KNAW

Onderzoek

Landschap, burgerinitiatieven en waardering

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Landschap, burgerinitiatieven en waardering
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343827

Samenvatting

Doel
In abstracte termen gaat het LNV erom een goed beeld te ontwikkelen wat zij als LNV op het vlak van burgerinitiatief in de toekomst kunnen en willen betekenen. Zowel initiatiefnemers als overheden zoals LNV zijn zoekende naar hoe elkaar te bejegenen. Ook intermediaire organisaties en media spelen hier een rol in. Alhoewel het veld van burgerinitiatief in de afgelopen jaren meer populariteit kent, is er nog veel onduidelijk en in ontwikkeling.

Een omgevingsanalyse en onderzoek naar de doorwerking van burgerinitiatieven beogen het ministerie van LNV handvatten te bieden in de activiteiten die zij ontplooit in het kader van de Agenda Landschap.

Werkwijze
In een deel van het onderzoek voor 2010 is dan ook de bedoeling meer zicht te krijgen op op de context van burgerinitiatieven en hoe deze zich verhoudt, handelt en denkt in relatie tot burgerinitiatieven? Hoe zit die context in elkaar? Hoe verhouden zich en acteren verschillende overheden, media, intermediaire organisaties, andere burgers, etc. t.o.v. een burgerinitiatief?
Onderzoeksactiviteiten:
- conceptueel kader context burgerinitiatieven
- dataverzameling context burgerinitaitieven
- data-analyse context burgerinitaitieven

In een ander deel van het onderzoek voor 2010 staat de doorwerking van burgerinitiatieven centraal. Waartoe leiden burgerinitiatieven, welke waarden hebben ze tot gevolg?
Onderzoeksactiviteiten:
- ontwikkeling conceptueel kader doorwerking burgerinitiatieven
- dataverzameling doorwerking burgerinitiatieven
- data-analyse doorwerking burgerinitiatieven

Resultaten
Beoogde resultaten:

- Inzicht in doorwerking van burgerinitiatieven
- Inzicht in omgeving van burgerinitiatieven en de interactie tussen omgeving en burgerinitiatieven.
- Kennis die behulpzaam kan zijn bij vormgeven traject dat vanuit LNV gestart wordt om burgerinitiatieven te faciliteren

Tastbaar product:
- Goed communiceerbaar rapport over de doorwerking en context van burgerinitiatieven. Dit wordt waarschijnlijk deel 4 in de serie Burgers en Landschap . De eerdere delen zijn producten van reeds uitgevoerde studies voor dezelfde opdrachtgevers.

Tevens zullen de projectleden desgewenst bijdragen aan een eventueel symposium in de vorm van een presentatie en/of andere bijdrage.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description: The ministry of EL&I wants to develop a good view on what the ministry can and should do concerning citizens initiative in the future. Both civil initiators as governmental organizations such as the ministry of EL&I are seeking in ways to address each other. Also intermediary organizations and media play an important role in this. Although the domain of citizens initiative is getting more and more known, a lot is still unclear and in development.

Research objectives:
An analysis of the environment (context) of citizens initiative and research concerning the values and (side)effects of citizens initiatives should provide the ministry of LNV clues for the activities they develop concerning the Agenda Landschap .

Research objectives:
- Insight in values and (side)effects of citizens initiatives
- Insights in context of citizens initiatives and the interaction between context and citizens initiative
- Knowledge that can be helpful in developing the pilot of LNV of facilitating citizens initiatives.

Results and products:
Good communicational report. Probably part 4 in the series of Burgers en Landschap .
Moreover, the project team members will contribute to symposia by means of a presentation.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. R. During
Onderzoeker Drs. I.E. Salverda
Projectleider Drs. R.I. van Dam

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie