KNAW

Research

Good Nature Rehabilitation Practice

Pagina-navigatie:


Update content


Title Good Nature Rehabilitation Practice
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343897

Abstract

Description:
Till 2018 large areas of arable land will become available for nature rehabilitation in the Netherlands. There is a strong need for guidelines to diagnose actual site conditions related to necessary restoration measures for future natural vegetation types with a high quality. Lot of knowledge is gathered by different research groups but hardly available for applied studies.

Research objectives:
It is aimed to develop knowledge based guidelines for the spatial planning of natural vegetation types on former arable lands resulting.

Materials and methods
Present knowledge will be brought together to develop a knowledge based decission support system for a landscape ecological systems analysis as a basis for the planning and restoration of natural vegetations.

Results and products:
In 2009 a prototype of the decission support system in an ICT-environment is developped for pleistocene sandy areas. The user of the system is guided through a series of questions that can be confirmed or denied. The future nature rehabilitation area is analysed on its main primary and secundary ecosystem factors by elimination of options. Ultimately the most likely primary site factors and the concomitant potential ecosystem development are identified. Potential vegetation types are linked to land requirements in a databasederived from empirical knowledge. Guidelines will be formulated to assess actual land qualities and to compare them with land requirements. Restoration measures are suggested to bridge the gap between land qualities and land requirements.

Abstract (NL)

Doel
Dit onderzoek moet leiden tot een wetenschappelijk onderbouwde leidraad (stappenplan) voor de planvoorbereiding van natuurontwikkeling (aquatische en terrestrisch) op voormalige landbouwgrond resulterend in een inrichtings- (en beheers)plan tot aan de bestekfase.

Achtergrond
Tot 2018 worden vele tienduizenden ha landbouwgrond binnen de EHS omgevormd tot natuur. Voor een goede ontwikkeling van de bedoelde natuur zijn heldere procedures, voorschriften, handvatten voor inrichting en beheer en budgetten nodig. Door een gebrekkige ontsluiting en gebruik van actuele landschapsecologische kennis worden vaak onjuiste of gebrekkige diagnoses gesteld van de huidige toestand van de verschillende ecosysteemcomponenten wat leidt tot verkeerde prognoses van de potenties voor natuurontwikkeling. Hierdoor worden kansen voor ontwikkeling van hoogwaardige natuur gemist.

Werkwijze
Voor de uitvoering van het project zal voor terrestrische natuurontwikkeling in belangrijke mate gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande kennis. Met deze kennis wordt een database opgezet die als toetsingskader voor kwalitatief hoogwaardige natuur zal gaan functioneren. Het toetsingkader wordt gestructureerd naar vragen en antwoorden (stappen) die van belang zijn om via een landschapsecologische systeemanalyse te komen tot een diagnose van de huidige toestand van de verschillende ecosysteemcomponenten en een op basis daarvan een prognose van de potenties voor natuurontwikkeling (Figuur 1).

De te ondernemen stappen beslaan een traject van toenemende detaillering (trechtering) zowel in ruimtelijke schaal als in processtelsels: van primaire (grootschalige) ecosysteemfactoren (o.a. positionele landschappelijke relaties) tot relevante ecologische condities op standplaatsniveau van mogelijke natuurdoeltypen. Het project zal worden onderverdeeld in een aantal samenhangende activiteiten die grotendeels als desk study kunnen worden uitgevoerd: Atelier bijeenkomsten of workshops; ontsluiten bestaande kennis; ontwerpen van een theoretisch kader voor een lanschapecologische systeemanalyse; ontwikkeling van een leidraad.
Naast terrestrische zullen in een tweede fase ook aquatische aspecten in beschouwing woren genomen.

Resultaten
Het hoofdproduct is een beslissingsondersteunend systeem in een ICT-omgeving. Via ja/nee/weetniet beantwoording van voorgeprogrammeerde vragen in een digitale omgeving wordt de gebruiker gedwongen basisinformatie van een gebied te beoordelen op relevante eigenschappen van het landschapsecologisch systeem. De antwoorden leiden via eliminatie van mogelijkheden tot identificatie van de meest waarschijnlijke primaire standplaats(en) binnen het te ontwikkelen gebied. Van deze primaire standplaatsen kan informatie worden opgevraagd over relevante primaire ecosysteemfactoren (substraateigenschappen, hydrologische positie, kwel/infiltratie, referentie-grondwaterstanden), secundaire ecosysteemfactorenen (basen- voedingstoestand) en het potentiele vegetatie- c.q. natuurdoeltype dat onder optimale condities tot ontwikkeling kan komen. Vervolgens worden richtlijnen geformuleerd hoe de gebruiker kan toetsen of de actuele veldomstandigheden (landhoedanigheden) voldoen aan de optimale condities (landbenodigdheden) die nodig zijn om het potentiele vegetatietype daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen. Tenslotte worden inrichtings- en beheersmaatregelen aanbevolen om landhoedanigheden in overeenstemming te brengen met de landbenodigdheden. Het systeem heeft een hierarchische structuur, waarbij via fysisch geografische regio's, ecosecties en ecoseries, uiteindelijk wordt ingezoomd op de primaire standplaats. Als nevenproduct wordt een basisrapport opgeleverd, waarin een toelichting op het beslissingsondersteunend systeem wordt gegeven.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation