KNAW

Research

Effects of phosphorus maintenance fertilization on crop yield and quality,...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effects of phosphorus maintenance fertilization on crop yield and quality, phosphorus status and reduction of phosphorus losses to surface an groudwater on arable land and grasland
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Current
Research number OND1343760

Abstract

Description:
In 2006 a system of nitrogen and phosphate use standards have been implemented in the Netherlands. The Manure Act regulates these standards. The standards have been approved by the European Commission. One condition is that for phosphorus use standards are aimed at maintenance fertilization i.e. the standard is equal to the crop off take. These standards tuned to maintenance fertilization are foreseen for 2015. The long term effects of maintenance fertilization on yield and quality, phosphorus soil fractions and phosphorus leaching are not know yet. These effect are established by means of long term field experiments on grassland and arable land.

Research objectives:

1. To measure the agronomic effects of phosphorus maintenance fertilization on crop yield and crop quality on arable land and grassland
2. To measure the agronomic effects of reduced nitrogen inputs on grass yield and grass quality
3. To measure the fate of reversible and irreversible phosphorus fractions in soil as effected by different phosphate fertilization strategies
4. To measure the losses of phosphorus and nitrogen (grassland) to surface- and groundwater
5. To validate an empirical model on P response of crop on changes in phosphorus fertilization and soil P status
6. To validate a mechanistical model on P behaviour in soil
7. To predict the long termed effect of different phosphate rates on parameters for crop, soil fertility and environment.

Results and products:

1. Fact sheets on the results of research on arable land and grassland 3. A scientific report on the statistical analysis of the change in soil P pools of grassland under different P management
4. Datasets on yield, crop quality and crop- and soil analysis

Abstract (NL)

Doel
Nederland moet vanaf 2006 voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de Nitraatrichtlijn (1991). Daardoor is een stelsel van gebruiksnormen van kracht geworden. Met de Europese Commissie is afgesproken dat voor fosfaat gestreefd zal worden naar de invoering van fosfaatevenwichtsbemesting in 2015. De effecten van fosfaatevenwichtsbemesting op lange termijn op opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen, fosfaatbodemfracties en fosfaatuitspoeling zijn onvoldoende bekend. Deze effecten onderzoeken wij door middel van veeljarige veldproeven met verschillende fosfaatbehandelingen op gras- en bouwland.

Werkwijze
Tot de projectactiviteiten behoren:
1. Meten van de landbouwkundige effecten van een traject aan gebruiksnormen op grasland voor stikstof en fosfaat onder praktijkomstandigheden op verschillende grondsoorten: grasproductie, - kwaliteit, bodemvruchtbaarheid en botanische samenstelling
2. Meten van de landbouwkundige effecten van een traject van gebruiksnormen op bouwland voor fosfaat onder praktijkomstandigheden op verschillende grondsoorten: productie, kwaliteit en bodemvruchtbaarheid
3. Meten van ophoping en uitmijnen van fosfaatfracties in de bodem onder de regiems van de verschillende gebruiksnormen op grasland
4. Meten van fosfaatverliezen via vastlegging in de bodem en uit- en afspoeling bij een traject van overschotten voor stikstof (alleen grasland) en fosfaat onder praktijkomstandigheden op verschillende grondsoorten
5. Risico-analyse van lange termijn effecten van verschillende gebruiksnormen op opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen (stochastisch)
6. Risico-analyse van lange termijn effecten van verschillende gebruiksnormen op fosfaattoestand en fosfaatfracties in de bodem en fosfaatmobiliteit (stochastisch en conceptueel) in verschillende bodemlagen (vertikaal vlak);
7. Leveren van dataset t.b.v. validatie van modelinstrumenten voor berekenen van effecten van mestbeleid.

Resultaten

1. infobladen
2. artikelen in vakbladen
3. wetenschappelijke rapportage
3. wetenschappelijke artikelen
4. posters
5. lezingen (met handouts).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation