KNAW

Onderzoek

Pilot Enschede

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Pilot Enschede
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343870

Samenvatting

Doel
Het Ministerie van LNV wil in drie pilots experimenteren met het leggen van betere verbindingen tussen regionale (kennis)vragen, onderzoek en beleid. Het stelt hiertoe budget beschikbaar voor de inzet van een kennismakelaar per pilot die vraag en aanbod aan kennis aan elkaar gaat koppelen, zelf inhoudelijke of procesmatige kennis inbrengt in het gebiedsproces en vragen uit de gebiedspraktijk herkent en omzet in onderzoeksvragen door actieve participatie in het gebiedsnetwerk. Daarnaast ziet LNV in het kader van haar faciliterende rol een bijdrage weggelegd voor medewerkers, bijvoorbeeld van DRZ en DKI aan de gebiedsprocessen

Dit voorstel behelst de uitwerking van het kennismakelaarschap voor de pilot Enschede. Hier wordt sinds juli 2009 de zogenaamde pilot bestuurlijke overdracht ILG gemeente Enschede uitgevoerd. Deze pilot loopt tot juli 2010 en richt zich op het ontwikkelen, toepassen en evalueren van een nieuwe werkwijze waarbij de gemeente Enschede verantwoordelijkheden overneemt van de provincie Overijssel en daardoor meer regie krijgt op de inrichting van haar buitengebied. Gedachte hierachter is dat door een sterkere gemeentelijke (lokale) regie de diverse projecten en programma s in Enschedes buitengebied meer in samenhang en versneld kunnen worden uitgevoerd, met meer draagvlak van bewoners en gebruikers.

Een eerste vraag die rond deze pilot naar boven is gekomen gaat over de ontwikkeling en uitvoering van een lerende monitor. Hiermee kan inzicht worden verkregen in het resultaat van de pilot en de kansen en knelpunten en kennisvragen die bij de uitvoering ervan ontstaan. Door tussentijds terugkoppelen en delen van bevindingen in de monitorgroep van de pilot ontstaan mogelijkheden voor reflectie en bijsturing van de pilot. Bovendien kan het expliciteren van de resultaten en lessen uit de pilot bijdragen aan de Midterm Review van het ILG .De lessen uit de pilot worden teruggekoppeld met de stakeholders van de pilot (gemeente Enschede, provincie Overijssel en waterschap Regge & Dinkel) en de gebiedspartners binnen de regio Zuidwest Twente. Eventuele kennisvragen worden door de kennismakelaar gekoppeld aan de aanwezige expertise binnen de Wageningen UR.

Werkwijze
In de lerende monitor wordt het ontwerp en de uitvoering van de pilot in de casussen gevolgd en geƫvalueerd aan de hand van de doelstellingen van de pilot. Hiertoe wordt een kwalitatieve vergelijking gemaakt van de nulsituatie (voordat de pilot begon) met de eindsituatie (juni 2010) op een aantal criteria (afgeleid van de doelstellingen van de pilot). Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van interviews met uitvoerders en stakeholders, documentenanalyse, participerende observatie van cruciale bijeenkomsten, ervaringen en gegevens van het projectteam en reflectiebijeenkomsten van de monitorgroep.

Daarnaast neemt kennismakelaar deel aan vijf bijeenkomsten van de overkoepelende leergemeenschap (3 in 2009, 2 in 2010), brengt ervaringen Enschede hier in en is betrokken bij voorbereiding. Voor inbreng in leergemeenschap en uiteindelijke rapportage over LNV-pilots houdt kennismakelaar onderzoekslogboek bij. Tenslotte inventariseert de kennismakelaar doorlopend kennisvragen die ontstaan in pilot en koppelt deze aan experts uit Wageningen UR-netwerk.

Resultaten
Het project resulteert in:

- Integratie van lerende montoring en evaluatie in opzet en organisatie van pilot;
- Rapportage over resultaten pilot op het gebied van gemeentelijke regie, samenhang in de uitvoering, draagvlak en versnelling van de uitvoering.
- Tussentijdse procesmatige adviezen aan uitvoerders pilot/projectteam en projectcoƶrdinator.
- Aanbevelingen aan provincie, gemeenten en waterschap over doorgaande decentralisatie. br> - Vertaling praktijkvragen voortkomend uit pilot in kennisvragen.
- Contacten met relevante inhoudelijke experts Wageningen UR.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Rural policies are increasingly implemented in networks consisting of various public and private actors at the regional level. Policy making at the regional level can be characterised as multi-actor, multi-aspect and region specific. Research programmes meant to support rural policy making are still controlled by the national Ministery of Agriculture Nature and Food security, however. Furhtermore, these programmes are sectoral and generic in nature and therefore poorly adapted to the multi-faceted and context specific nature of rural problems.

Research objectives:
The goal of this research project is twofold:

- To contribute to the regional pilot Enschede by means of making generic knowledge available to regional stakeholders and facilitating the articulation of new research questions and the bottom up development of research projects, i.e. a learning procesmonitor.
- To make experiences in the regional pilot available for a broader group of problemowners (the MANF and the stakeholders and researchers of the other pilots) in order to make the knowledge management of the MANF governance proof

Results and products:

- Methodological advise on monitoring and evaluation of pilot Enschede
- Report on results pilot Enschede
- Recommendations on governance to the provincie of Overijssel, the municipality of Enschede en the Waterboard.
- Articulation of new research questions
- Contacts with relevant experts in Wageningen UR

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker R.J. Fontein (MSc)
Projectleider Dr.ir. F.G. Boonstra

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie