KNAW

Onderzoek

Functionele biodiversiteit: micro-organismen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Functionele biodiversiteit: micro-organismen
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343808

Samenvatting

Doel
Ontwikkelen van kennis over de relaties tussen bodemleven, nutriëntenretentie en beheersmaatregelen, waaronder bemesting (duurzame landbouw) en verschraling (natuurherstel). Identificatie van groepen organismen en/of functies die het meest talrijk of actief zijn in bodems met geringe nutriëntenverliezen (landbouw) en/of lage nutriëntenbeschikbaarheid (natuur) Bijdrage aan ontwikkeling referenties voor biologische bodemkwalititeit in relatie tot bodem en landgebruik. Hulpmiddel voor de bodembeheerder.

Werkwijze
Het onderzoek richt zich op de relatie tussen bodembeheer, vegetatie (of gewas) en de ondergrondse biodiversiteit van bodemorganismen en de betekenis daarvan voor ecosysteemdiensten van de bodem, met name levering en retentie van nutriënten. Recent werden aanwijzingen gevonden dat gereduceerde bemesting en grondbewerking in landbouwgronden leiden tot een hogere schimmel/bacterie verhouding, grotere biomassa van schimmels en bacteriën, en minder stikstofverlies. Dit leidt tot de hypothese dat in duurzaam beheerde bodems meer langzaam groeiende micro-organismen met een hoge efficiëntie (oligotrofen) en minder opportunisten (copiotrofen) voorkomen, waardoor de verliezen van koolstof en nutriënten lager zijn.

Nieuwe moleculaire methoden (ecogenomics) maken het mogelijk om specifieke groepen te kwantificeren, en hypotheses over relaties met bodembeheer en duurzaamheid te testen. De kennis die dat oplevert is van belang voor zowel duurzame landbouw als voor natuurontwikkeling. Er wordt samen met RIVM, Louis Bolk Instituut en NIOO gewerkt aan de ontwikkeling van biologische referentiewaarden en kennis over effecten van landbouwkundige- en/of beheersmaatregelen op het bodemleven. Dit gebeurt door toepassing van bodembiologische indicatoren in praktijkproeven op boerenbedrijven en in natuurherstelprojecten.

Resultaten
Bijdrage aan ontwikkeling Referenties Biologische Bodemkwaliteit voor verschillende bodemtypen (grondsoort en grondgebruik). Handboek (continu proces)
Toepassing van bodembiologische indicatoren in veldproeven
Publicaties over de rol van bodemleven in functies (ecosysteemdiensten) van de bodem Samenvatting resultaten in factsheet (2010)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Research is needed on functional diversity of soil organisms: which groups play key roles in soil processes and ecosystem services and how can these functional groups be stimulated (by management) in agricultural soils and nature restoration areas? Indicators and references of biological soil quality are needed.

Research objectives:
Develop knowledge of relationships between soil life, nutrient retention and soil management, including organic manure (sustainable agriculture) and reduction of nutrients (nature restoration).
Identify groups of organisms and/or functions that are abundant or active in soils with low nutrient losses (agriculture) and/or nutrient availability (nature restoration).
Contribute to the development of biological references related to soil type and land use.

Results and products:
Contribution to development of References for Biological Soil Quality related to soil type and land use (ongoing process). Handbook.
Application of soil biological indicators in field experiments
Publications on the role of soil life in functions (ecosystem services) of the soil
Summary of results in fact sheet (2010)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J. Bloem

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie