KNAW

Onderzoek

Natuurdoelen en klimaatverandering

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natuurdoelen en klimaatverandering
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343892

Samenvatting

Doel
Dit project Natuurdoelen en klimaatverandering heeft als doelgroep de beleidsmedewerkers natuur bij LNV, provincies en water- en terreinbeheerders. De ruimtelijke schaal is het gebied of terrein. De kernvraag is Wat gebeurt er als gevolg van klimaatverandering in Natura 2000 gebieden en EHS . In fase 1 wordt onderzocht wat we hiervan al weten. In fase 2 wordt nader onderzoek voorzien. Echter de beschrijving van de inhoud van fase 2 is onder voorbehoud. Resultaten van fase 1 kunnen de inhoud van fase 2 wijzigen.

Werkwijze
De bouwstenen van het project zijn:

1. Processen van klimaatverandering: hierin worden de relevante klimaatprocessen en scenario s benoemd en wordt kernvraag 1 beantwoord: Wat zijn de te verwachten klimaatveranderingen (welke scenario s)?
2. Gevolgen voor natuur(doelen): hierin worden de natuurdoelen expliciet gemaakt, de daarbij horende processen benoemd en de relevante daarop inwerkende drukfactoren en mechanismen beschreven en gekarteerd waarna de kernvragen 2 en 3 worden beantwoord: Welke natuurdoelen (EHS, Natura 2000, nieuwe natuur) zullen door klimaatverandering onder druk komen te staan of zullen verdwijnen? en Waarom komen de natuurdoelen onder druk m.a.w. wat zijn de onderliggende processen?
3. Geografische gevoeligheid: hierin wordt kernvraag 4 beantwoord: Waar komen de natuurdoelen onder druk (geografische duiding) en door welke drukfactoren/veranderingen?
4. Nieuwe soorten: hierin wordt de rol en invloed van nieuwe soorten en het daardoor mogelijk verdwijnen van aanwezige soorten beschreven en wordt kernvragen 5-7 beantwoord: Welke soorten(samenstelling) (nieuwe soorten die opschuiven a.g.v. klimaatverandering) is/zijn nieuw te verwachten? , Welke bieden kansen voor instandhouding en/of verbetering van de kwaliteit van de natuur en hoe moeten/kunnen we daarmee omgaan? en Welke soorten vormen potentieel een bedreiging / kunnen zich mogelijk tot plaag ontwikkelen (invasieve soorten, ontwrichting systeem) en wat kan je daar aan doen? . De nadruk ligt op een benadering vanuit de functionele kenmerken van nieuwe en verdwijnende soorten.
5. Adaptatie maatregelen. Dit onderdeel richt zich op kernvraag 8: Welke maatregelen helpen om negatieve gevolgen van klimaatverandering weg te nemen of te verminderen? Hierbij gaat het om concrete maatregelen op het vlak van inrichting (binnen en buiten de grens van natuurterreinen), beheer of hydrologie. Uitgangspunt vormen de processen die in de eerdere kernvragen beantwoord zijn.

Resultaten

- Rapport: Doorwerking van klimaatverandering op de meest kwetsbare natuurdoelen (mechanismen en adaptatiemaatregelen)
- Workshop en kennisoverdracht voor beheerders en LNV n.a.v. resultaten Publicaties in de media voor de doelgroepen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Dutch nature policy has to consider climate change and its consequences for plants and animals. It is a challenge to strengthen the Dutch Ecological Network and the Natura 2000 sites, so to cope with climate change as well as to take climate change into planning, setting objectives and selecting measures. It is still unknown if the current nature targets can be reached under climate change and if we are able to take the correct adaptive measures. Though national and international obligations make this necessary. This knowledge gap puts pressure on nature policies, as it is a question whether nature targets will be sustainable, payable and legitimate. Research is needed to quantify the climate sensibility/vulnerability of species, species groups and habitat types, to obtain understanding of the relevant ecological processes and to get hold on the width of the climate change problems. The results should indicate those adaptive or mitigation measures that neutralize or reduce the climate change effects; measures that can be taken now.

Research objectives:
The objective of this study is to present an overview of the effects at regional-local scale of climate change on the nature targets Dutch Ecological Network, Natura 2000, Index NL, WFD with respect to Sense of Urgency areas. Feasibility of targets and potential adaptive measures taken by national, regional or local authorities or local water and natural area managers will be focused on. The study will show the extend of the climate change effects on nature targets, including a geographical positioning, as well as the potential policy adaptations to it and adaptive measures that can be taken.

Results and products:
In five steps the nature targets climate change issues are shown:

1. Processes of climate change: all relevant climate processes and scenarios will be described.
2. Consequences for nature(types): all nature targets will be defined, related processes described and relevant stressors and related processes sorted out and, if possible geographically mapped.
3. Geographical sensitivity: this shows the geographical position of nature targets that become under pressure and the stressors/changes responsible.
4. New species: this part describes the role and effect of new species that colonize natural areas and its effects on current species and communities.
5. Adaptive measures: identification of measures to prevent or decrease negative impacts of climate change.

The five steps will be studied in two phases and results in:

Phase 1:

- Report: Overview of climate change and consequences for nature targets.
- Report: New species and their effects on current ecosystems (including potential measures).

Phase 2:

- Report: Knowledge overview of processes, problems and adaptive measures.
- Symposium: Presentation of all results.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie