KNAW

Onderzoek

Leafy Vegetables EU

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Leafy Vegetables EU
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1344025

Samenvatting

Doel
Op Europees niveau zijn de bladgewassen onderbelicht. Sinds 2000 is er een internationale database voor sla en is informatie over wilde verwanten beschikbaar op het internet, maar van andere bladgewassen zoals spinazie en witlof is deze niet beschikbaar. Verder zijn de Europese bladgewassencollecties maar zeer gedeeltelijk beschreven en is een aanzienlijk deel van de verschillende bladgewassen collecties toe aan regeneratie. Gegeven deze stand van zaken heeft het CGN het initiatief genomen een consortium te vormen van Europese genenbanken, NGOs en veredelingsbedrijven om deze omissies in breder verband aan te pakken. Het EU-GENRES programma bood hiervoor de mogelijkheid, een project is ingediend en in 2006 gehonoreerd.

De algemene doelstelling van het project is de vestiging van een netwerk van partners die actief zijn op het gebied van de conservering en het gebruik van plant genetic resources van bladgroenten die op Europees niveau van belang zijn (http://documents.plant.wur.nl/cgn/pgr/%20leafyveg/). De belangrijkste specifieke doelstellingen van het project zijn de ontwikkeling van Europese databases voor deze bladgewassen, de karakterisering en regeneratie van meer dan 1200 accessies, de evaluatie van ca. 750 accessies en de versterkte marketing van deze bladgewassen. Verder zullen meer zogenaamde safety duplicates worden gemaakt en zullen gaps in de collecties worden geïdentificeerd.

Werkwijze
Het project is onderverdeeld in een vijf workpackages (WPs). CGN draagt bij aan vier WPs. In WP1 (documentatie; CGN WP-coordinator) gaat CGN in 2010 een gap-identificatie voor sla en spinazie uitvoeren. Verder houdt CGN zich in deze taak bezig met het opnemen van geproduceerde projectdata in databases die vorig jaar zijn gemaakt. In WP2 (karakterisatie) zal CGN in 2010 150 sla-accessies karakteriseren mbv de standaard CGN sla-descriptoren. In WP3 (evaluatie) zal CGN samen met de bedrijven data aanleveren van 250 accessies spinazie die zijn getoetst op wolf (Peronospora farinosa) en in WP5 (projectcoordinatie) zullen bijdragen worden geleverd aan het organiseren van de jaarlijkse WP coördinatoren en de algemene projectbijeenkomst, het schrijven van het technische en financiële jaarrapport en het verzorgen van de Leafy Veg website.

WP1 bestaat naast het coördineren van deze WP, uit een deskstudie (gap-identificatie) en verwerking van de data die via de partners binnenkomen in databases. In WP2 verricht CGN zelf een praktische veldproef en worden 150 accessies van sla beschreven. In WP3 worden samen met een aantal veredelingsbedrijven 250 accessies van spinazie getoetst op resistentie tegen wolf, waarbij de rol van CGN het verdelen van het spinaziezaad onder de bedrijven en het verwerken van de toetsdata is. In WP5 vindt de algemene coördinatie van het project plaats en CGN is coördinator van het project. Nauwe contacten onderhouden met de partners voor de organisatie van het project is hierbij van wezenlijk belang.

Resultaten
WP1 (documentatie; CGN WP-coördinator) gaat CGN in 2010 een gap identificatie voor sla en spinazie; het opnemen van geproduceerde projectdata in crop databases.

WP2 (karakterisatie) karakterisatie van 150 sla accessies mbv de standaard CGN sla-descriptoren. WP3 (evaluatie) aanleveren evaluatiedata van 250 accessies spinazie op 3 pathotypes van wolf (Peronospora farinosa).

WP5 (project coördinatie) bijdragen aan het organiseren van de jaarlijkse WP coördinatoren en de algemene projectbijeenkomst, het schrijven van het technische en financiële jaarrapport en het verzorgen van de Leafy Veg website.

De evaluatie van het project vindt halfjaarlijks plaats. Halverwege het jaar komen de WP-coördinatoren bij elkaar om de gang van zaken te evalueren en aan het einde van het jaar vindt er een evaluatie plaats met de voltallige projectgroep.

De resultaten die uit het project naar voren komen worden via de gangbare kanalen gecommuniceerd met de buitenwereld . Voor het algemene publiek is er de Leafy Veg website, voor de veredelingssector en kennisinstellingen zijn er tevens de publicaties in vak en wetenschappelijke tijdschriften en mondelinge presentaties op bijeenkomsten

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The overall objective of the Leafy Veg proposal is the establishment of a network of partners active in the conservation and utilization of plant genetic resources of the leafy vegetables important for Europe. Specific objectives are amongst others the development of European databases for target leafy vegetables, the characterization and regeneration of more than 1200 leafy vegetable accessions, the evaluation of ca. 750 leafy vegetable accessions, the marketing and utilization activities of NGOs to contribute to an increased utilization of the collections, the improvement of leafy vegetable safety duplication and the identification of gaps in European leafy vegetable collections.

Research objectives:
The general objective of the project is the development of a network of partners active in the area of the conservation and use of plant genetic resources of leafy vegetables (http://documents.plant.wur.nl/cgn/pgr/leafyveg/). Specific project objectives are the development of European databases for leafy vegetables, the characterization and regeneration of more than 1200 leafy vegetable accessions present in EU genebank collections, the evaluation of around 750 accessions and the strengthening of the marketing of leafy vegetables in Europe. Furthermore safety duplications will be developed and gaps in the EU genebank leafy vegetable collections identified.

Results and products:
For 2010 the expected results and products are:

- Gap identification in worldwide lettuce and spinach genebank collections; to process data produced in the project into their respective databases.
- Characterization of 150 lettucce accessions by means of standard CGN descriptors,
- Delivery of evaluation data of 250 spinach accessions on resistance against three pathotypes of Peronspora farinosa, and
- Co-organizing annual WP coordinators and annual project meetings, writing/editing the annual technical and financial reports and maintenance of the Leafy Veg website and external project communication

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker E.C. de Groot
Onderzoeker Ing. F.B.J. Menting
Onderzoeker Dr. R. van Treuren
Projectleider Dr. C. Kik

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie