KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling&onderbouwing methodieken/ instrumentaria voor persistentie...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling&onderbouwing methodieken/ instrumentaria voor persistentie bodem ikv EU en NL toelating
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343736

Samenvatting

Doel
Ontwikkelen van een getrapte methodiek voor beoordeling van blootstelling van bodemorganismen in kader van EU toelating.

Werkwijze
Belangrijkste aspect van de aanpak is dat al het werk gebeurt onder de paraplu van het Plant Protection products and their Residues Panel of the European Food Safety Authority (EFSA PPR Panel). Dit houdt in dat een wetenschappelijke werkgroep van dit panel verantwoordelijk is en dat de consensusvorming in deze werkgroep bepalend is voor de voortgang. Projectleider is voorzitter van deze werkgroep (deze heet verder de blootstellingswerkgroep ).

Aanpak en tijdpad van zijn vastgelegd in een EFSA projectplan. Aanpak is als volgt:

1. een ecotoxicologische EFSA werkgroep heeft de soorten van concentraties gedefinieerd (concentratie in poriewater en concentratie in de gehele bodem, gemiddeld over 1, 5 of 20 centimeter) waarvoor de blootstelling moet worden geleverd;
2. de blootstellingswerkgroep ontwikkelt met dit als uitgangspunt een getrapte blootstellingsmethodiek;
3. belangrijkste trap in deze methodiek zijn zes scenario s (zowel concentratie in de gehele bodem als in poriewater voor elk van de noord-centraal-zuid zones);
4. deze methodiek beperkt zich tot bespuitingen op akkerbouwgewassen met een normale grondbewerking (dus geen teelten met minimale grondbewerking); hiervoor is gekozen omdat dit soort toedieningen omvangrijker en belangrijker zijn dan de rest;
5. andere toedieningen komen vermoedelijk pas na 2010 aan de orde (onder andere fruitteelt, olijven, teelten op ruggen, zaadbehandelingen etcetera) en ook richtsnoeren voor het schatten van de blootstelling in ecotoxicologische studies komen later.

Projectleider is gezien zijn voorzitterschap van de blootstellingswerkgroep ook medeverantwoordelijk voor goede afstemming tussen de ecotoxicologische werkgroep en de blootstellingswerkgroep en dient dus regelmatig deel te nemen aan vergaderingen van de ecotoxicologische werkgroep.

Tijdpad houdt in dat begin 2010 naar verwachting de scenario s gereed zijn. In 2010 zal zodoende vooral gewerkt worden aan het vastleggen van het werk via EFSA opinies en rapporten. Projectleider is eerste verantwoordelijke persoon voor schrijven van drie EFSA opinies: de eerste opinie beschrijft op hoofdlijnen de aanpak, de tweede opinie beschrijft de details van de getrapte benadering voor de blootstelling en de derde opinie beschrijft hoe omgegaan dient te worden met veld- en accumulatiestudies.

Resultaten

. Drie EFSA opinies over getrapte benadering voor blootstelling van bodemorganismen ten behoeve van EU toelating,
. EFSA rapport over de getrapte benadering van de blootstelling, de parametrisatie van de blootstellingsscenario s en voorbeeldberekeningen met een aantal modelstoffen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.J.T.I. Boesten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie