KNAW

Research

Nature Accountancy System

Pagina-navigatie:


Update content


Title Nature Accountancy System
Period 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1344050

Abstract

Description:
Clients want reliable information concerning the management costs of nature objectives of the government. This information should be based on empirical financial data of all existing conservationists and foresters. The various nature objectives are called natuurtypen . They play an important role in Dutch nature policy.

Research objectives:
Originally the Agricultural Economic Research Institute (LEI) only registered accountancy data of private forest owners. From 2008 on accountancy data of all nature conservationist and forest owners in the Netherlands are registered, which means that the intended extension is substantial. Besides private forest owners, there are not only private conservationists and large private nature conservation organisations, but also large public nature conservation organisations and all kinds of government agencies (on different levels) who manage nature reserve areas.

Results and products:
The result of these efforts are:

- a data base of the integral population of owners/managers of forests and nature conservation areas in the Netherlands
- a new developed periodical report in which the yields and costs of all foresters and nature conservation managers in the Netherlands per natuurtype are published. Including an exposition of the way the accountancy sample was chosen
- a new to develop accountancy report for every participating private forestry or both private and public (nature) conservancy agency
- accountancy data on the website of our Institute
- articles in the relevant journals and magazines.

Abstract (NL)

Doel
Met het informatienet heeft het ministerie van EL&I een essentiële bijdrage voor de wetenschappelijke onafhankelijke en actuele onderbouwing van beheersvergoedingen, namelijk de toetsing achteraf van daadwerkelijk gemaakte kosten (nacalculatie). Ander onderzoek voorziet in een inschatting vooraf (voorcalculatie).

Met een alle bos- en natuurterreinen omvattend informatienet kunnen onder meer de volgende doelstellingen worden bereikt: inzichtelijk maken van de werkelijke kosten van het beheer (nacalculatie) van bos en natuur conform de indeling van de Index Natuur en Landschap, beoordelen of de hoogte van de standaardkostprijzen van de Index Natuur en Landschap en normbedragen voor de Catalogus Groene Diensten adequaat zijn, en het geven van inzicht in de kosten van de realisatie en duurzame instandhouding van de EHS.

Werkwijze

. particuliere bosbouwnet: verzamelen en vastleggen van de gegevens van de huidige deelnemers aan het informatienet particuliere bosbouw, en de analyse en rapportage van de gegevens via persbericht, periodieke rapportage, deelnemersverslagen en internet
. populatie beheerders bos en natuur voor Informatienet Terreinbeheer: actualisatie en toegankelijk maken populatie bos en natuur met behulp van de gegevens van de bronhouders (waaronder Dienst Regelingen, Bosschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Unie van Bosgroepen). Opvragen bestanden bij bronhouders, bewerkingen en verrijken van de bestanden met het opnemen van ontwikkelde classificaties, zoals typering van de soorten natuur volgens de Index Natuur en Landschap, grootteklasse en eigenaarscategorie
. steekproefplan Informatienet Terreinbeheer: beoordelen huidige steekproef en zo nodig bijstellen
. werving nieuwe deelnemers: werving onder potentiële deelnemers waar in een eerder stadium al contacten mee zijn gelegd (zoals gemeenten en provinciale landschappen), en andere beheerders (waaronder recreatieschappen)
. analyse administratie nieuwe deelnemers en verzamelen en vastleggen gegevens over bos en natuur bij de nieuwe deelnemers. Hierbij is een koppeling/vertaling nodig van het rekeningschema van elke afzonderlijke deelnemer naar dat van het informatienet
. verzamelen en vastleggen van de gegevens van de overige (eerder geworven) deelnemers aan het Informatienet Terreinbeheer
. onderhoud en ontwikkeling rekeningschema: het rekeningschema vergt nog geregeld onderhoud (aanpassingen en uitbreidingen). Voorbeelden zijn de inbouw van de natuurtypering volgens de Index Natuur en Landschap en het kunnen verwerken van gegevens op gebiedsniveau (voor deelnemers die gegevens vastleggen op gebieden). De index is sindsdien gewijzigd, zodat op dit niveau opnieuw bijstelling nodig is. Daarnaast kunnen ervaringen bij nieuwe deelnemers leiden tot wijzigingen in het rekeningschema.
. onderhoud en ontwikkeling software vastlegging: in Artis zijn contexten, procedures en schermen voor het vastleggen en beheren van referentietabellen, en voor het vastleggen van gegevens over kosten en opbrengsten ontworpen en gebouwd. Aanpassingen hierin zullen plaatsvinden op basis van wijzigingen in het rekeningschema (zie vorige punt), gebruikswensen en testen
. toedelen kosten/opbrengsten aan kostendragers en kostenplaatsen: het oplossen van de toedelingsproblematiek - afbakening van de kosten en opbrengsten en het toerekenen aan kostendragers en kostenplaatsen - is nog een van de grote uitdagingen van het project. Een van de complicerende factoren is dat de natuurtypen volgens de Index Natuur en Landschap - de kostendragers - nog moeten worden geïmplementeerd in de beheerpraktijk
. ontwikkeling software rapportage: dit jaar is begonnen met het onderdeel informatieproductie , de bewerkingen die plaatsvinden om de vastgelegde gegevens om te werken tot gegevens voor de rapportages. Een van de onderdelen is het vertalen van de oplossingen voor de toedelingsvraagstukken (zie vorige punt) in rekenregels, en het inbouwen en het testen van deze rekenregels. Een ander onderdeel is het opstellen en berekenen van kengetallen
. ontwerp rapportage Informatienet Terreinbeheer: de rapportage wordt ontwikkeld aan de hand van de voorwaarden en wensen van de stuurgroep en begeleidingsgroep. Tot dit onderdeel behoren ook de deelnemersverslagen
. analyse en rapportage kosten en opbrengsten van het beheer van verschillende natuur (natuurtypen).

Resultaten
- Een uitbreiding van het Informatienet particuliere bosbouw naar een Informatienet Terreinbeheer op basis waarvan het mogelijk is de kosten en opbrengsten van het beheer van het gehele Nederlandse bos en natuurareaal te monitoren. Daarvoor gaan naast de particuliere boseigenaren ook andere categorieën eigenaren deelnemen aan het informatienet (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, gemeenten en andere overheden).
- Integrale populatie eigenaren/beheerders van bos en natuur in Nederland.
- Rapportage over de kosten en opbrengsten van het terreinbeheer.
- Deelnemersverslagen.
- Gegevens op internet en artikelen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. J. Luijt
Project leader Ing. M.J. Voskuilen

Related research (upper level)

Classification

D18240 Forestry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation