KNAW

Onderzoek

Instrumentaria voor uitspoeling grondwater ikv NL en EU toelating

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Instrumentaria voor uitspoeling grondwater ikv NL en EU toelating
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343735

Samenvatting

Doel
1. Afronding testen en verbetering van diverse onderdelen van de Nederlandse beslisboom uitspoeling en vastleggen hiervan in een rapport.
2. Afronden van rapport van FOCUS Groundwater Workgroup via verwerking van commentaar van de European Food Safety Authority (EFSA) op het concept-rapport dat in 2009 is opgeleverd. (FOCUS = FOrum for the Co-ordination of pesticide fate models and their USe)
3. Uitbrengen van nieuwe FOCUS_PEARL release met nieuwe FOCUS grondwater scenario s ontwikkeld door de FOCUS Groundwater Workgroup.
4. Afronden van FOCUS_PEARL versie met preferentiële stroming, inclusief documentatie.
5. Rapporteren van de calibratie van de preferentiële stromingsmodule in FOCUS_PEARL aan de gemeten hydrologie van de veldproef in Andelst.
6. Afronden en rapporteren van ontwikkeling van NL scenario voor uitspoeling uit drainpijpen ten behoeve van de beoordeling van de blootstelling van waterorganismen.
7. Ontwikkelen van betere guidance voor lange-termijn sorptie parameters voor de uitspoelingsbeoordeling in samenwerking met Food and Environment Research Agency (FERA) (UK).
8. Up-to-date houden van GeoPEARL op langere termijn in kader van ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse landsdekkende hydrologische modellen (het nieuwe Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, NHI).

Werkwijze
1. In nauwe samenwerking met RIVM en College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is de beslisboom uitspoeling doorlopen voor stoffen die op basis van VEWIN-monitoring relevant zijn (VEWIN = Vereniging van Waterbedrijven in Nederland). Op basis van de dossiers van deze stoffen wordt de beslisboom op relevante onderdelen verbeterd. Rapportage wordt in loop van 2010 afgerond.
2. De FOCUS Groundwater werkgroep heeft in de loop van 2009 onder voorzitterschap van de projectleider haar werk afgerond; in 2010 wordt het commentaar van EFSA verwerkt.
3. In 2008 is nieuwe beta versie van FOCUS_PEARL v4.4.4 afgerond, waarin de nieuwe FOCUS grondwater scenario s ingebouwd zijn (in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)). Deze versie zal vermoedelijk in tweede helft van 2010 uitgebracht worden; deze versie zal ook op Linux platforms te draaien zijn (wens van diverse firma s).
4. De procesbeschrijving van het gedrag van stoffen in de macroporiën in de versie van het PEARL model met de preferentiële stromingsmodule wordt verbeterd. Dit is nodig omdat we in 2009 op conceptuele problemen zijn gestuit in deze module bij de calibratie aan de Andelst dataset. Deze PEARL versie wordt vervolgens geïntegreerd met (i) het rekenmodel van de betaversie van FOCUS_PEARL en (ii) de PEARL versie met verbeterde beschrijving van vervluchtiging (uitgebracht in 2004 ter ondersteuning van de FOCUS Air werkgroep); dit is nodig om de verschillende ontwikkellijnen van PEARL weer bij elkaar te brengen; deze nieuwe PEARL versie wordt beschreven in een rapport of publicatie in samenwerking met het PBL.
5. De calibratie van de hydrologie wordt afgerond via publicatie (vermoedelijk in eerste helft 2010).
6. Het Nederlandse interim-scenario voor uitspoeling uit drainpijpen wordt in nauwe samenwerking met PBL en RIVM in het kader van Werkgroep Blootstelling Waterorganismen afgerond en gerapporteerd.
7. Betere guidance voor lange-termijn sorptieparameters wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met FERA (UK) en gepresenteerd aan industrie op workshop in februari.
8. Er wordt een oriënterende discussie gevoerd tussen PBL, RIVM en Alterra over de relevantie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse landsdekkende hydrologische modellen (het nieuwe Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, NHI) voor GeoPEARL; doel hiervan is beeldvorming of het wenselijk is over te stappen op het NHI en zo ja, op welke termijn. Verder wordt de publicatie over de onzekerheidsanalyse van GeoPEARL afgerond.

Resultaten
1. Gezamenlijk Alterra-RIVM-Ctgb-VEWIN rapport over test van beslisboom uitspoeling,
2. Eindrapport van FOCUS Groundwater Workgroup,
3. FOCUS_PEARL v 4.4.4,
4. PEARL versie die gebruik maakt van de meest recente SWAP versie, inclusief de optie voor uurlijkse meteorologische invoer, verbeterde concepten voor vervluchtiging vanaf plant en bodem, en de optie voor preferentiële stroming; document waarin deze versie beschreven wordt, (SWAP=Soil Water Atmosphere Plant)
5. Publicatie over calibratie van SWAP-PEARL aan hydrologie van veldexperiment Andelst,
6. Rapport over Nederlands interim-scenario voor uitspoeling uit drainpijpen (onderdeel van rapportage van WG Blootstelling Waterorganismen),
7. Rapport over guidance voor lange-termijn sorptiekinetiek (in samenwerking met FERA, UK),
8. Publicatie onzekerheidsanalyse GeoPEARL.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Opdrachtgever Alterra (WUR)
Financier Directie Agrokennis (EZ)

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.J.T.I. Boesten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie