KNAW

Onderzoek

BO-12.07-003 Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.07-003 Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343722

Samenvatting

Doel
Voor de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen is het van belang dat optredende drift en driftreducerende maatregelen goed onderbouwd zijn. Voor de driftreductie moeten robuuste driftreductiepakketten opgesteld worden. Inzicht in puntemissies is van belang om verklaringen te vinden voor normoverschrijdingen en hiervoor oplossingen te bepalen. In het convenant en EU-verband wordt gezocht naar mogelijkheden om emissies terug te dringen. Nederland heeft hiervoor een beleidsnota, zijnde de nota DGB. Daarin wordt een ambitieuze doelstelling genoemd, nl. 95% emissiereductie in 2010 (ten opzichte van 1998). Binnen dit thema wordt ruimte gehouden voor emissie-onderzoeksvragen die vanuit beleidsinstanties, sectoren en het project Schone Bronnen gesteld worden.

Kennisbehoefte

. Onderbouwing van driftreducerende maatregelen in de fruitteelt en laanbomenteelt
. Opstellen van robuuste driftreductiepakketten
. Een doppenclassificatiesysteem voor de fruitteelt (als onderdeel van een driftreductiepakket)
. Inzicht in de drift (en depositie) van toepassingen met verlaagde dosering en positionering hiervan binnen driftreductiepakketten
. Inzicht in de bijdrage van verschillende puntbelastingen aan het ontstaan van normoverschrijdingen in het oppervlaktewater
. Oplossingsrichtingen voor puntbelastingen die een belangrijke bijdrage leveren aan normoverschrijdingen in het oppervlaktewater
. Inzicht en onderbouwing hoe spuitdoppen de drift van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt beïnvloeden

Werkwijze

. Ontwikkeling van een dopclassificatiesysteem voor de fruitteelt voor een vereenvoudigde procedure voor indeling en erkenning van driftbeperkende doppen naar mate van driftreductie
. Onderbouwen van de drift en het effect van driftreducerende maatregelen in de fruit- en laanbomenteelt. Resultaten worden kortgesloten met toelatings- en beleidsinstanties Methodiekontwikkeling voor robuuste driftreductieklassen
. Onderbouwing en positionering van de drift bij verlaagde doseringstechnieken binnen driftreductieklassen
. Puntbronnen met speciale aandacht voor de glastuinbouw beter in kaart brengen en kwantificeren en waar mogelijk oplossingsroutes die kunnen rekenen op draagvlak aanreiken
. Indien blijkt dat toepassing van een middel anders dan volgens de Goede LandbouwPraktijk (GLP) leidt tot een onrealistische risicobeoordeling en overschrijding van waterkwaliteitsnormen, dit signaleren en voorleggen aan toelatingsinstanties en andere belanghebbenden. Voor niet opgeloste punten nagaan hoe dergelijke overschrijdingen aangepakt kunnen worden. Resterende knelpunten dienen hierbij in kaart te worden gebracht.

Resultaten
Gewenste (eind)producten

. Een gedragen dopclassificatie systeem voor de fruitteelt
. Inzicht in en onderbouwing van drift en driftreducerende maatregelen in fruit- en laanbomenteelt
. Onderbouwing drift van de belangrijkste systemen voor verlaagde dosering . In kaart gebrachte puntbronnen en een overzicht van de kennisvragen die daar nog leven. Speciale aandacht hierbij voor de glastuinbouw
. Door bedrijfsleven gedragen maatregelen gericht op terugdringen puntemissies.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Background of research
Point emissions of plant protection products and drift contribute strongly to the risk of not reaching the water quality standards (EQS) for the European Water Framework Directive (EWFD) in the Netherlands. To reduce the amount of problems effectively, taking away or reducing the emission routes is preferred over withdrawing product licenses.

Aim of research
This project aims to determine relevant emission routes in agri- and horticulture and solutions for plant protection products that threaten the water quality goals in the European Water Framework Directive (EWFD).

Expected results and products
- Insight and quantification of drift and driftreducing measures when spraying fruit orchards and nursery trees
- Development of a nozzle classification system for orchard spraying, classifying nozzles in drift reducing classes 50, 75, 90 and 95%
- Overview and quantification of drift and deposition of low dose spray techniques and principles
- More insight in the occurrence (volumes, concentrations, spread over time, etc.) of point emission routes that can occur in relation to several crops and branches within agri- and horticulture
- Solutions for problematic point-emissions agri- and horticulture

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.F.M. Huijsmans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie