KNAW

Onderzoek

BO-11 Natuur, Landschap en Platteland

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-11 Natuur, Landschap en Platteland
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343804

SamenvattingPublicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. C.M.L. Hermans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Zandsuppleties (Wadden)
Voorkomen van pelagische vis op grotere ruimtelijke schaal in de EEZ van Cara‹bisch Nederland
VIBEG
Versterking groene groei: lessen voor EL&I
Systeemkennis en monitoring (Wadden)
Ruimte voor Concurrentiekracht?
Ontwikkelen Invasieve Alien Species Strategie voor Cara‹bisch Nederland
Onderzoekspilot natuur en landschapsnorm
Noordelijk deel waterveiligheid (Zw Delta)
Monitoring/ basisinventarisatie koraal
Monitoring vitaliteit & bijplaatsingssucces Korhoen Sallandse heuvelrug
Meeschrijven DP2014 (Wadden)
Meelaagseveiligheid, binnen en buitendijkse gebieden (Wadden)
Kwantificering ecosysteemdiensten wilde bestuivers
Kwaliteit leefgebied grijze zeehond
K_NenR_090 Stategische kennisagenda bos en hout
K_NenR_089_Ontwikkeling herstelplan haaien en roggen Noordzee t.b.v. implementatie KRM
Internationale kennis als input voor adviessysteem biomassaoogst
Integraliteit en besluitvorming binnen DP2015 (Zw Delta)
Innovatieve verdienconcepten: particuliere boseigenaren
Innovatieve dijken/kunstwerken/keringen (Wadden)
Innovatieve dijkconcepten (Zw Delta)
Hoogtekaarten Caribisch Nederland
Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices
Helpdesk Mariene Biodiversiteit
HD3463_Golfbanen in de Natuurschoonwet
HD3457_Input voor project Natuurambitie
HD3454 Natuurbegraafplaatsen in Nederland
Handreiking typische soorten
Haaien en roggen
Groene Groei
Green Deal producerend landschap
Gedragen protocollen effectbeoordeling ELI sectoren Deltaprogramma
Expeditie Beneden- en Bovenwinden diepere rif
Effecten garnalenvisserij
Ecotoxiologisch onderzoek Gotomeer
Ecologische Effectmeting windenergie op zee
Duurzame otterpopulaties
Dioxinen in tapuiten eieren
Circulaire economie
Bouwstenen ?Waarde van Groen? ? een state-of-the-art in de context van beleidsopgaven
Biomimicry
Biodiversiteit in stedelijk gebied
Biodiversiteit in de stad
Actieplannen urgent bedreigde soorten
Burgerinitiatieven en beleidsdoelen
Groen voor gezondheid, welzijn en zorg
Effectstudie herinrichting schoolpleinen Rotterdam
Kwalificeringsinstrument landgoederen
Evaluatie investeren in nieuwe natuur
Onderzoeksagenda innovatieve verdienconcepten met bermgras
Synthese studie TEEB
Economische instrumenten voor natuur
Optimalisering MKBA systematiek
Kader Richtlijn Marien
Tool voor ruimtelijk ganzenbeheer
Europese afspraken HNV farming
Verbetering herstelstrategie├źn (PAS, Natura 2000)
Akkervogels in kleinschalige landbouwgebieden
Overdracht kennissysteem weidevogels

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie