KNAW

Onderzoek

BO-12.07-004 Beoordelingsmethodieken toelating gewasbeschermingsmiddelen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.07-004 Beoordelingsmethodieken toelating gewasbeschermingsmiddelen
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343730

Samenvatting

Doel
Maatschappelijk probleem en beleidscontext De nota Duurzame gewasbescherming geeft aan dat het kabinet in Europees verband zal pleiten voor scherpere normstelling ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en milieu maar dat Nederland geen nieuw beleid zal introduceren dat stringenter is dan Europese normen voorschrijven (tenzij een specifiek Nederlands probleem een specifiek Nederlandse oplossing vergt). EL&I wil dat nationaal toelatingsbeleid zo veel mogelijk spoort met EU-toelatingsbeleid.

De toelatingsbeoordeling in Nederland wordt uitgevoerd door een verzelfstandigde instantie: het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Deze instantie werkt op basis van beleidsmatige instructies van de departementen. De overheid is verantwoordelijk voor het aanleveren van een adequaat beoordelingsinstrumentarium voor het Ctgb. Deze rolverdeling vereist een vergaande explicitering van het instrumentarium voor beoordeling van milieuaspecten.

De nieuwe EU-verordening over toelating van gewasbeschermingsmiddelen (vervanger van de uit 1991 stammende richtlijn EEC 91/414) is vrijwel gerealiseerd. Hierin worden drie zones (Noord, Centraal, Zuid) onderscheiden. Dit houdt in dat binnen elk van de zones de risicobeoordelingsmethodieken vergaand geharmoniseerd dienen te worden. Nederland ligt in de centrale zone die reikt van Sloveniƫ tot Ierland.

Werkwijze
Kennisvragen en wijze van aanpak

Het Ministerie van EL&I heeft aangegeven dat risicobeoordelingsmethodieken moeten worden ontwikkeld/onderbouwd/verbeterd voor de volgende beschermdoelen

. risico voor waterorganismen
. persistentie in de bodem
. uitspoeling naar grondwater
. niet-doelwit planten
. risico voor waterorganismen.

Elk beschermdoel brengt een aantal kennisvragen met zich mee. Het leidmotief in dit onderzoeksthema is dat er voor elk beschermdoel een Nederlands en/of een EU consensuswerkgroep actief is die de betreffende risicobeoordelingsmethodiek ontwikkelt. Het thema levert zo in tal van werkgroepen bijdrages. Dit is de beste garantie dat de ontwikkelde kennis door de Nederlandse en EU-toelatingsinstanties gebruikt worden. Het onderzoek in dit thema draagt zo substantieel bij aan de harmonisatie van risicobeoordelingsmethoden binnen de EU. Daarnaast leidt de bijdrage aan de Nederlandse consensuswerkgroepen tot een hoog kwalitatief niveau van de risicobeoordelingsmethoden die de departementen aan het Ctgb aanreiken.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Political background
The policy document Sustainable Crop Protection of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Safety (Ministry of LNV) indicates that the Dutch government strives for strict environmental criteria for plant protection products at EU level. However, it also indicates there should be a level playing field for Dutch agriculture, implying that the Netherlands do not intend to use environmental criteria that are more strict than those at EU level (unless specific national conditions make this necessary).

The plant protection product registration in the Netherlands is carried out by an independent organisation, i.e. the Ctgb. The Dutch government is responsible for defining protection goals and for providing corresponding adequate risk assessment methodologies to the Ctgb. The usual procedure is that such methodologies are developed in consensus workgroups containing scientists from relevant Dutch research institutes and from Ctgb.

Currently the European Commission is finalizing the new EU regulation for placing plant protection products on the market. An important aspect of this new regulation is the introduction of zonal risk assessment procedures (the Netherlands are part of the central zone). Within each zone, risk assessment procedures have to be harmonized as much as possible.

Knowledge to be developed
The Ministry of LNV has indicated that risk assessment methodologies have to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goals in relation to:

risk to aquatic organisms
persistence in soil
leaching to groundwater
non-target plants
aquatic organisms in surface water.

. Assessment methodologies in relation to risk to aquatic organisms:
-Adequate handling of time-variable exposure of aquatic organisms in larger water courses in the risk assessment
-Testing of the TOXSWA model against measured behaviour of plant protection products in water courses and including exposure to transformation products of plant protection products formed in surface water or in water sediments in TOXSWA
-Analysis of main causes of differences between available spray drift measurements from the Netherlands, Germany and Denmark.
. Assessment methodologies in relation to leaching to groundwater and surface water:
-Testing whether current Dutch risk assessment procedure for leaching to groundwater prevents registration of plant protection products that may lead to exceedance of the 0.1 g/L criterion in Dutch drinking water wells
-Development of model for leaching from drainpipes in cracked clay soils
-Development of guidance for using studies on long-term sorption kinetics in the national and EU leaching assessments.
. Assessment methodologies in relation to persistence in soil:
-Adequate methods for scenario development for exposure of soil organisms at the EU level including good interaction with the effect assessment for soil organisms.
-Assessment methodologies in relation to non-target plants:
-Tiered approach for non-target plants including both exposure and effect aspect.
. Emissions from covered crops:
-Tiered approach for emissions from greenhouses to surface water for the different systems of covered crops.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. O.F. Schoumans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie