KNAW

Onderzoek

BO-11 Natuur en Biodiversiteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-11 Natuur en Biodiversiteit
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343804

SamenvattingPublicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. C.M.L. Hermans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Doodsoorzaken, dieet en toestanden aangespoelde bruinvissen (HD3510)
Economie provincie Utrecht (HD3511)
Actualisering Effectenindicator Natura 2000 onderdeel stikstof (HD3518)
Vergroening GLB en invulling Ecological Focus Area's (HD3520)
Internationale Ganzenconferentie (HD3522)
Oorzaken sterfte van zomereiken in bossen en parken (HD3527)
De kennisinfrastructuur in kaart gebracht (HD3528)
Diepzee-expeditie biodiversiteit Caribisch Nederland (HD3530)
Koraalrestauratieproject op Bonaire (HD3531)
Regionale strategie voor duurzame energie (HD3533)
Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak voor soortenbescherming (HD3535)
Rapportage t.b.v. EU verplichting LULUCF artikel 10 (HD3537)
Vergroeningsmaatregelen (HD3538)
Kostenschattingen maatregelen leefgebieden ANB (HD3541)
Zesde Nederlandse bosinventarisatie
Herintroductie hamster in Zuid-Limburg
Informatiesysteem EU derogatierapportages
Inventarisatie voor beheerplan Haaien
Biodiversiteitsgegevens IPBES (K_NenR_120)
Quickscan aanwezige kennis voor uitvoering natuurwetgeving (K_NenR_123)
Rapportage Ramsar conventie (K_NenR_124)
Onderbouwing belang CITES Commissie (K_NenR_127)
Natuurambitie Grote Wateren (K_NenR_129)
Decentralisatie Natuurbeleid (K_NenR_133)
MIRT Eems-Dollard kennishiaten omzetten in kennisvragen (K_NenR_138)
Technical support unit IPBES modellen en technieken (K_NenR_140)
Inventarisatie monitoringsindicatoren biodiversiteit Caribisch Nederland (K_NenR_141)
Werkprogramma over wetlands met Korea binnen bestaand MOU (K_NenR_146)
Kennisinfrastructuur provincies
Kennistabellen mitigerende maatregelen
KRM indicatoren biodiversiteit
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs
Meekoppelanalyse water en natuur
MKBA Engbertsdijksvenen en Wierdense veld
Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatie (structuur) monitoring in Nederland
Naar een duurzame landbouw in 2020
Nature meets design
Natuur inclusief consumeren en gedragseconomie
Natuurcombinaties in bossen
Ondersteuning Groene Tafel ‘Gezonder door Groen’
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een geïntegreerde natuurmonitoring op landelijk- en gebiedsniveau die voldoet aan de eisen van de EU
Optimaliseren ecologische kwaliteit door gebiedsgericht samenwerken aan natuur en landschapsbeheer
PAS Herstelstrategieën
Samenwerking zorgsector en groen
Status kreeft en conch visserij op Statia
Synthese kennis en ervaringen met natuurinclusieve economie
Systeemkennis/monitoring: Opstellen monitoringprogramma
Uitvoeringsprogramma Natuurvisie
Leernetwerk Burgerinitiatieven
Vernieuwende initiatieven in natuur en beheer
Versterken economie en ecologie EemsDelta
Verstoring zeehonden
Waarde creatie duurzaamheidsvensters
Verbreding kennissysteem Beheer op Maat (HD3506)
Ontkiemingsbiologie (HD3505)
Gebiedsagenda Noordzee: bouwen met natuur
Fauna aspecten
Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel II)
Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel I)
Eindadvies Biobouwers
Ecosystem Restoration in Nederland
Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta onderbouwing MIRT Onderzoek Oosterschelde
Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta Kenniscoordinatie en ondersteuning bij opstellen synthese document
Interactie hoogte normen dijken Volkerak Zoommeer (ZwD)
Gevolgenspoor DOW Chemical (ZwD)
Deltaprogramma Waddengebied: Opstellen synthesedocument
Advies toetsing (parallelle keringen) dubbeldijk (Wadden)
De Landschapssleutel in het Groene Onderwijs en daarna
Cross-overs: koplopers in kaart
Collectieven agrarisch natuurbeheer
Analyse uitvoering natuurwetgeving
Analyse fotomateriaal koraalrif
Analyse aantal concrete PAS-vragen uit de praktijk
Adviesvraag aanvullende monitoring van pilots
Actieagenda vrijetijdseconomie
Zandsuppleties (Wadden)
Voorkomen van pelagische vis op grotere ruimtelijke schaal in de EEZ van Cara‹bisch Nederland
VIBEG
Systeemkennis/monitoring: Trilaterale samenwerking
Ruimte voor Concurrentiekracht?
Ontwikkelen Invasieve Alien Species Strategie voor Cara‹bisch Nederland
Onderzoekspilot natuur en landschapsnorm
Noordelijk deel waterveiligheid (Zw Delta)
Monitoring/ basisinventarisatie koraal
Monitoring vitaliteit & bijplaatsingssucces Korhoen Sallandse heuvelrug
Meeschrijven DP2014 (Wadden)
Meelaagseveiligheid, binnen en buitendijkse gebieden (Wadden)
Kwantificering ecosysteemdiensten wilde bestuivers
Kwaliteit leefgebied grijze zeehond
K_NenR_090 Stategische kennisagenda bos en hout
K_NenR_089_Ontwikkeling herstelplan haaien en roggen Noordzee t.b.v. implementatie KRM
Internationale kennis als input voor adviessysteem biomassaoogst
Integraliteit en besluitvorming binnen DP2015 (Zw Delta)
Innovatieve verdienconcepten: particuliere boseigenaren
Innovatieve dijken/kunstwerken/keringen (Wadden)
Innovatieve dijkconcepten (Zw Delta)
Hoogtekaarten Caribisch Nederland
Duurzame energie stimuleren bij regionale ondernemers
Helpdesk Mariene Biodiversiteit
HD3463_Golfbanen in de Natuurschoonwet
HD3457_Input voor project Natuurambitie
HD3454 Natuurbegraafplaatsen in Nederland
Handreiking typische soorten (HD3515)
Haaien en roggen
Green Deal producerend landschap
Gedragen protocollen effectbeoordeling ELI sectoren Deltaprogramma
Expeditie Beneden- en Bovenwinden diepere rif
Ecotoxiologisch onderzoek Gotomeer
Ecologische Effectmeting windenergie op zee
Duurzame otterpopulaties
Dioxinen in tapuiten eieren
Circulaire economie
Bouwstenen ?Waarde van Groen? ? een state-of-the-art in de context van beleidsopgaven
Biomimicry
Biodiversiteit in stedelijk gebied
Biodiversiteit in de stad
Actieplannen urgent bedreigde soorten
Burgerinitiatieven en beleidsdoelen
Effectstudie herinrichting schoolpleinen Rotterdam
Kwalificeringsinstrument landgoederen
Evaluatie investeren in nieuwe natuur
Natuurinclusieve BIZ voor de Gastvrijheidseconomie
Synthese studie TEEB
Economische instrumenten voor natuur
Optimalisering MKBA systematiek
Kader Richtlijn Marien / Gebieden
Tool voor ruimtelijk ganzenbeheer
Europese afspraken HNV farming
Verbetering herstelstrategieën (PAS, Natura 2000)
Akkervogels in kleinschalige landbouwgebieden
Weidevogelbeheer door collectieven

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie