KNAW

Research

Greening school grounds in Rotterdam: an effect study

Pagina-navigatie:


Update content


Title Greening school grounds in Rotterdam: an effect study
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343944

Abstract

Description:
Children living in highly urban areas come less and less into contact with nature. One way to enhance this contact is by greening school grounds. But how (much) does the layout of a school ground, and especially whether or not green or natural elements and areas are included in this layout, affect the well-being, development and health of the children attending this school, as well as their attitude to and connection with nature?

Research objectives:
The study focuses on children living in deprived urban neighbourhoods. The goal of the study is to determine the effect of the greening of a school ground that at present consists (mainly) of a hardened surface with some play equipment. The school ground will be assessed before and (some time) after its greening. The following aspects of the children will be measured before and after:

- well-being

- development (motor skills, cognitive skills, social and emotional skills)

- health (as far as possible)

- attitude to and connection with nature

Since the greening of a school ground can take place in many different ways, and its effects may differ depending on the way the greening has taken place, it is important to include several schools in the study. At present the idea is to include four schools in Rotterdam that will have their school ground redeveloped in a green way in 2010. Results and products: In 2010 an interim report will be produced for internal use only. In 2011 the study and its outcomes will be published in the form of an Alterra-report (in Dutch).

Abstract (NL)

Doel
Het doel van het project is om het effect van het groen herinrichten van een voorheen grijs schoolplein (tegelveld) op de schoolkinderen zo goed mogelijk te bepalen. Daarbij gaat het met name om: welzijn, ontwikkeling (motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel), houding ten opzichte van en band met natuur, en, voor zover mogelijk, de gezondheid van het kind. Het onderzoek spitst zich toe op scholen in achterstandsbuurten in een grootstedelijke omgeving (Rotterdam). Omdat niet ieder groen schoolplein er hetzelfde uit zal zien, is het wenselijk om meerdere scholen met groen her in te richten pleinen bij het onderzoek te betrekken; vooralsnog wordt daarbij aan vier (Rotterdamse) scholen gedacht.

Werkwijze
Globaal gaat het om een interventiestudie met een voor- en een nameting. Het onderzoek bestaat in 2010 uit een opstartfase (januari-maart 2010), een voormetingsfase (maart-juni 2010) en een rapportagefase (september-november 2010). In 2011 volgen dan de nameting, de analyse en de eindrapportage. In de opstartfase wordt het theoretisch kader opgesteld, de te bemeten aspecten nader gedefinieerd en de bijbehorende meetmethoden geselecteerd. Hieronder valt ook een gedetailleerde inventarisatie en beoordeling van de schoolpleinen in hun oorspronkelijke staat. De invulling van de overige fasen volgt hier min of meer logisch uit.

Resultaten
Het onderzoek mondt uit in 2010 uit in een schriftelijke tussentijdse rapportage (intern). De externe eindrapportage volgt eind 2011 in de vorm van een (openbaar) Alterra-rapport

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr. A.E. van den Berg
Researcher F. Langers
Project leader Dr. S. de Vries

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation