KNAW

Onderzoek

BO-12.06-002 Ondernemerschap en innovatie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.06-002 Ondernemerschap en innovatie
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343781

Samenvatting

Doel
Het subthema kent de volgende lijnen waarlangs projecten worden uitgevoerd:

1. Marktontwikkeling en concurrentiekracht. Projecten in dit onderdeel zijn gericht op analyse van de concurrentiekracht van bedrijven in sectoren en markten en het zichtbaar maken van (potentiële) externe ontwikkelingen en hun gevolgen. Wat betekent dat voor de strategische ruimte van bedrijven, ketens en sectoren? Welke nieuwe strategieën van bedrijven en ketens vormen daarop een goed antwoord? Belangrijk aandachtpunt hierbij zijn de internationale ontwikkelingen (o.a. in WTO verband) en de voorgenomen veranderingen in het GLB beleid. Bezien vanuit de ondernemers is vooral de vraag van belang wat deze veranderingen in de vorm van nieuwe keten/samenwerkings verbanden, differentiatie en van nieuwe strategieën betekenen voor het ondernemerschap en de daarvoor benodigde ondernemersvaardigheden en competenties.

2. Ondernemerschap en innovatie
Voortdurende innovatie is voor het Nederlandse agrocomplex van groot belang om concurrerend te blijven. Er is kennis nodig over de kansen en over eventuele belemmeringen, over de drijfveren en het innovatief vermogen van ondernemers daarin en over de wijze waarop innovaties in de praktijk verlopen. Wat kunnen we leren van succesvol verlopen innovaties? Daarbij moet onderscheid gemaakt worden in type van innovaties (incrementeel versus systeem) en ondernemers naar koplopers en volgers. Bij de laatste groep speelt vooral de vraag hoe deze de Valley of Death kunnen oversteken om daarmee oposchaling van innovaties te reliseren. Daarnaast is inzicht nodig in de innovatieactiviteiten en prestaties van de agribusiness voor het analyseren van het in te zetten beleidsinstrumentarium, het vormgeven van de instrumenten en het vaststellen van de effecten. Als laatste geeft het inzicht op het innovatief vermogen van het complex op langere termijn.
Bij dit onderdeel worden ook middelen gereserveerd om in te zetten als kennisgelden bij nieuwe prille innovaties zowel vanuit ondernemers als vanuit EL&I (op maatschappelijke en duurzame thema s) zelf.

3.Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
De maatschappelijke ontwikkelingen gaan verder in de richting van verdere verduurzaming van de agrosector. De vraag is hoe ondernemers verleid kunnen worden daar op bedrijf - en ketenniveau en in hun bedrijfsbeslissingen en strategische plannen rekening mee te houden en hierop in te spelen. Op welke wijze kunnen verduurzaming en maatschappelijke doelen verbonden worden aan economische activiteiten? Welke mogelijkheden zijn hiervoor zijn en hoe kunnen deze het beste worden geïmplementeerd? Op welke wijze kun je nieuwe relaties met die maatschappij aangaan en kun je transparantie (GRI en duurzaamheidscan) en verantwoording organiseren? Dit onderdeel heeft sterke raakvlakken met het subthema Megastallen onder Verduurzaming veehouderijketens en met het thema Vergroting duurzaam marktaandeel.

4. Ondernemer en bedrijf
Sectoren en bedrijven zijn mede als gevolg van internationale ontwikkelingen sterk in beweging. Van ondernemers vraagt dat een voortdurende aanpassing. Dit roept vragen op rond opleiding en bijscholing van ondernemers/werknemers (ondernemer van de toekomst, inrichting groen onderwijs), rond kennisvoorziening en de toepassing van nieuwe kennis, rond strategische keuzes van bedrijven en mogelijkheden van horizontale en verticale samenwerking, rond de positie van het bedrijf als gezinsbedrijf, rond schaalgrootte, financiering en rond het omgaan met steeds grotere onzekerheden m.b.t. prijzen van grondstoffen en eindproducten.

5.Arbeidsvoorziening
De verkenning over arbeid in het agrocomplex heeft duidelijk aangegeven dat door een aantal ontwikkelingen de toekomstige arbeidsvoorziening onder spanning staat. Voor ondernemers in het agrocomplex ligt er de uitdaging om een aantrekkelijke werkgever te worden en goede arbeidsomstandigheden te ontwikkelen om voldoende personeel te aan te trekken en te behouden. Voor het onderwijs om voldoende mensen voor het werk in het agrocomplex te interesseren, op te leiden en voortdurend bij te scholen.

Resultaten

. Van ieder onderzoek wordt in ieder geval een rapport opgeleverd dat geschreven is in een doelgroepgerichte vorm. De rapporten zijn voor alle geïnteresseerden beschikbaar in schriftelijke en elektronische vorm.
. Ieder rapport wordt opgeleverd met een ondernemerssamenvatting. Deze samenvatting sluit aan bij de behoeften van ondernemers.
. Per project is aangegeven welke overige eindproducten (artikelen, workshops, website(bijdragen) worden opgeleverd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. O. Hietbrink

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie