KNAW

Onderzoek

Informatienet Terreinbeheer

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Informatienet Terreinbeheer
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1344069

Samenvatting

Doel
Met het Informatienet terreinbeheer beschikt het ministerie van LNV (en IPO) over een essentieel instrument voor de wetenschappelijke onafhankelijke en actuele onderbouwing van beheersvergoedingen. Het instrument omvat de toetsing achteraf van daadwerkelijk gemaakte kosten (nacalculatie). Ander onderzoek voorziet in een inschatting van de netto beheerskosten vooraf (voorcalculatie). Met een compleet goed functionerend alle bos- en natuurterreinen omvattend Informatienet Terreinbeheer kunnen de volgende doelstellingen worden bereikt:

- inzichtelijk maken van de werkelijke kosten voor het beheer (nacalculatie)
- beoordelen of de hoogte van de standaardkostprijzen van de Index Natuur & Landschap en normbedragen voor de Catalogus Groene Diensten overeenkomen met de praktijk van het beheer
- beoordelen en zo nodig aanpassen van het eigen economisch en bedrijfsmatig functioneren van bos- en natuurbeheerders, terreinorganisaties en organisaties als DLG (o.m. beoordelen offertes van aannemers)
- benchmarking: terreinbeheerders die meewerken aan het onderzoek kunnen zich aan vergelijkbare bedrijven ijken en van elkaar leren
- mogelijk maken van het koppelen van de kosten van het terreinbeheer aan de ecologische resultaten
- inzicht in de kosten van de realisatie en duurzame instandhouding van de EHS

Werkwijze
Het operationele Informatienet Terreinbeheer levert een jaarlijks rapport met daarin de bedrijfsresultaten (saldo kosten en opbrengsten) van een representatieve steekproef onder alle terreinbeheerders. Daarbij wordt er een verdeling over de verschillende soorten beheerders toegepast die past bij de verhouding van het aantal in hectares natuur/bos/landschap/recreatie. In het rapport worden de bedrijfsresultaten weergegeven voor elk van de 18 natuurtypen van de Index, met daarbij een schatting van de netto kosten van de achterliggende beheertypen. Tevens levert het rapport een onderverdeling naar schaalklassen en regio. In het rapport staan ook de trends beschreven en de factoren die hebben bijgedragen aan de resultaten. De resultaten in het rapport worden voorzien door een algemeen eerste hoofdstuk waarin politiek en bedrijfsmatig interessante bevindingen toegankelijk staan beschreven. Bij het rapport is gevoegd een heldere, transparante uiteenzetting over uitgangspunten, aannames en methode bij de inventarisatie van bedrijfsresultaten. Beheerders die meewerken aan het onderzoek ontvangen een eigen benchmarkingsresultaat met vergelijkbare bedrijven. Omdat het jaar 2010 een overgangsjaar is naar de invoering van de Index Natuur & Landschap wordt in dat jaar een overgangsdocument gemaakt.

Resultaten
Resultaten uitbouw naar een volledig Informatienet Terreinbeheer:

1. geactualiseerde populatie beheerseenheden bos en natuur
2. herzien steekproefplan i.v.m. de overgang naar de Index: aanpassen voorlopige steekproefopzet
3. vertaling van de rekeningschema's van de nieuwe deelnemers (waaronder Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en gemeenten) naar het rekeningschema van het informatienet, inclusief wijze van toerekenen van kosten en opbrengsten aan natuurtypen en recreatietypen
4. compleet gemaakte rekenregels in ARTIS voor toerekening aan kostendragers in geval de beschikbare informatie alleen op hoger niveau kan worden vastgelegd
5. procedure voor de verwerking van grote hoeveelheden electronisch angeleverde data (inhaalprocedure) van met name grote NB-organisaties
6. in ARTIS ingevoerde particuliere bosbedrijven
7. instructies voor het verzamelen en vastleggen gegevens van de deelnemers
8. rapportagecontext van de kosten en opbrengsten van het beheer van bos en natuur, uitgesplitst naar de 18 natuurtypen (kostendragers) van de Index Natuur en Landschap
9. programmatuur voor het rapporteren van de gegevens
10. deelnemersverslagen 2006, 2007, 2008, en 2009
11. nieuw geworven deelnemers
12. verzamelde en vastgelegde gegevens betreffende de beheerskosten van bos en natuur (2006/07-2009) van nieuwe deelnemers
13. informatie- en kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers, terreinbeheerders en onderzoekers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. J. Luijt

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie