 'michiganensis' (Cmm), a seed borne bacterial quarantine pathogen, is the causative agent of bacterial canker. Cmm causes severe economic damage to tomato production in the Netherlands. Knowledge on the distribution of Cmm in latently infected plants is lacking and no effective sampling protocol is currently available.

Research objectives:
The aim of this project is to generate knowledge on the distribution of Cmm in a tomato plant. In 2009, a greenhouse experiment will be conducted in which infected tomato plants will be raised from infected seed. Plants will be sampled in the two-leaf stage, just before transplantation, and during the flowering stage of the plants. Old and young plant parts will be tested separately, using Bio-PCR (Polymerase Chain Reaction) and dilution plating on a semi-selective medium. In 2009, Cmm-infected seed will be produced by inoculation of the pedicel. In 2010, this infected seed will be used in greenhouse experiments in which the horizontal distribution of Cmm will be investigated using infected plants raised from infected seeds which are surrounded by Cmm-free plants. Results will be analyzed and summarized in a report, in which an advice for sampling will also be provided.

Results and products:
The project will generate knowledge on the small scale distribution of Cmm in tomato. This information will be used to set up a sampling protocol for latently infected tomato material. The knowledge will be distributed via meetings with the steering committee and via a publication in a technical journal.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. D.J.W. Ludeking
Onderzoeker P.S. van der Zouwen
Projectleider Dr.ir. J.M. van der Wolf

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie