KNAW

Research

BO-11 Nature and Biodiversity

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-11 Nature and Biodiversity
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1343804

Abstract (NL)Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. C.M.L. Hermans

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Doodsoorzaken, dieet en toestanden aangespoelde bruinvissen (HD3510) (NL)
Economie provincie Utrecht (HD3511) (NL)
Actualisering Effectenindicator Natura 2000 onderdeel stikstof (HD3518) (NL)
Vergroening GLB en invulling Ecological Focus Area's (HD3520) (NL)
Internationale Ganzenconferentie (HD3522) (NL)
Oorzaken sterfte van zomereiken in bossen en parken (HD3527) (NL)
De kennisinfrastructuur in kaart gebracht (HD3528) (NL)
Diepzee-expeditie biodiversiteit Caribisch Nederland (HD3530) (NL)
Koraalrestauratieproject op Bonaire (HD3531) (NL)
Regionale strategie voor duurzame energie (HD3533) (NL)
Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak voor soortenbescherming (HD3535) (NL)
Rapportage t.b.v. EU verplichting LULUCF artikel 10 (HD3537) (NL)
Vergroeningsmaatregelen (HD3538) (NL)
Kostenschattingen maatregelen leefgebieden ANB (HD3541) (NL)
Zesde Nederlandse bosinventarisatie (NL)
Herintroductie hamster in Zuid-Limburg (NL)
Informatiesysteem EU derogatierapportages (NL)
Inventarisatie voor beheerplan Haaien (NL)
Biodiversiteitsgegevens IPBES (K_NenR_120) (NL)
Quickscan aanwezige kennis voor uitvoering natuurwetgeving (K_NenR_123) (NL)
Rapportage Ramsar conventie (K_NenR_124) (NL)
Onderbouwing belang CITES Commissie (K_NenR_127) (NL)
Natuurambitie Grote Wateren (K_NenR_129) (NL)
Decentralisatie Natuurbeleid (K_NenR_133) (NL)
MIRT Eems-Dollard kennishiaten omzetten in kennisvragen (K_NenR_138) (NL)
Technical support unit IPBES modellen en technieken (K_NenR_140) (NL)
Inventarisatie monitoringsindicatoren biodiversiteit Caribisch Nederland (K_NenR_141) (NL)
Werkprogramma over wetlands met Korea binnen bestaand MOU (K_NenR_146) (NL)
Kennisinfrastructuur provincies (NL)
Kennistabellen mitigerende maatregelen (NL)
KRM indicatoren biodiversiteit (NL)
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs (NL)
Meekoppelanalyse water en natuur (NL)
MKBA Engbertsdijksvenen en Wierdense veld (NL)
Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatie (structuur) monitoring in Nederland (NL)
Naar een duurzame landbouw in 2020 (NL)
Nature meets design
Natuur inclusief consumeren en gedragseconomie (NL)
Natuurcombinaties in bossen (NL)
Ondersteuning Groene Tafel ‘Gezonder door Groen’ (NL)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een geïntegreerde natuurmonitoring op landelijk- en gebiedsniveau die voldoet aan de eisen van de EU (NL)
Optimaliseren ecologische kwaliteit door gebiedsgericht samenwerken aan natuur en landschapsbeheer (NL)
PAS Herstelstrategieën (NL)
Green space for human health, well-being and care
Status kreeft en conch visserij op Statia (NL)
Synthese kennis en ervaringen met natuurinclusieve economie (NL)
Systeemkennis/monitoring: Opstellen monitoringprogramma (NL)
Uitvoeringsprogramma Natuurvisie (NL)
Leernetwerk Burgerinitiatieven (NL)
Vernieuwende initiatieven in natuur en beheer (NL)
Versterken economie en ecologie EemsDelta (NL)
Verstoring zeehonden (NL)
Waarde creatie duurzaamheidsvensters (NL)
Verbreding kennissysteem Beheer op Maat (HD3506) (NL)
Germination biology (HD3505)
Gebiedsagenda Noordzee: bouwen met natuur (NL)
Fauna aspecten (NL)
Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel II) (NL)
Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel I) (NL)
Eindadvies Biobouwers (NL)
Ecosystem Restoration in Nederland (NL)
Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta onderbouwing MIRT Onderzoek Oosterschelde (NL)
Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta Kenniscoordinatie en ondersteuning bij opstellen synthese document (NL)
Interactie hoogte normen dijken Volkerak Zoommeer (ZwD) (NL)
Gevolgenspoor DOW Chemical (ZwD) (NL)
Deltaprogramma Waddengebied: Opstellen synthesedocument (NL)
Advies toetsing (parallelle keringen) dubbeldijk (Wadden) (NL)
De Landschapssleutel in het Groene Onderwijs en daarna (NL)
Cross-overs: koplopers in kaart (NL)
Collectieven agrarisch natuurbeheer (NL)
Analyse uitvoering natuurwetgeving (NL)
Analyse fotomateriaal koraalrif (NL)
Analyse aantal concrete PAS-vragen uit de praktijk (NL)
Adviesvraag aanvullende monitoring van pilots (NL)
Actieagenda vrijetijdseconomie (NL)
Sand suppletions (Wadden)
Voorkomen van pelagische vis op grotere ruimtelijke schaal in de EEZ van Cara‹bisch Nederland (NL)
VIBEG
Systeemkennis/monitoring: Trilaterale samenwerking (NL)
Ruimte voor Concurrentiekracht? (NL)
Develop Invasive Alien Species strategy for Caribean Netherlands
Onderzoekspilot natuur en landschapsnorm (NL)
Northern part water safety(S-W delata)
Monitoring/ basisinventarisatie koraal (NL)
Monitoring vitaliteit & bijplaatsingssucces Korhoen Sallandse heuvelrug (NL)
Meeschrijven DP2014 (Wadden) (NL)
Meelaagseveiligheid, binnen en buitendijkse gebieden (Wadden) (NL)
Kwantificering ecosysteemdiensten wilde bestuivers (NL)
Habitat quality grey seals
K_NenR_090 Stategische kennisagenda bos en hout (NL)
K_NenR_089_Ontwikkeling herstelplan haaien en roggen Noordzee t.b.v. implementatie KRM (NL)
Internationale kennis als input voor adviessysteem biomassaoogst (NL)
Integrality and decision making in DP2015(SW-Delta)
Innovatieve verdienconcepten: particuliere boseigenaren (NL)
Innovatieve dijken/kunstwerken/keringen (Wadden) (NL)
Innovatieve dijkconcepten (Zw Delta) (NL)
Digital elevation models carribean Netherlands
Duurzame energie stimuleren bij regionale ondernemers (NL)
Helpdesk Marine Biodiversity
HD3463_Golfbanen in de Natuurschoonwet (NL)
HD3457_Input voor project Natuurambitie (NL)
HD3454 Nature cemeteries in the Netherlands
Handreiking typische soorten (HD3515) (NL)
Haaien en roggen (NL)
Green Deal producing landscape
Gedragen protocollen effectbeoordeling ELI sectoren Deltaprogramma (NL)
Expeditie Beneden- en Bovenwinden diepere rif (NL)
Ecotoxiologisch onderzoek Gotomeer (NL)
Ecologische Effectmeting windenergie op zee (NL)
Duurzame otterpopulaties (NL)
Dioxinen in tapuiten eieren (NL)
Circulaire economie (NL)
Bouwstenen ?Waarde van Groen? ? een state-of-the-art in de context van beleidsopgaven (NL)
Biomimicry
Biodiversity in urban area
Biodiversity in the city
Actieplannen urgent bedreigde soorten (NL)
Citizen initiatives and policy goals: Learning and feeding the debate and knowledge exchange in physical and digital networks
An evaluation of the impacts of greening school grounds on children's functioning, well being and nature orientation
Communicating social services and contributions of contemporary real estate?s
Evaluatie investeren in nieuwe natuur (NL)
Natuurinclusieve BIZ voor de Gastvrijheidseconomie (NL)
Synthesis of TEEB projects from the perspective of business cases
Economic instruments for the protection of nature
Comparing (uncertainty in) the value of nature, in VOT and in VOSL
Kader Richtlijn Marien / Gebieden (NL)
Tool for spatial management of geese
European agreements on High Nature Value farmland
Improving restoration measures (PAS, Natura 2000)
Farmland birds in small-scaled arable landscapes in the Netherlands
Weidevogelbeheer door collectieven (NL)

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation